Multilitteracitet på spåren: vetenskap, konst och sagor möts i Heureka

Helsingfors universitets utvecklingsprogram Inlärning av multilitteracitet med glädje (MOI) bjuder in familjer till ett gratis evenemang i vetenskapscentret Heureka på Snellmansdagen den 12.5 kl. 10-18. Under MOI-dagen använder vi vetenskap, konst och sagor för att utforska och bekanta oss med multilitteracitetens mångsidighet.

”Multilitteracitet ger färdigheter att bedöma information, påståenden och åsikter, samt att utmana dem vid behov. Utan multilitteracitet har människan en begränsad uppfattning av sin omgivning. Då ersätts egen reflektion och förståelse med strama övertygelser och världsbilden blir snäv” påpekar MOI-utvecklingsprogrammets ledare professor Kristiina Kumpulainen.

Betydelsen av multilitteracitet ökar hela tiden i dagens samhälle. Med multilitteracitet menas förmågan att förstå och göra sig förstådd. Multilitteracitet är en förutsättning för lärande, bildning, acceptans och förmåga att påverka i en värld som ständigt förändras. Familjen spelar en viktig roll i att stödja utvecklingen av barnets multilitteracitet. Det är även viktigt att småbarnspedagogiken, förskole- och grundskoleundervisningen samt kulturinstitutionerna tryggar alla barns jämlika rätt till multilitteracitet.   

Under MOI-dagen får familjer möjligheten att bekanta sig med läskunnighetens mångsidighet bl.a. i en sagoboksverkstad, i Professorns läshörna, med hjälp av vetenskapsramsor och genom att möta Skogens rådare.  

”Vi strävar till att utveckla små barns lärmiljöer till mångsidiga textmiljöer, där fokus ligger på den kultur som barn och unga själva skapar och kultur som produceras för dem, som t.ex. sagor och berättelser, vetenskapsböcker, tv-program och filmer, lekramsor och poesi samt musik. Barn och unga uppmuntras att undersöka, läsa, bedöma, använda och skapa olika texter. De lösningar vi utvecklat för att främja små barns multilitteracitet erbjuder barnen möjligheter att uppleva sagor, vetenskap och konst genom att leka, använda fantasin, reflektera och undersöka”, fortsätter professor Kumpulainen. 

“Heurekas och MOI-utvecklingsprogrammets gemensamma målsättningar gällande främjandet av barns och ungas mångsidiga kompetens, ökandet av förståelse för vetenskap samt förenandet av vetenskap och konst konkretiseras under tillfället i Heureka den 12 maj. Samarbetet möjliggör att alla intresserade får bekanta sig med dagens tema genom konkreta övningar och hands-on metoder. Att införa berättelser, konst och interaktion i vetenskapsfostran bidrar till nya dimensioner och ökad förståelse, som besökare i alla åldrar får uppleva.” säger Heurekas inlärningschef Jutta Kujasalo.  

Evenemanget öppnas av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. ”Multilitteracitet, matematiska färdigheter och språkkunskaper utgör en grund på vilken man kan bygga med utgångspunkt i sina egna styrkor och behov.” understryker ministern i regeringens svar på interpellationen.

Kontaktuppgifter:

Professor Kristiina Kumpulainen, Helsingfors universitet, +358 50 3185221, kristiina.kumpulainen@helsinki.fi Inlärningschef Jutta Kujasalo, Heureka, +358 40 9015280, jutta.kujasalo@heureka.fi

 

Kort om MOI-utvecklingsprogrammet

Utvecklingsprogrammet Inlärning av multilitteracitet med glädje (MOI) är ett program som främjar multilitteracitet. Programmet grundar sig på senaste vetenskapliga forskningsdata och är avsett för anställda inom småbarnspedagogik, förskole- och nybörjarundervisning (årskurs 1 och 2) samt anställda i biblioteks- och kultursektorn.        

Syftet med MOI-programmet är att utveckla verksamhetsmodeller som främjar barnens multilitteracitet, samt hjälpa personalen inom småbarnspedagogik och förskole- och nybörjarundervisning att stödja barnens multilitteracitet. Målet med det tvärsektoriella utvecklingsprogrammet är att minska kulturell ojämlikhet samt ojämställdhet och främja lika inlärningsmöjligheter som stöder multilitteracitet i små barns (0–8-åringars) uppväxtmiljöer.

Som ett resultat av utvecklingsprogrammet skapas verksamhetsmodeller som grundar sig på forskning och som främjar en mångsidig multilitteracitet hos barnen på ett jämlikt sätt. Programmet ger också förståelse för hur multilitteracitet utvecklas, stöds och bedöms i den tidiga barndomen.

Utvecklingsprogrammet genomförs av Playful Learning Center vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.