Helsingfors universitet inleder utbildning av sakkunniga inom social- och hälsovård med ett nytt magisterprogram
Det unika programmet kombinerar social- och hälsovetenskap och tillgodoser samhällets behov av sakkunniga inom området.

Ett nytt magisterprogram i social- och hälsoforskning och -ledarskap inleds höstterminen 2019 vid Helsingfors universitet. Programmet kombinerar två vetenskapsområden, social- och hälsovetenskap.

Den pågående social- och hälsovårdsreformen i Finland har haft en avgörande betydelse för upprättandet av programmet. Målet med reformen är att tillgängliggöra tjänster för samhällsmedlemmar på ett jämlikt och enkelt sätt: social- och hälsoproblemen överlappar ofta varandra och det är därför förnuftigt att granska dem som en helhet.

– Social- och hälsovårdssektorerna har länge utvecklats separat. Med denna utbildning vill vi främja integration, säger det nya programmets ledare professor Heikki Hiilamo.

Enligt Hiilamo hotas den nya utbildningen inte ifall social- och hälsovårdsreformen inte genomförs, eftersom en integration av social- och hälsovårdstjänster pågår redan idag utan en nationell förvaltningsreform. 

Ledarskap och utveckling av system

Utbildning i social- och hälsovård har funnits länge vid olika läroanstalter. Däremot finns det inte på annat håll i Finland ett motsvarande paket på universitetsnivå, som kombinerar forskning och ledarskap inom social- och hälsovård från två olika fakulteter.

Det nya magisterprogrammet ger färdigheter för expert-, ledarskaps- och planeringsuppdrag inom social- och hälsovården. Utbildningen granskar social- och hälsovårdsfrågor ur ett samhälleligt perspektiv. Rättvisan är också ett viktigt perspektiv.

– Forskningen om ojämlikhet i hälsa vid Helsingfors universitet är i världsklass och detta kommer vi att nyttja i utbildningen, berättar Hiilamo.

Magisterprogrammets ledarskapsutbildning fokuserar främst på ledarskap och utveckling av system. Magisterprogrammet ger till exempel inte direkta färdigheter för ledarskapsbefattningar inom organisationer.

– Spetstanken är målinriktat ledarskap och främjande av välfärd, säger Hiilamo. 

Utbildningen genomförs i samarbete med aktörer i Nyland och bland annat därför har magisterprogrammet en stark anknytning till arbetslivet.

Hiilamo förväntar sig att samarbetet mellan två vetenskapsområden även producerar nya forskningsinitiativ.

30 studerande antas till programmet

Det nya programmet kombinerar två vetenskapsområden, social- och hälsovetenskap, vilket innebär att studerande inte nödvändigtvis längre behöver avlägga två separata examina. Programmet leder till politices magisterexamen.

Programmet består av kurser i ledarskap och tjänster inom social- och hälsovården, till exempel tjänstesystem och produktionsmodeller, branschövergripande samarbete inom social- och hälsovårdsvetenskaperna, social- och hälsovårdsvetenskap, ojämlikhet i hälsa och välfärd och strategier för att åtgärda den, förebyggande välfärdstjänster och enhetliga tjänstekedjor och rehabilitering.

Ansökningstiden till programmet, som börjar hösten 2019, är föregående vår. 30 studerande antas till magisterprogrammet, varav ungefär hälften kommer från socialsektorn och hälften från läkemedels- och hälsovårdssektorn.  Programmet omfattar 120 studiepoäng och de sökande bör ha avlagt kandidatexamen.

– Detta är säkert ett intressant alternativ. Vi väntar oss minst 100 sökande, konstaterar vicedekan för statsvetenskapliga fakulteten Ullamaija Seppälä, som ansvarar för programmet.

Färdigheter för expert- och ledarskapsuppdrag

Magisterprogrammet ger färdigheter för expert- och ledarskapsuppdrag inom de organisationer som organiserar social- och hälsovården, planerings- och ledarskapsuppdrag hos privata och offentliga producenter av social- och hälsovårdstjänster, uppdrag i regionala social- och hälsovårdsorganisationer, vid ministerier och expertinstitut samt organisationer inom den tredje sektorn.

Det tvååriga programmet undervisas huvudsakligen på finska. Programmet ger även kompetens för forsknings- och utvecklingsuppdrag i anknytning till välfärdstjänster.

 – Denna utbildning avviker från andra utbildningar i branschen till exempel genom att de studerande får en helhetsuppfattning av både social- och hälsovårdens tjänstekedjor och kan efter fullgjorda studier nyttja forskningen kritiskt, säger Seppälä.

Hon påminner om att Helsingfors universitet inte tidigare har erbjudit ett sådant magisterprogram i hälso- eller vårdvetenskap som har lämpat sig för kandidater i social- och hälsovård och med vissa reservationer även för sjukskötare.

– Genom det nya magisterprogrammet vill man även tillgodose detta behov, säger Seppälä.