Rektor Sari Lindbloms tal på årsdagsfesten 27.3.2023

Ärade herr kansler, hedersgäster och ärade medlemmar av universitetsgemenskapen!

Vi firar universitetets årsdag vid en tidpunkt då Finlands färdriktning definieras för de kommande fyra åren. Den livliga valvåren når sin kulmen under valdagen nästa söndag.

Samhällsdebatten har trappats upp inför riksdagsvalet. Partiernas metoder för att stärka ekonomin, sysselsättningen och välfärden väcker häftiga yttranden både för och emot. Också vid universitetet har det arrangerats ett stort antal valpaneler och partidiskussioner där riksdagskandidater har intervjuats särskilt om vetenskapens och utbildningens framtid.

Det är obestridligt att Finland under nästa regeringsperiod samtidigt står inför både globala och nationella utmaningar. Flaskhalsar för Finlands framgång är den minskade arbetskraften och stagnationen av utbildningsnivån, samt den resulterande bristen på arbetskraft och de senaste årens låga produktivitetsutveckling. Ekonomin är svår att förutsäga och vi förbereder oss för en recession. Beslutsfattarna söker ivrigt efter lösningar på vad vi borde satsa på i samhället för att som nation förnya oss och blomstra.

***

Bästa publik,

Finlands framgång har grundat sig på och grundar sig också i framtiden på högklassig kompetens och forskning. Det är universiteten som bringar hopp och är drivkrafter för samhällelig förändring. Vi utbildar framtidens experter och producerar ny kunskap som löser gemensamma utmaningar.

Under året som gått har vi gjort aktivt påverkansarbete för universitet och träffat många beslutsfattare. Det är glädjande att de, oberoende av partiståndpunkt, delar vår uppfattning om kompetensens och forskningens avgörande betydelse för vårt lands framgång.

För att vi ska kunna bygga upp denna framgång behöver vi fyra byggklossar.

För det första är det nödvändigt att avsevärt öka antalet nybörjarplatser, och platserna måste finansieras fullständigt och varaktigt. Flera studieplatser behövs särskilt i Nyland. I Helsingfors kommer antalet barn och ungdomar att öka med 25 000 fram till år 2030, men det fattas tusentals högskoleplatser. På grund av det här förlorar vi ständigt unga som åker i väg för att studera både till utlandet och till andra orter i Finland. Av samma skäl kan vi inte locka tillräckligt många begåvade unga från andra håll i världen att studera och arbeta i Finland. Detta måste korrigeras.

För det andra måste statens ökade finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI) allokeras på ett balanserat sätt. Minst hälften av FUI-finansieringen borde allokeras till den offentligt finansierade forskningsdrivna helheten. Den omfattar bland annat universiteten och yrkeshögskolorna, Finlands Akademi samt till exempel det stöd som riktas direkt till universiteten för deras egen innovationsverksamhet. Helsingfors universitet har potential att inta en allt större roll i främjandet av FUI-verksamheten och det är viktigt att vi får stöd i det här arbetet.

Det tredje som behövs är en reform av lagstiftningen om forskning. För tillfället har vi en lagstiftning och lagtolkning som särskilt när det gäller medicinsk forskning i onödan försvårar forskningen och FUI-verksamheten.

Det fjärde och kanske viktigaste som vi behöver är ett klart ambitiösare grepp i vetenskapspolitiken. Helsingfors universitets uppgift är att sikta på toppen och sträva till att uppnå världens bästa forskningskvalitet. För att vi ska klara oss i den allt hårdare internationella konkurrensen behöver statens och samhällets hjälp. Vi behöver högklassiga kompetenskluster och fokus på kvalitet.

Med de här byggklossarna kan vi säkerställa att Finland är ett framgångsrikt och bra land även i framtiden.***

Toppkompetens uppstår genom forskningsbaserad universitetsutbildning av högsta kvalitet. Detta läsår har vi firat ett jubileumsår för undervisningen. Vi har lyft fram universitetsutbildningens betydelse och diskuterat dess framtid.

Vi firar också Lärarakademins tioårsjubileum. Akademin är ett mångvetenskapligt nätverk som består av våra egna lärare. Medlemmarna i akademin har en hög pedagogisk kompetens och expertis inom sina vetenskapsområden. De inspirerar oss genom sitt kunnande på ett föredömligt sätt så att undervisningen håller högsta kvalitet.

De senaste åren har undervisningsmetoderna och studierna förändrats såväl i grundskolan som vid universiteten. Coronapandemin var den slutliga pådrivande faktorn särskilt i fråga om den digitala omvälvningen. Vi konfronteras med många genomgripande förändringar. Förändringar i miljön, till exempel den ekologiska hållbarhetskrisen, det förändrade arbetslivet och den tekniska utvecklingen utmanar våra tidigare sätt att agera. Vi står verkligen inför något nytt, och vi kan inte bygga upp vår framtid genom att titta i backspegeln.

Vi behöver nya undervisningslösningar som bygger på aktuell forskningskunskap och på erfarenheter av universitetsundervisning och lärande. Det krävs kreativitet, samarbete och utrymme för experiment för att utveckla lösningar inom undervisningen.

Ett av målen för undervisningens jubileumsår är att uppdatera universitetets undervisningsfilosofi. Den omvälvning som digitaliseringen har medfört har konkretiserat det som vi tidigare inte har behövt sätta ord på: människan behöver en människa för att lära sig och växa. Tillsammans skapar vi framtiden för undervisningen inom högskoleutbildningen genom att forska och begrunda vad som är möjligt och önskvärt. Det finns inte bara ett rätt sätt att undervisa eller lära sig, utan bildningen uppstår i samhällen och vid möten. Fakulteterna, utbildningsprogrammen och i slutändan varje forskare och lärare har en central roll i det här.

I det här arbetet bör vi också rikta våra blickar också mot andra länder. Universitetets samarbetsnätverk UNA Europa och projektet Global Campus, som utvecklar virtuellt lärande, bereder möjligheter för att hitta bästa praxis för undervisningen.

Alltmer mångsidiga undervisningsmetoder ökar behövligheten av att ta hänsyn till olika studenters behov. Det är allt viktigare att sörja för studenternas och lärarnas välmående i tider av stora förändringar. Kvalitativa undervisningsplaner och arbetet med att utveckla undervisningen har en nyckelroll i det här. Med hjälp av dessa medel kan vi ta hand om studenterna och lärarna. Undervisningen bär oss alla och skapar planmässighet och struktur för universitetets kärnuppgifter.

Behovet av universitetspedagogisk kompetens står i centrum när vi diskuterar undervisningens framtid. Undervisning av hög kvalitet uppstår endast på basis av spetsforskning, för vilken vi måste ha långsiktig finansiering och tillräckliga resurser.***

Ärade gäster,

Toppforskning leder inte endast till högskoleutbildning av hög kvalitet, utan även till innovationer. Akademiska forskningsprojekt är kärnan i all verksamhet. Och de innovationer som dessa projekt ger upphov till ökar forskningens genomslagskraft. Vi är ett mångvetenskapligt universitet, vars tillgångar omfattar samarbete mellan forskare. Initiativen och samarbetet gynnar samhället i stort. Våra internationella strategiska partnerskap, däribland med Catholic University Leuven, förstärker vår status som en globalt ansedd utvecklare av lösningar.

På senaste år har vi gjort betydande investeringar i utvecklingen av universitetets innovationsverksamhet. Det sänker tröskeln för studenter och forskare att utveckla sina företagarkunskaper och affärsidéer. Med universitetets stöd kommersialiseras välundersökta innovationer och görs allmänt tillgängliga för samhället. Vi har bland annat 240 pågående samarbetsprojekt med företag. Vi lämnar årligen in fler än hundra uppfinningsanmälningar. Under sitt första verksamhetsår har våra företagskuvöser lockat fler än hundra deltagare vid universitetet.

Centrala för de här verksamheterna är de över 80 företagsmentorerna, vars frivilliga insatser har varit ovärderliga. Tillsammans har vi etablerat nya kontakter med både finländska och internationella företag och aktörer inom den privata sektorn.

Innovationer upplevs ofta vara konkreta produkter eller patenterade modeller. Men de är så mycket mer än det: samhällsinnovationer gör vårt samhälle bättre. Till exempel har våra forskare inom matkultur under de senaste åren utvecklat klimattåliga möjligheter för bespisning. Varje vecka skapar Medicinska fakulteten i samarbete med Helsingfors universitetssjukhus innovationer som förbättrar patientvården. Våra företagskuvöser utvecklar för närvarande innovationer med särskild anknytning till hållbarhet och ansvar, såsom ett sätt att utnyttja plastavfall som ersättning för fossila bränslen, en teknik som är enkel att använda för att mäta föroreningar, en applikation för att fastställa ursprunget av råmaterialet i träprodukter.

Investeringar i forskning och vetenskap är avgörande för att skapa innovationer. Våra forskningsbaserade innovationer främjar hållbar tillväxt, skapar arbetsplatser och ett bättre samhälle. Genom att öka finansieringen av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten skapar vi välfärd för oss alla.***

Bästa publik,

vi på universitetet har en genuin vilja att tjäna samhället. Att trygga högskoleutbildningens och vetenskapens framtid är av avgörande betydelse för att vi ska kunna leva i ett jämlikt och välmående samhälle av möjligheter. Vi måste se till att våra barn även i framtiden har möjlighet att utbilda sig så långt de vill. Hela utbildningsstigen från förskola till doktor måste vara fungerande och resurserna tryggade.

Vi alla håller i nycklarna till att göra Finland till ett livskraftigt samhälle med hög kompetens. Tillsammans med våra alumner och intressegrupper är vi en stark trupp som för vetenskapens talan. Vi behöver politisk enighet och vilja att fatta de behövliga besluten för att stabilisera resurserna för forskningen och vetenskapen. Vi på universitetet har experterna och lösningarna på framtidens utmaningar.

Trevlig årsdagsfest!