Profilering genom samarbete

Tyngdpunkterna för den strategiska forskningen vid Centrumcampus är globalisering och digitalisering ur ett mångvetenskapligt perspektiv.

Helsingfors universitets chef för forskningsservicen Floora Ruokonen berömmer fakulteterna på Centrumcampus för deras samarbete inför forskningsprofileringsprojektet PROFI2 som finansieras av Finlands Akademi. Målet är att de strategiska forskningsområdena ska stöda varandra.

− PROFI2 har planerats så att de tematiska områdena har många kontaktytor. Ny mång- och tvärvetenskaplig forskning ska skapas i anslutning till de nya biträdande professurerna. De nya biträdande professorerna ska också samarbeta med forskningsprojekt som redan har startat och deras forskare.

Digitaliseringen ett centralt tema

Juridiska fakultetens dekanus Kimmo Nuotio tycker att tyngdpunkten för profileringen är naturlig. Han deltog i arbetet med att formulera projektansökan.

− Digitaliseringen av humanistisk forskning och kunskap är ett stort tema och anknyter till förändringarna i omvärlden. Målet är att sammanföra teknologisk och humanistisk-samhällsvetenskaplig forskningskompetens och t.ex. svara på den elektroniska datautvinningens utmaningar. En central aktör är Heldig - Helsinki Centre for Digital Humanities som har grundats med strategisk finansiering.

”Fokus ligger på att ytterligare stärka universitetets starka forskningsområden och utvidga forskningssamarbetet mellan olika discipliner och fakulteter i ämnen och frågor som är viktiga just nu.”

Universitetets språkteknologiska kunnande, kluster för lärande och lärarutbildning och den strategiskt viktiga mångvetenskapliga Rysslandsforskningen utgör en god grund för profileringsprojektet.

Nuotio förhåller sig positivt till förutsättningarna för forskningssamarbetet.

− PROFI2-ansökan skrevs tillsammans med företrädare för olika discipliner och fakulteter. Konceptet har redan i sig självt skapat en struktur för samarbetet. En utmaning kommer att vara att se till att forskningstemana inte isolerar sig i sina egna celler, utan att forskarna hittar varandra och kan ge respons på varandras arbete.

Lösningar på digitaliseringens och globaliseringens problem med akademifinansiering

Nuotio tror att digitaliseringen kommer att påverka arbetet och samhället i mycket högre grad än vad man antar i dag. Inom juridiken finns det mycket att forska i, t.ex. dataskyddsfrågor, kommersialisering av information och nya former av delningsekonomi.

− Det är viktigt att de humanistisk-samhällsvetenskapliga disciplinerna noga följer vad som händer omkring oss och hur man reagerar på nya problem. Digitaliseringen och globaliseringen för också med sig motreaktioner, och alla kommer inte att hänga med i utvecklingen. Vår uppgift är att tillhandahålla information till stöd för beslutsfattande och politisk reglering.

I Helsingfors universitets fall har stärkandet av profileringen enligt Nuotio fungerat precis rätt.

− På mångvetenskapliga Centrumcampus har man kanske aldrig på allvar reflekterat över sina starka sidor eller försökt hitta tematiska områden som man vill satsa på. Utan Finlands Akademis finansieringsmekanism kanske det aldrig skulle ha blivit gjort, tror Nuotio.

”Vi tänker kanske inte alltid på hur stark och mångsidig Helsingfors universitets humanistisk-samhällsvetenskapliga helhet är. Det finns potential att länka ihop olika teman. Det finns inget annat motsvarande kluster i Finland.”

− Nu förstår vi bättre hur viktigt det är att utnyttja våra styrkor och skapa tvärvetenskapliga helheter. Det förbättrar också kvaliteten på forskningen, sammanfattar Nuotio.

Profileringsprojekten kommer att fortsätta. I PROFI3-utlysningen ansöker universitetet om 18 miljoner euro för tre fokusområden: Atmospheric and Earth system science; Data science och Sustainability science. Finlands Akademi fattar finansieringsbesluten i maj–juni 2017.

Akademifinansiering till de strategiska forskningsområdena

Den finansiering på nästan 10,5 miljoner euro som Finlands Akademi har beviljat Helsingfors universitet ska användas till att stärka profileringen i enlighet med strategin. Finansieringen möjliggör en mer flexibel inriktning av forskningen och tvärvetenskapliga projekt.

De fem fakulteterna på Centrumcampus formulerade tillsammans de forskningsteman som hade framgång i PROFI2-utlysningen: digital humaniora (Helsinki Centre for Digital Humanities: HELDIG), lärande i den digitala världen (Learning in the Digital World: LEAD), mångvetenskaplig Rysslandsforskning (Interdisciplinary Russian Studies: INTERRUS), global rättsvetenskap (Global Law: GLAW) och beteendevetenskapligt inriktade livsvetenskaper (Behavioural Life Science: BLS).

Tack vare finansieringen kan universitetet internationellt utlysa 17 biträdande professurer (tenure track) i de strategiska forskningsområdena i början av året. Utlysningen följer den normala rekryteringsprocessen för professurer.

University of Helsinki, Open positions: PROFI2 Assistant / Associate Professors