Avgifter och undervisningsarvoden

Universitetsavgift

För undervisningen uppbärs studentspecifika avgifter. Avgiften består av en universitetsavgift för Öppna universitetets tjänster.

Närundervisning
Studiehelhet 70 €
Studieavsnitt 2 sp 20 €
Studieavsnitt 3 sp och mer än 3 sp 30 €
 
Flerformsundervisning
Studiehelhet 250 €
Studieavsnitt studiepoängen för studieavsnittet x 10 €
 

Övriga kostnader för samarbetsinstitutet

Närundervisning

För alla närundervisningskostnader svarar samarbetsinstitutet självt. Till dem hör bl.a. arvoden för föreläsningar, tentamina och uppgifter, rese- och materialkostnader osv.

Nya timlöner och arvoden för undervisning

Nya timlöner och arvoden för undervisning
 

A. Föreläsning

B. Gruppundervisning

1. Professor, docent

92 64

2. Doktor

71 50

3. Licentiat
    Högre högskoleexamen

53 37

4. Övriga

37 26
 • längden på en undervisningstimme är 45 minuter
 • i lönen för undervisningen ingår
  • den egentliga undervisningen, planering och förberedelse av undervisningen och läromedel (uppdatering av lärmiljön ingår)
  • handledningen av studerandena i frågor om studieavsnittet i lärmiljön, via e-post och/eller telefon
  • uppgörande av studieavsnittets tentamina eller uppgift
  • bedömning av tentamen eller inlärningsuppgift samt respons (högst 50 studerande)
 • för undervisning på språkkurser betalas gruppundervisningsarvode
 • till tutorer som leder studiecirklar betalas gruppundervisningsarvode.

Separata arvoden för konstruktion av tentamen och bedömning av prestationer

Arvoden för tentamina och inlärningsuppgifter
Konstruktion av tentamensfrågor och uppgörande av bedömningskriterier 35 € / tentamen
Konstruktion av uppgift och uppgörande av bedömningskriterier 35 € / uppgift

Granskning av prestationer

Tentamen/ Inlärningsuppgift
- omfattning högst 4 sidor
- bedömning godkänd/underkänd eller numerisk bedömning

 

9 € / uppgift

Inlärningsuppgift
- antalet sidor 5- under 10
- numerisk bedömning

 

12 € / uppgift

Inlärningsuppgift
- antalet sidor 10 eller mera
- numerisk bedömning och omfattande individuell, skriftlig respons

 
14 € / uppgift

 

Arvode för övrigt separat arbete 13€ /timme (20€ /timme frän och med 1.1.2017)

 • t.ex. tentamensövervakning som utförs av läraren och ansvarslärare för fältkurser
 • t.ex. deltagande i introduktionsmöten för lärare
 • t.ex. deltagande i tutorutbildning och administrativt arbete i anslutning till tutorarbetet

Resekostnader

Resekostnader ersätts enligt avgifterna för allmänna fortskaffningsmedel. Resekostnader som motsvarar regionbiljettpriset inom Helsingforsregionens trafik (HRT) eller som är mindre än det ersätts inte.

Flerformsundervisning

 • För alla kostnader som uppkommer på samarbetsinstitutet svarar samarbetsinstitutet självt.

Övrigt

 • De kursspecifika avgifterna och eventuella undantag till det som uppges ovan finns i studieutbudet.
 • Alla avgifter som presenteras på sidan gäller typiska undervisningsarrangemang och de täcker inte t.ex. alla alternativa sätt (bl.a. föreläsningar via AC i stället för närundervisning, samundervisning). Uppgifterna om de slutliga kostnaderna får du av utbildningsplaneraren för läroämnet.