Visselblåserskydd

Helsingfors universitet har öppnat en separat visselblåsarkanal för misstankar om överträdelser. Via visselblåsarkanalen kan universitetets anställda tryggt och konfidentiellt anmäla misstankar om brott, förseelser och missbruk i samband med universitetets verksamhet som kommit till kännedom i eller i samband med arbetet.

Utgångspunkten för Helsingfors universitets verksamhet är att alla anställda och studenter i sitt dagliga arbete följer den lagstiftning som gäller universitetet som offentlig organisation och iakttar interna anvisningar, etiska principer samt universitetets värderingar. Om det ändå finns anledning att misstänka överträdelser vill vi bli varse om dessa.

En allmän förutsättning för skydd av anmälaren är att anmälaren vid tidpunkten för anmälningen har grundad anledning att tro att informationen om en överträdelse är korrekt samt att informationen i fråga omfattas av lagens tillämpningsområde. Via den här kanalen behandlas inte frågor som rör anställningsförhållanden, forskningsetik eller frågor som berör utvärdering av undervisningen. För hanteringen av de här frågorna finns egna processer.

Anmälningskanalen genomförs i en separat servicekanal i tjänsten Efecte, och endast anmälningar som görs via kanalen behandlas. En VPN-anslutning krävs för att logga in på tjänsten. Det är också möjligt att anmäla misstänkt övertädelse via e-postadressen ilmoituskanava@helsinki.fi. Båda rapporterna skickas till Efecte och hanteras av ett begränsat antal experter. Syftet med den här processen är att säkerställa att anmälarens identitet skyddas under hela behandlingsprocessen. Helsingfors universitet tillåter anonym anmälan men utredningen av ärenden och tillgången till eventuella tilläggsuppgifter underlättas avsevärt om anmälaren uppger sitt namn. Universitetet informerar inte separat om de åtgärder som vidtagits till följd av en anonym anmälan.

Om anmälaren inte är säker på om misstanken om oegentligheter hänför sig till universitetets eller någon annan organisations verksamhet, kan anmälan göras via Justitiekanslersämbetets centraliserade rapporteringskanal.

Efter den första inloggningen får anmälaren identitetssignumen på serviceportalen, där man kan följa hur ärendet framskrider. Om universitetet behöver ytterligare information för att kunna utreda ärendet, visas begäran om ytterligare information på portalen. En VPN-anslutning krävs för att logga in på tjänsten.

Misstanke om överträdelser

Via visselblåsarkanalen kan misstankar om överträdelser anmälas enligt det så kallade visselblåsardirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten 2019/1937 (23.10.2019), EUVL L 305/34, 26.11.2019) (precisering nedan).

Syftet med lagstiftningen om skydd av personer som rapporterar om överträdelser är att säkerställa att en person som i samband med sitt arbete upptäcker eller misstänker verksamhet som strider mot allmänintresset inom särskilt definierade områden av EU-rätten kan anmäla saken på ett säkert sätt utan rädsla för eventuella påföljder till följd av anmälan. Nationellt föreskrivs det noggrannare om visselblåsarskyddet i lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser som trädde i kraft 1.1.2023 (HE 1171/2022).

Anmälningarna behandlas endast av särskilt utnämnda, ojäviga personer som har tystnadsplikt och som företrädare för universitetet har skyldighet att skydda anmälaren.

Via den här kanalen kan du anmäla misstankar om överträdelser av följande ärenden (vid universitetet):

 1. offentlig upphandling,
 2. finansiella tjänster, produkter och marknader,
 3. förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism,
 4. produktsäkerhet och produktöverensstämmelse,
 5. transportsäkerhet,
 6. miljöskydd,
 7. strål- och kärnsäkerhet,
 8. livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande,
 9. folkhälsa enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
 10. konsumentskydd,
 11. skydd av privatlivet och personuppgifter och
 12. säkerhet i nätverks- och informationssystem.