Olika skeden i skrivprocessen

Skrivandet är inte en enda händelse utan en serie av händelser. Det är viktigt att planera arbetet omsorgsfullt och att få grundlig respons i olika skeden. Skrivandet innebär tungt arbete och kreativ problemlösning: vad, varför och för vem skriver jag och i vilken ordningsföljd. Det lönar sig att dela upp detta stora tankearbete i mindre faser.

  1. Läs din uppgift noggrant, så att du kommer underfund med vad som förväntas av dig.
  2. Gör ett utkast med idéer om vad texten ska innehålla. Du kan planera texten t.ex. med hjälp av en tankekarta eller genom att lista dina idéer i den ordning du kommer på dem. Var noga med att fokusera på den fråga som du enligt uppgiften ska behandla.
  3. Även om du hela tiden har frågeställningen klar för dig, ska du låta tankarna vandra fritt och försöka återkalla det du har sett, hört och läst.
  4. Skriv ett koncept eller en första version av texten. Låt pennan flyta så fritt som möjligt utan självkritik. Du kan gallra senare. När den första versionen är färdig ska du be att få respons. Låt texten vila i några dagar, om du inte får någon utomstående att läsa den.
  5. När du har fått respons ska du planera i vilken ordning du går vidare. Förena det som hör ihop och fundera över vilken ordningsföljd som är lämpligast: kronologisk, viktighets- eller tematisk ordning. För att greppa helheten kan du i det här skedet göra upp en tankekarta över alla de frågor som du har för avsikt att behandla i texten.
  6. När textens innehåll och disposition börjar vara klara, kan du börja planera de enskilda kapitlens struktur samt inledningen och avslutningen.
  7. Inledningen har som mål att väcka läsarens intresse. Du kan t.ex. gå rakt på sak och definiera det viktigaste begreppet, presentera ett exempelfall eller placera ett citat, ett talesätt, ett skarpt formulerat påstående eller en retorisk fråga i inledningen.
  8. Avslutningen är ”kronan på verket”. Planera avslutningen så att den är en naturlig del av texten. Det är bra att knyta an till arbetets titel eller inledningen.
  9. Titeln lockar till att läsa vidare i texten. Gör avgränsningen ändamålsenlig och lova inte för mycket.
  10. Följ skrivreglerna. Kontrollera rättstavningen och skiljetecknen. Ta bort onödiga upprepningar, ”tomgång” och krångelsvenska. Det klart uttryckta är det klart tänkta. Tänk dig att du är läsaren och fundera på om texten genomgående är begriplig.