Hur ser framtiden ut för undervisning och lärande?

Helsingfors universitetets framtidsscenarier som sträcker sig till år 2035 hjälper fakulteterna och utbildningsprogrammen att skapa sina egna färdplaner för undervisning och lärande.

I samband med ett projekt för undervisningens och lärandets framtid vid universitetet har det nyligen fastställts tre framtidsscenarier som beskriver alternativa och eventuella ändringar i den externa omvärlden fram till år 2030.

Behovet av att skapa scenarier började med pandemin som ökade krismedvetenheten hos alla vid universitetet, ledde till förändrad praxis och visade att förändringar ibland kan ske mycket snabbt.

– Förändringen under pandemin handlade inte enbart om digitalisering eller om huruvida vi arbetar och studerar på distans eller på campusen. När vi i och med pandemin förlorade alternativet att vara och uppleva saker tillsammans över en natt, eller åtminstone sättet att vara tillsammans förändrades, började vi fundera över vad vi möjligtvis har framför oss – på både gott och ont, säger utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta.

Till nytta för undervisningen men också för tjänster och kompetens

Scenarierna är avsiktligt tillspetsade och syftar till att framhäva betydande framtida utvecklingsförlopp av olika slag. 

Utöver att prognostisera framtiden är målet med scenarioarbetet att ge oss styrka att förstå att framtiden inte sker eller föds av sig själv, utan att det är vi som skapar den. Det är viktigt att identifiera olika utvecklingsförlopp och deras eventuella positiva och negativa konsekvenser.

Kai Nordlund, prorektor med ansvar för undervisningen, konstaterar att scenarierna till vissa delar beskriver även häftiga samhällsförändringar som också starkt kan återspeglas i ramarna för universitetsundervisningen.

– Scenarierna ger oss en bra grund för att utmana våra traditionella tankegångar och fundera över hur vi kan förnyas så att vi bäst kan svara på framtidens mångsidiga utbildningsbehov. I detta skede har scenarierna redan bidragit till en pågående reform av universitetets undervisningsfilosofi. De utgör en bra grund för fakulteterna och utbildningsprogrammen att skapa sina egna pedagogiska färdplaner, säger Nordlund.

I scenarierna beskrivs utöver undervisningen och lärandet även förändringar i omvärlden överlag. Scenarierna kan användas för att öppna upp för tankar och för inspiration i många olika sammanhang samt ur många olika perspektiv.

Med hjälp av scenarierna kan fakulteternas undervisningsutbud och undervisningsmetoder samt stödtjänsterna för och kompetensen inom undervisningen utvecklas. Därutöver fungerar scenarierna som drivkrafter och innovatörer för all utvecklingsverksamhet. 

Genom samarbete slutfördes arbetet på knappt ett år

Arbetet med scenarierna inleddes i oktober 2022 med en workshop för de prodekaner som ansvarar för undervisningen. Efter detta intervjuades lärare och studenter samt personal vid Undervisnings- och studentservicen. Utöver detta ordnades workshoppar för studenter och alla vid universitetet samt en separat workshop i samband med Läräventyret.

Professor Auli Toom, chef för Centret för universitetspedagogik HYPE och medlem i projektgruppen, gläder sig åt möjligheten att granska universitetsundervisningen och det pedagogiska ledarskapet på ett nytt sätt och ur ett bredare perspektiv.

– Scenarioarbetet utmanade oss att fundera över hurdant lärande vi vill möjliggöra för studenterna och hurdan undervisning vi vill genomföra vid Helsingfors universitet, även om omständigheterna och de politiska, ekonomiska, hälsorelaterade och övriga situationerna förändras. Arbetet hjälpte oss att förtydliga hurdant lärande och hurdan undervisning vi i vilket fall som helst vill hålla fast vid. Att ta hand om studenterna och möta dem, interaktionen i undervisningssituationer samt att bygga upp samhörighet är mycket centralt, konstaterar Toom.

 

Avsikten är att scenarierna och slutrapporten ska kunna användas internt vid universitetet under flera års tid. Hittills har de använts för att förnya universitetets undervisningsfilosofi, i pedagogisk utveckling och för att kartlägga framtida möjligheter för undervisning och studenttjänster. Framtidsscenarierna för undervisningen och forskningen byggdes upp med hjälp av en metod som bygger på metodologin för konsultföretaget Capfuls framtidsforskning.