Lärarpraktik
Undervisningspraktik är en del av universitetsstudierna för blivande ämneslärare, speciallärare och klasslärare. Helsingin normaalilyseo är en av Helsingfors universitets två övningsskolor. Studenter som studerar till ämneslärare, speciallärare och klasslärare får handledning.
All­mänt om lä­rarprak­tik

Studenterna planerar undervisning, håller lektioner, deltar i responssamtal och får handledning som stöder deras framtida undervisningsarbete. Lärarpraktikanter uppmuntras att använda och prova på olika undervisningsmetoder, att stödja och uppmuntra lärande, att ta hänsyn till elever med annorlunda inlärningssätt och att få bra utgångspunkter för att bedöma och utvecklas i bedömningsarbetet.

Undervisningspraktik för klasslärare

Praktik är studier som ingår i lärarens pedagogiska studier, vars syfte är att utveckla och fördjupa elevens professionella tillväxt och förståelse för undervisningens värderingar och läroplaner. Detta görs genom att öva på olika uppgifter relaterade till lärarens arbetsbeskrivning och genom att observera eleverna och undervisning-lärandeprocessen. I praktik samverkar teori och praktik: det teoretiska materialet för utbildningsvetenskap eller utbildningspsykologi och tvärvetenskapliga studier tillämpas på praktiken och praktiken konceptualiseras. Utvecklingen av elevens egen användningsteori och hans eller hennes pedagogiska tänkande stöds av både gemenskap och individuella arbetssätt. Praktikplatserna handles och fortskrider i takt med de teoretiska studierna, i syfte att successivt öka studentens självstyrning. I grund- och ämnesstudieskedet bekantar sig eleverna med skolans värld och lärandemiljöer och samspelets konstruktion. Den fortskrider genom holistisk och enhetlig undervisning mot holistisk undervisning.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • förstår elevens perspektiv och klassinteraktion och är förtrogen med praktiskt skolarbete.
 • kan sätta upp mål för undervisningsenheten, implementera dem med hjälp av olika undervisningsmetoder (inklusive drama) och utvärdera dem samt förstå vilka kunskaper och färdigheter den erforderliga enheten kräver.
 • förstå olika discipliners utgångspunkter när man gör ämnesspecifika didaktiska lösningar.
 • kan använda olika lärmiljöer och kan implementera multidisciplinära lärande enheter i sitt uppfostrings- och undervisningsarbete.
 • förstår grunderna i kunskapsbaserad integration eller fenomenbaserat lärande och kan tillämpa dem i undervisning i samverkan.
 • vägleder olika elever på ett guidat sätt och känner till olika former av stöd.
 • kan fungera som medlärare och samarbeta i det praktiska skolarbetet

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kan planera, genomföra och utvärdera hela skoldagars undervisningsarbete och klassaktiviteter.
 • förstår klassrumsläraryrkets etiska natur och mångfalden och den sociala betydelsen av utbildning och undervisning.
 • förstå vikten av skolan som en del av det lokala samhället.
 • förstår skolan som ett forum för ledarskap, utveckling och samarbete och som en lärande organisation.
 • kan strukturera sin egen undervisning med hjälp av teori och praktik och kan agera medlärare.
 • känner igen olika elever och känner till olika former av stöd.
Undervisningspraktik för ämneslärare

Studenten lär sig hur en ämneslärare arbetar, stärker sin ämneskompetens och övar sig i att handleda lärandet i grundskola och gymnasium. Studenten har överenskomna planer, tidsplaner och etiska anvisningar som de följer. Undervisningspraktik innebär heltidsstudier.

När lärarpraktikanten planerar sin undervisning beaktar hen elevernas och studerandenas ålder, utgångsnivå och gruppens sammansättning. Praktikanten lär sig att använda mångsidiga undervisningsmetoder och undervisningsteknologier i sin undervisning. Studenten använder den kunskap hen tidigare har lärt sig om undervisningsrelaterade teorier och motiverar sina pedagogiska val på forskningsbasis. Studenten reflekterar över sin egen verksamhet under hela praktiken.

Under den handledda grundläggande praktiken observerar studenten lektioner, planerar övningslektioner, håller lektioner, deltar i responssamtal och grupphandledning som gäller hens undervisningsämnen och genomför en helhet som heter Koulu yhteisönä (Skolan som gemenskap).

Under den fördjupade praktiken fördjupar studenten sin undervisningsförmåga och genomför sin undervisning på ett mer självständigt sätt än under den handledda grundläggande praktiken. Under den fördjupade praktiken lär studenterna sig att på ett ännu flexiblare och mångsidigare sätt använda sig av olika undervisningsmetoder och att ta hänsyn till elever med annorlunda inlärningssätt.

Studenten lär sig olika metoder för bedömning och att använda bedömning på ett mångsidigt sätt. Undervisningspraktiken sker i samarbete med elever, studerande, handledande lärare, andra lärarpraktikanter och skolans personal. Studenten får också övning i samarbetet mellan hem och skola.

Undervisningspraktik för speciallärare

Eleven observerar och lär sig en speciallärares arbetssätt och övar sig i att vägleda och stödja lärande i såväl allmän som specialpedagogik i grundskolan och gymnasieskolan. Eleven har kommit överens om planer, scheman och etiska riktlinjer som han eller hon följer. Lärarpraktiken är heltidsstudier. Grundutbildningen sker på såväl grundskole- som gymnasie- och gymnasiesidan. Praktiken består av två avsnitt. Längden på en mens är cirka fyra veckor. Den andra perioden genomförs i grundskolan och den andra i gymnasieskolan. Eleven får följa undervisning, lärande och lärandestöd i allmän och specialpedagogik.