Gymnasiet
Normallyceum i Helsingfors (”Norssi”) är en övningsskola med årskurs 1–3 och 7–9 i grundskolan samt gymnasium som är en del av pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. I grundskolan går cirka 400 elever och i gymnasiet cirka 245 elever. Vid gymnasiet finns 80 platser för nya elever. Skolan använder även det latinska mottot ”Non scholae sed vitae” (”Inte för skolan, utan för livet”).

Vårt gymnasium är ett allmänt gymnasium som erbjuder mångsidig undervisning. Vi uppmuntrar våra studerande till självständigt arbete, gedigen allmänbildning, undersökande lärande och vetenskapligt tänkande. Studerandena har möjlighet att under gymnasietiden genomföra studier vid Helsingfors universitet. Vi uppskattar också kreativitet och arbete med händerna. I normalskolan är det möjligt att avlägga gymnasiediplom i huslig ekonomi, bildkonst, slöjd och gymnastik.

Vi ordnar många olika temadagar, studiebesök på museer och utställningar och vi går på teater och opera. I början av maj firar vi den traditionella Norssin päivä-dagen och i slutet av maj tävlar vi i idrott mot gymnasiet Ressu.

Rektor för Normallyceums gymnasiet är Marja Honkaheimo.

Kontaktuppgifter för personal: Kontaktuppgifter.

Gymnasieundervisningen ansvarar för skolans ämneslärare och studievägledare. Varje gymnasiegrupp har sin egen klassföreståndare.

Alla studerande vid gymnasiet i Normallyceum i Helsingfors är medlemmar i gymnasiets elevkår. Alla medlemmar har rösträtt och är valbara i elevkårens val som anordnas i början av året, där man väljer en styrelse för gymnasiets elevkår. Styrelsen lägger fram motioner och ger utlåtanden i ärenden som rör gymnasiets elever. Styrelsen anordnar olika evenemang och andra aktiviteter för elevkårens medlemmar. Gymnasiets elevkår har hand om trivseln för de studerande även genom att ingå avtal som gynnar gymnasieeleverna med olika företag. Studentkåren har samarbetsavtal med dryckesautomatföretag.

Kontaktuppgifter för gymnasiets elevkår

Postadress:

Elevkåren vid Normallyceum i Helsingfors gymnasium

PB 38 (Bangatan 6), 00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

E-post:

opiskelijakunta@normaalilyseo.fi

Elevkårsstyrelsen önskar representera och tjäna skolans studerande på bästa möjliga sätt. Om du har idéer för vad elevkåren borde syssla med eller vad som kunde göra vår skola bättre, ta kontakt! Vi kan även nås i skolan.

Genom samarbete mellan skola och hem stöder skolan ordnande av fostran och undervisning så att varje elev får undervisning, handledning och stöd enligt sin egen utvecklingsnivå och sina behov. Samarbetet främjar elevernas sunda uppväxt och utveckling. Vårdnadshavarnas delaktighet och möjlighet att vara med i skolarbetet och dess utveckling är en central del av skolans verksamhetskultur. Fostringssamarbete mellan hem och skola ökar elevens, klassens och hela skolgemenskapens välbefinnande och säkerhet.

I det dagliga samarbetet mellan skola och hem används Wilma-systemet.

Föräldrarna i Helsingin normaalilyseo har en aktiv föräldraförening som skolan samarbetar med. Närmare uppgifter om föräldraföreningens verksamhet finns på en egen sida: Föräldraföreningen.

Blan­ket­ter och do­ku­ment

Läroplan

Filerna är i pdf-format om inget annat anges.

Läroplan för den grundläggande utbildningen (på finska): POPS 2016

Lä­ro­pla­ner för gym­na­si­um (på finska): LOPS 2021 ja LOPS 2016

 

Läroplans bilagor (på finska)

Helsingin normaalilyseon strategia 2020 - 2025

Kriisivalmiussuunnitelma

Perusopetuksen kielitaidon tasojen kuvausasteikko

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Opiskeluhuollon kertomusrekisterin rekisteriseloste

Regleringar (på finska): Norssin järjestyssäännöt (pdf)

Anmälningsblankett för lågstadium (på finska): lomake (pdf)

Anmälningsblankett för den grundläggande utbildningen (på finska): lomake (pdf)