Plagiering och fusk

Fusk och plagiering är förbjudet i alla skeden av studierna och i alla studieavsnitt. De är straffbara handlingar som har konsekvenser också i lindrigare fall.

Fusk innebär att man använder anteckningar eller källmaterial i tenter när det inte är överenskommet, samt annan typ av fusk i tenter.

Plagiering innebär att någon annans tankar, texter, resultat eller bildmaterial presenteras som eget arbete utan tillbörliga källhänvisningar. Till universitetsstudiernas grundläggande färdigheter hör att du kan göra skillnad mellan egen och lånad information. Hänvisningar till andra personers texter och arbeten ska göras i enlighet med vetenskaplig hänvisningspraxis. Om du vill veta mera om det rätta hänvisningssättet kan du fråga t.ex. läraren.

Den som blir ertappad för fusk eller plagiat blir underkänd i studieavsnittet och förlorar sin studierätt till studieavsnittet i fråga. Ärendets administrativa behandling sker enligt det förfaringssätt som godkänts av Öppna universitetets direktion (pdf). Även misstankar om fusk i fråga om grundexamensstuderande behandlas enligt samma förfaringssätt.

Förfaringssättet gällande fusk och plagiering är uppgjort med beaktande av universitetslagen, rektors beslut nr 172/2011 (pdf) [fi] och Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion (pdf i Flamma).

Helsingfors universitet använder plagiatkontrollprogrammet Urkund. Att identifiera plagiat och använda Urkund