Jenni Vartiainen: Vetenskapsfostran som utgår från lek fostrar kritiska och aktiva människor

Om vetenskapsfostran och småbarnspedagogik sammanlänkades mer effektivt skulle barn med olika bakgrund ha mer jämlika förutsättningar för att utveckla ett vetenskapligt sinnelag. Det skulle vara nyttigt för hela samhället.

Minns du fortfarande den glädje du kände när du som barn insåg något för första gången? Kanske du lärde dig ett nytt trick eller förstod hur någonting fungerade. Sådana insikter kan ha en stor betydelse för hur du handlar och hur du fattar beslut idag.

Om vi redan som barn lär oss ett meningsfullt sätt att ta reda på saker får vi ett bättre självförtroende som hjälper oss att vara aktiva, lära oss och tänka kritiskt. Att lära sig undersöka saker och delta i vetenskapsfostran före skolåldern har en positiv inverkan på barnets motivation och lärande när hen senare går i skola.

Inom vetenskapsfostran lär sig barnen forskningsfärdigheter via lek och egna insikter. Små barn har en naturlig fallenhet för att undersöka saker – redan från och med första gången de börjar interagera med sin omgivning. 

Barn provar hur världen fungerar. De testar, iakttar och handlar enligt sina observationer. Så lär de sig att just deras handlingar och vardagliga små val är betydelsefulla.

Helsingfors universitet utvecklade lekfull vetenskapsfostran

För närvarande erbjuder Helsingfors universitet vetenskapsfostran för barn bland annat i vetenskapsklubbar, på olika typer av kurser och på webben. Fokus är på att öva så kallade forskningsfärdigheter, till exempel hur man gör observationer om det fenomen man undersöker. Aktiviteterna sammankopplas alltid med barnets vardagsupplevelser med hjälp av berättelser, lek och drama.

Den modell för lekfull vetenskapsfostran som universitetet utvecklat för småbarn tillämpas även för närvarande i ett flertal vetenskapsklubbar runtom i Finland. Över 4000 barn har deltagit i vetenskapsfostran under de senaste fem åren.

Vetenskapsfostran tillämpas ofta inom naturvetenskaper, men den omfattar alla vetenskapsområden. Det väsentliga är att det vetenskapliga och kritiska tänkandet och förmågan att läsa vetenskapliga texter utvecklas. Dessa är förutsättningar för att fullvärdigt kunna vara en del av samhället, motivera sina val och delta i diskussioner relaterade till vetenskap.

 Vetenskapsfostran har också viktiga samhälleliga funktioner. Vid Helsingfors universitet undersöks bland annat huruvida vetenskapsfostran kan förhindra uppkomsten av socioekonomiska bubblor.

Om vetenskapsfostran skulle ges en ännu starkare position inom småbarnspedagogiken skulle barn med olika bakgrund ha mer jämlika förutsättningar för att bekanta sig med och utveckla ett vetenskapligt sinnelag.  Då skulle vetenskapsfostran inte bli en aktivitet enbart för familjer där föräldrarna redan är intresserade av vetenskap.

Bland annat observationer om omgivningen, namngivning av fenomen och klassificering av saker ingår redan i den nya planen för småbarnspedagogik, och här kan vetenskapsfostran utnyttjas.

Lek är en viktig exportprodukt

Finland är inte det enda landet som ordnar vetenskapsfostran, men här inkluderas lek i undervisningen på ett unikt vis. Att undersöka något kan i sig vara ett stort rollspel, eller så kan lärmiljön struktureras så att barnen kan ta med forskningsredskap i sin egen lek.

Lekfullhet är viktigt när man undervisar småbarn, eftersom det annars kan vara svårt för dem att förstå en undervisningssituation. Oförståelse kan i sin tur påverka barnens iver och självsäkerhet negativt. Denna känsla kan senare uppkomma på nytt i skolklassen och få motivationen att vackla.

Lärare och fostrare behöver utbildning och material för att våga börja med vetenskapsfostran. Vi vid Helsingfors universitet forskar mycket om vad meningsfull småbarnspedagogik är. Vår strävan är att allt fler kurser i vetenskapsfostran i framtiden skulle inkluderas i universitetsundervisningen, bland annat inom småbarnspedagogiken och lärarutbildningen.

Den finländska vetenskapsfostran förs ut i världen tillsammans med vår digitala kompetens och via sin unika lekfullhet. Lek är ett sätt att inspirera barn att lära sig vetenskapliga fenomen. Det skapar en värdefull grund för framtida vuxna och beslutsfattare.

Playful Learning Center vid Helsingfors universitet ordnar lekfull vetenskapsfostran för 0–8-åringar.

Framtidens lärande: Repliker om Framtidens undervisning

 

Jenni Vartiainen

Forskardoktor,
vetenskapsfostran
Pedagogiska fakulteten

Min vision för framtidens lärande
I framtiden går lärandet allt mer ut på att man tillsammans skapar data, och fysiska artefakter och digitala världar smälter samman. De ålderdomliga rollerna lärare och student finns inte längre, utan rollerna byts smidigt enligt situation och behov.

Här lär vi oss i framtiden
Lärandet sker där människor förundras. Denna förundran får stöd av Kide-vetenskapsklubbarna och universitetets Playful Learning Center.

Vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet