Studieprestationerna bedöms:

  • på en skala från 0 till 5: 5 (utmärkt), 4 (berömlig), 3 (god), 2 (nöjaktig) 1 (försvarlig), 0 (underkänd) eller
  • på skalan: godkänd/underkänd/kompletteras.

Hur bedöms studieprestationerna?

De studerandes rättsskydd

På tentsvar tillämpas de rättsskyddsförfaranden som anges i Helsingfors universitets instruktion. Studenterna har rätt att be läraren om att få se bedömningsgrunderna och hur de har tillämpats i deras fall. Studenten bör kontakta läraren som bedömt tenten så fort som möjligt efter att han eller hon har tagit del av bedömningen. Instruktionen gällande den studerandes rättigheter innehåller bl.a. regler för bedömning av studieprestationer och delgivning av resultat, omprövningsförfarande som gäller bedömning av studieprestation, arrangerande av tenter och registrering av studieprestationer.

Allmänna principer för studieprestationer och bedömning finns i Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet (pdf).

Studieprestationerna registreras i Helsingfors universitets studieregister Oodi. Studieutdraget är ett officiellt intyg över studierna.

  • Medan studierätten är i kraft får studenten ett avgiftsfritt studieutdrag per termin. Studentservicen utfärdar officiella studieutdrag.
  • Under studietiden kan studenterna också beställa ett inofficiellt studieutdrag direkt i WebOodi. Man loggar in på WebOodi med Helsingfors universitets användarnamn.

När studenten har genomfört alla studieprestationer som hör till en helhet och de har registrerats i WebOodi, kan han eller hon få en helhetsanteckning. Studieprestationerna samlas till en helhet och studenten får ett vitsord för studiehelheten. Helhetsanteckningen ges endast på begäran.
Blankett

Studenten kan beställa ett närvarointyg över deltagande i föreläsningar vid Öppna universitetet eller ett intyg över anmälning till studier. Läroanstalten utfärdar dessa intyg på basis av sina egna deltagar- och anmälningslistor. Läroanstalterna har endast rätt att utfärda intyg över närvaro och deltagande.