OP Gruppen och Helsingfors universitet förenar sina krafter – nydanande undersökning kartlägger ungdomars ekonomikunskaper

Barometern för ungdomars kunskaper i ekonomi är den första i sitt slag i Finland. Resultat väntas redan sommaren 2024. Syftet är att hjälpa unga att använda sina pengar på ett smart sätt och förebygga överskuldsättning.

Få vetenskapliga undersökningar har gjorts i Finland om ungdomars ekonomikunskaper. Nu förenar Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet och finanskoncernen OP sina krafter för att råda bot på situationen. En enkätundersökning kommer att genomföras i skolor runt om i Finland för att för första gången systematiskt kartlägga de ekonomiska kunskaperna hos 15–19-åringar – till exempel vilka bekymmer de har med pengar, hur de förhåller sig till att spara och hur de hanterar sin ekonomi i vardagen.

Undersökningens syfte är att skapa betydande ny kunskap för samhällets behov så att bland annat skolor, beslutsfattare och finanssektorn kan dra nytta av resultaten. Den nydanande undersökningen leds av akademiprofessor Katariina Salmela-Aro vid Helsingfors universitet.

– Vi är mycket glada över att två universitet och en finanskoncern förenar sitt kunnande för att förbättra unga personers ekonomikunskaper. Vi tror att forskningssamarbetet med OP Gruppen ger praktisk information som hjälper oss att utveckla verktyg för att främja ekonomiskt välbefinnande bland unga, säger Salmela-Aro.

Enkätundersökningen finansieras av OP Gruppen och genomförs vid grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter under vintern och våren 2024. De första resultaten kommer att publiceras i juni och en mer omfattande rapport utkommer på hösten.

 

Stöd till unga i personlig ekonomihantering

Andelsbankerna i OP Gruppen har redan länge lärt tonåringar ekonomikunskap via sina besök i läroanstalter. Nu vill finanskoncernen klarlägga hurdant stöd de unga behöver ännu tydligare. Hannakaisa Länsisalmi, personaldirektör vid OP, påminner om att ekonomikunskap är synnerligen viktigt före vuxenlivet, eftersom ekonomiska beslut kan ha långt gående konsekvenser.

– Överskuldsättningen har ökat bland unga under de senaste åren. Vi vill kunna förstå ungdomarnas situation och hjälpa dem i ett så tidigt skede som möjligt, så att de inte hamnar i en ond cirkel.

OP Gruppen valde att samarbeta med Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet för att bolaget vill samla in detaljerad och riksomfattande information om ämnet. Avsikten är att använda barometern regelbundet. Den synliggör trender och gör det möjligt att utvärdera hur olika åtgärder påverkar beteendet hos till exempel unga.

– Den vetenskapliga aspekten är viktig för att informationen ska vara tillförlitlig, framhåller Länsisalmi.

Hon säger att koncernen kommer att använda forskningsresultaten för att utveckla tjänster som stöder ungas ekonomikunskaper och för att identifiera vad som bör betonas vid besöken i läroanstalterna. OP Gruppens och universitetens barometer är för närvarande den enda enkätundersökningen i Finland som kartlägger ekonomikunskaperna bland tonåringar.

 

Mer öppen diskussion om pengar behövs

Barometern kombinerar perspektiv från två olika vetenskapsområden. Akademiprofessor Salmela-Aro tillför internationellt högtstående pedagogisk expertis från Helsingfors universitet, medan Terhi-Anna Wilska, professor i sociologi vid Jyväskylä universitet, bidrar med användbara perspektiv inom konsumtionsforskning.

Det är viktigt att undersöka tonåringars ekonomikunskaper bland annat för att de unga ärver sina föräldrars socioekonomiska bakgrund. Digitaliseringen av ekonomin har också lett till att unga påverkas på många sätt när de rör sig på webben, varmed tröskeln för att fatta impulsiva köpbeslut har blivit lägre. I en sådan situation blir de grundläggande kunskaperna mer framträdande.

– Kunskaper i ekonomi har anknytning till välbefinnandet överlag, påminner Wilska. Den nya barometern kompletterar informationen från Pisaundersökningen 2018 och samverkar med Flaggskeppet för utbildning för framtiden (Educa) (på finska och engelska). Forskarna hoppas att undersökningsresultaten också ska uppmuntra familjer att föra en öppen, faktabaserad diskussion om pengar – det behövs för att ge de unga en bra start i livet.

– Ekonomikunskap är viktigt med tanke på framtiden, sammanfattar Salmela-Aro.