Högre årskurser i grundskolan

Normallyceum i Helsingfors (”Norssi”) är en övningsskola med årskurs 1–5 och 7–9 i grundskolan samt gymnasium som är en del av pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

I grundskolan går cirka 400 elever. För den grundläggande utbildningen antas i första hand elever i det egna elevantagningsområdet i södra Helsingfors, med undantag för latinklassen för vilken lämplighetsprov anordnas.

Normallyceum i Helsingfors långa historia i synnerhet som en klassisk skola kan ännu idag ses bland annat i det faktum att skolan är en av få finländska skolor där man kan studera latin från årskurs 7 i grundskolan. Skolan använder även det latinska mottot ”Non scholae sed vitae” (”Inte för skolan, utan för livet”).

 

Juha-Pekka Husso är rektor för den grundläggande undervisningen i Normallyceum i Helsingfors.

Skolans ämneslärare, studiehandledare och speciallärare ansvarar för undervisningen i årskurserna 7–9.  Varje klass har dessutom en egen klassföreståndare.

Personalens kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktuppgifter: Kontaktuppgifter.

Medlemmarna i elevkåren för skolans övre årskurser har rätt att ställa upp vid val då en ny styrelse som representerar elevkåren väljs. Elevkårsstyrelsen i grundskolan bildas under hösten då ett nytt läsår inleds och styrelsens mandatperiod börjar under höstterminen och fortgår fram till slutet av följande vårtermin.

Styrelsen för elevkåren deltar i skolans centrala beslutsfattandeorgan. Elevkårsstyrelses mötesprotokoll är i huvudsak offentliga dokument som alla som önskar har möjlighet att ta del av.

Elevkårsstyrelsen i grundskolan samarbetar med elevkårsstyrelsen för normallyceets gymnasium. Elevkårsstyrelserna önskar representera och tjäna Norsens elever och studerande på bästa möjliga sätt. Om du alltså har idéer för vad elevkårerna borde syssla med eller vad som kunde göra vår skola bättre, ta kontakt! Vi kan nås i skolan, per e-post och på Facebook.

Kontakta elevkåren

Postadress:

Elevkåren i Normallyceum i Helsingfors grundskola

PB 38 (Bangatan 6), 00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

E-post:

oppilaskunta-norssi@helsinki.fi

Genom samarbete mellan skola och hem stöder skolan ordnande av fostran och undervisning så att varje elev får undervisning, handledning och stöd enligt sin egen utvecklingsnivå och sina behov. Samarbetet främjar elevernas sunda uppväxt och utveckling. Vårdnadshavarnas delaktighet och möjlighet att vara med i skolarbetet och dess utveckling är en central del av skolans verksamhetskultur. Fostringssamarbete mellan hem och skola ökar elevens, klassens och hela skolgemenskapens välbefinnande och säkerhet.

I det dagliga samarbetet mellan skola och hem används Wilma-systemet.

Föräldrarna i Helsingin normaalilyseo har en aktiv föräldraförening som skolan samarbetar med. Närmare uppgifter om föräldraföreningens verksamhet finns på en egen sida: Föräldraföreningen.

Blan­ket­ter och do­ku­ment

Läroplan

Filerna är i pdf-format om inget annat anges.

Läroplan för den grundläggande utbildningen (på finska): POPS 2016

Lä­ro­pla­ner för gym­na­si­um (på finska): LOPS 2021 ja LOPS 2016

 

Läroplans bilagor (på finska)

Helsingin normaalilyseon strategia 2020 - 2025

Tasa-arvo-ja_yhdenvertaisuussuunnitelma 2022 - 2024

Perusopetuksen kielitaidon tasojen kuvausasteikko

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Opiskeluhuollon kertomusrekisterin rekisteriseloste

Regleringar (på finska): Norssin järjestyssäännöt (pdf)

Anmälningsblankett för lågstadium (på finska): lomake (pdf)

Anmälningsblankett för den grundläggande utbildningen (på finska): lomake (pdf)