Hur utvärderas studierna?

Det är viktigt att du vet vilka kursens centrala mål, arbetsformer och utvärderingskriterier är. Du hittar målen och arbetsformerna för de olika kurserna i undervisningsprogrammen. Du får veta mer om kursens mål, examensfordringar och utvärderingen på första föreläsningen eller i webbkursernas studiehandbok.

Utöver en tentamen kan ett studieavsnitt bestå av flera delprestationer eller mindre uppgifter som man också måste få godkänt i. Öppna universitetet sparar inte uppgifter om delprestationer, endast studieavsnittens slutvitsord sparas i studieregistret. WebOodi

Studieavsnittets bedömning baserar sig på lärandemål. Kursens lärare slår fast kriterierna för bedömningen av kursen. Du kan kontakta läraren om du vill diskutera ditt vitsord. Kurserna utvärderas antingen enligt skalan godkänd/underkänd eller enligt skalan 0-5:

0 = underkänd
1= försvarlig
2 = nöjaktig
3 = god
4 = berömlig
5 = utmärkt

Vitsordet för en studiehelhet räknas ut på basis av studieavsnitten. Sättet att räkna varierar från läroämne till läroämne. Oftast är helhetsvitsordet medeltalet av kursvitsorden för studieavsnitten vägt mot studiepoängantalet.
Omprövningsförfarande som gäller bedömning av studieprestation
Plagiering och fusk

Självevaluering

Det är bra att utvärdera sin egen inlärning och inlärningsstil. Du kan till exempel fundera på frågor som:

  • Vad har du lärt dig?
  • Hur har du uppnått målen för kursen och de mål som du ställt dig själv?
  • Hurdan inlärningsstil har du? Har du behov av att utveckla din inlärningsstil eller dina studiefärdigheter?

När du utvärderar dig själv kan du använda dig av den individuella studieplanen:
ISP

Kursutvärdering

På Öppna universitetet samlar vi in feedback från kurserna antingen med ett elektroniskt formulär i Moodle eller i pappersformat vid närundervisningstillfällena. Genom att ge feedback kan du påverka: utifrån feedbacken kan vi utveckla vår verksamhet.