Fysisk aktivitet och motorisk träning stöder lärandet hos barn i daghemsålder

En doktorsavhandling visar att de kognitiva och de tidiga akademiska färdigheterna hos barn i daghemsålder kan stödjas genom fysiska aktiviteter. Färdigheterna utvecklas särskilt om den fysiska aktiviteten omfattar övning av motoriska färdigheter eller om rörelse kombineras med det ämne som barnen ska lära sig.

Under de senaste åren har det uttryckts oro över att barn och unga rör sig mindre och är motoriskt svagare än tidigare generationer. Samtidigt har oron ökat över att de matematiska och språkliga färdigheterna försvagas, och allt fler barn i skolor och daghem behöver stöd för sitt lärande. Tidigare forskning har visat att orörlighet är en ny riskfaktor med tanke på utvecklingen av olika färdigheter. 

Pinja Jylänki som är doktorand vid Helsingfors universitet utredde i sin forskning om fysisk aktivitet och motoriska färdigheter kan stödja utvecklingen av de kognitiva och de tidiga akademiska färdigheterna hos barn i daghemsålder.

Det lönar sig att kombinera fysisk aktivitet och motorisk träning med ämnet som lärs ut

I litteraturöversikterna i sin doktorsavhandling granskade Pinja Jylänki sammanlagt 57 studier som tidigare gjorts om samma ämne. Cirka 70 procent av studierna hade hittat positiva effekter av övning i motoriska färdigheter och fysisk aktivitet när det gäller kognitiva färdigheter och tidiga akademiska färdigheter. 

Effekter observerades särskilt i fråga om barnens minne, exekutiva funktioner samt språkliga och matematiska färdigheter. De största effekterna upptäcktes som en följd av träning av motoriska färdigheter eller när rörelse kombinerades med det ämne som barnen skulle lära sig. 

– Resultaten tyder på att övning i en färdighet, i detta fall motoriska färdigheter, stöder inlärningen av en annan färdighet, det vill säga tidiga akademiska färdigheter eller kognitiva färdigheter mer än bara en ökning av mängden rörelse, säger Pinja Jylänki.

På basis av studierna är det också bra att kombinera övning i olika färdigheter sinsemellan, eftersom kombinerad övning visade sig vara mer effektiv än övning i endast motoriska färdigheter eller fysisk aktivitet.

Forskningsområdet är dock relativt nytt och det behövs mer högkvalitativ forskning för att säkerställa resultaten.

Interventionsprogram minskade skillnaderna i barns tidiga matematiska färdigheter

Utifrån litteraturöversikten utvecklade Pinja Jylänki i sin doktorsavhandling interventionsprogrammet Toimi ja opi (ung. Rör dig och lär dig). Interventionsprogrammet för motoriska och matematiska färdigheter är utformat för den finländska småbarnspedagogiken. Programmet stöder barn som har utmaningar med tidiga matematiska färdigheter.

Interventionsprogrammet kombinerar övning i matematiska begrepp med övningar i motoriska färdigheter. Begrepp som beskriver matematiska relationer, såsom mer och mindre eller halv och hel, övades först med barnen i form av en berättelse. Därefter togs samma begrepp med i övning av motoriska färdigheter. Effekterna av övningen undersöktes hos sammanlagt 36 barn.

Studien visade att interventionsprogrammets effekter var positiva. Effekterna syntes fortfarande cirka åtta veckor efter att interventionen avslutades. Också skillnaderna i färdigheter i matematiska relationer minskade under de åtta veckorna mellan de barn som i början av övningen klarade sig svagt och de barn som presterade enligt sin åldersnivå. I slutet av övningen fanns det inte längre signifikanta skillnader mellan grupperna. 

– Nyhetsvärdet av detta resultat ökas av det faktum att man i tidigare interventionsprogram för tidiga matematiska färdigheter sällan har funnit långsiktiga effekter eller minskade skillnader mellan barn som presterar svagare och som presterar enligt sin åldersnivå, säger Pinja Jylänki.

Tillsammans med forskningsgruppen Active Numeracy (PI professor Aunio, co-PI biträdande professor Sääkslahti) vid Helsingfors universitet fortsätter Jylänki att forska i övningsprogrammet Toimi ja opi med ännu fler deltagare. Programmets effekter jämförs också med övning i enbart motoriska eller matematiska färdigheter för att få mer information om effekterna av övningarna. När undersökningarna är klara publiceras övningsprogrammet så att alla fritt kan använda det.

GIM Pinja Jylänki disputerade den 5 maj 2023 vid Helsingfors universitets pedagogiska fakultet med avhandlingen "Active Early Interventions - Supporting Preschoolers' Cognitive and Academic Skills with Fundamental Motor Skill and Physical Activity Interventions".

Pinja Jylänki