Överlägsna västerlänningar skapas i skolans läroböcker

Ny forskning visar att många finländska skolböcker förmedlar en alltför eurocentrisk världsbild till skoleleverna.

– Den finländska läroplanens värdegrund slår fast att all undervisning baserar sig på alla människors lika värde, demokrati och mänskliga rättigheter. Samtidigt används fortfarande skolböcker som innehåller stycken som presenterar västerlänningarna som överlägsna andra, berättar Pia Mikander, som 28.10 disputerar på en avhandling om grundskolans läroböcker och hurdan världsbild de förmedlar till eleverna. I sin studie granskar hon 76 läroböcker i historia, samhällslära och geografi som används i årskurserna 5-9.

– Trots den tydliga värdegrunden i läroplanen är fördomar och rasistiska attityder vanliga och t.o.m. tilltagande bland skolungdomar i Finland. Läroböckerna kan ses som en återspegling av läroplanen, men också som en återspegling av de dominerande värderingarna i ett samhälle. Att studera dem är ett sätt att tydliggöra hur samhället konstruerar vad som är normalt, lämpligt och idealiskt.

Fokus i Pia Mikanders forskning ligger på hur globala maktrelationer, särskilt gällande "västerlänningar" och "andra" beskrivs. Tidigare postkolonial forskning har visat att skolundervisningen länge har varit eurocentrisk, också i Finland, särskilt i skolämnen som historia och geografi.

– Många gamla stereotypiska beskrivningar av omvärlden har försvunnit ur böckerna. De allra flesta nedvärderande orden som används för att beskriva folkgrupper förekommer t.ex. inte längre i läroböckerna. Däremot finns det andra slags beskrivningar i böckerna som stöder idén om västerlänningar som överlägsna andra, berättar Pia Mikander och nämner som exempel att västerländskt våld ofta är dolt eller rättfärdigat i skolböckerna.

I skolböckerna hon granskat manifesterar det sig t.ex. genom att författarna beskriver västerlänningars rätt att röra sig fritt på jorden eller genom att man ofta presenterar behovet av att begränsa andras rörlighet som både förnuftigt och naturligt.

– Vill man uppnå de värderingar som fastställs i läroplanen, gäller det att se över läroböckernas innehåll, slår Pia Mikander fast.

M. Soc.Sc och ämneslärare Pia Mikander disputerar 28.10.2016 kl. 12 vid Beteendevetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen "Westerners and others in Finnish school textbooks". Disputationen äger rum i Psychologicum, Auditorium A132, Brobergsterrassen 1A.

Läs också: Mellan raderna på en skolbok

Disputandens kontaktuppgifter:

Pia Mikander pia.mikander@helsinki.fi, 050 5591229