Helsingfors universitets priser för bästa doktorsavhandlingar till tre forskare

Manlio Fusciello, Annastiina Kallius och Agustin Zuñiga Corrales fick vardera motta ett pris på 5 000 euro för sina doktorsavhandlingar inom nya behandlingsmetoder av cancer, det ungerska politiska systemet och ubik datavetenskap.

Manlio Fusciello , Annastiina Kallius och Agustin Zuñiga Corrales, som disputerade vid Helsingfors universitet år 2023, har fått universitetets avhandlingspris 2023 för sina särskilt förtjänstfulla doktorsavhandlingar. Helsingfors universitets kansler Kaarle Hämeri hade äran att dela ut priserna tisdagen den 7 maj vid Stipendiaternas och fondernas fest. 

I motiveringen för prisen har utöver de vetenskapliga meriterna även forskningens genomslag inom det egna vetenskapsområdet och doktorsavhandlingens samhälleliga genomslag beaktats.  

Prissumman uppgår till 5 000 euro. 

Immunsystemet kan göras effektivt mot cancer  

FT Manlio Fusciello, som doktorerade vid Farmaceutiska fakulteten, belönades för sin doktorsavhandling Cancer vaccines: anti-tumoral t-cell therapy on demand.  

I sin doktorsavhandling utvecklade och studerade Manlio Fusciello personliga cancervacciner. Till de hjälpämnen som förstärker immunförsvaret fogade han cancerspecifika antigener som kan tillgodogöras av cancernedbrytande celler. 

Terapier inom immunonkologi använder patientens eget immunsystem för att identifiera och förstöra cancerceller. Immuncellerna måste aktiveras och instrueras så att de snabbt kan upptäcka och utrota elakartade tumörer. 

Fusciellos doktorsavhandling visar att när immunsystemet instrueras på rätt sätt, är det ett effektivt vapen i kampen mot cancer. De nya behandlingsmetoder som utvecklats under arbetet med doktorsavhandlingen har visat sig vara lovande vid behandlingsmodeller på möss, och kan erbjuda ett långsiktigt skydd mot återfall av cancer. 

Manlio Fusciello (f. 1989, Italien) tog sin kandidatexamen i molekylärbiologi vid universitetet i Ferrara, Italien, 2012. Han tog en masterexamen i biomedicinsk vetenskap vid Maastricht University, Nederländerna, som avslutades med en internationell avhandling vid University of Toronto, Kanada, 2014. Därefter disputerade han i augusti 2023 vid Helsingfors universitet. Han fortsätter nu sin karriär som postdoktoral forskare vid Helsingfors universitet och läser en MBA vid Aalto-universitetet.

Doktorsavhandlingen är exceptionell både till sin omfattning och kvalitet, och resultaten av den främjar på ett betydande sätt tillämpningar inom området. Hypotesen och de metoder som använts är innovativa och kreativa och leder samtidigt till solida resultat, som ofta kan användas med hjälp av patent. 

Ungerns icke-liberala politiska system uppfyller det "fascistiska minimum" som historiker har definierat  

PD Annastiina Kallius, som doktorerade vid Statsvetenskapliga fakulteten, belönades för sin avhandling Politics of knowledge in late 2010s Hungary: Ethnography of an epistemic collapse.  

I doktorsavhandlingen undersöktes hur informationen och kulturen har förändrats i det Ungern som styrs av partiet Fidesz. Kallius påvisar att liberalismen har förlorat sin ställning både politiskt och kunskapsmässigt. 

– I praktiken innebär det här att fakta och objektivitet definieras annorlunda i det nya politiska systemet, eftersom den icke-liberala politiken har gett upphov till ett parallellt informationssystem inom makten.  

Det icke-liberala informationssystemet ifrågasätter den traditionella förståelsen som bygger på upplysning, och enligt vilken fakta baseras på forskningskunskap som i sin tur hjälper att förstå omvärlden. Sanningen definieras i stället av politiska syften. Den icke-liberala epistemologin i kombination med politisk och ekonomisk makt påverkar också dem som inte underskriver den. 

Avhandlingen främjar förståelsen av kopplingen mellan liberalismkrisen och informationssystemet, det vill säga den epistemologiska omvälvningen. Fenomenen är inte begränsade till Ungern, utan påverkar också demokratins utveckling på andra håll i världen. 

Avhandlingen hävdar också att Ungerns icke-liberala politiska system uppfyller det "fascistiska minimum" som historiker definierat som ett framtidsorienterat revolutionärt system.  

Annastina Kallius (född 1986) avlade kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (BA, Politics and Development Studies) år 2010 vid University of London och blev magister i humanistiska vetenskaper (MA, Sociology and Social Anthropology) vid Central European University i Ungern år 2014. Kallius doktorerade vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet år 2023 och arbetar för närvarande som stipendieforskare.

Doktorsavhandlingen innehåller sakkunnigt skrivet etnografiskt material och skribenten utvecklar på ett övertygande sätt ett argument som bygger på både litteratur och egenhändigt producerat etnografiskt material. Monografin belyser ett samhälleligt aktuellt tema på ett förtjänstfullt sätt. 

Ubik datavetenskap tryggar en hållbar utveckling  

Agustin Zuñiga Corrales, som doktorerade vid Matematik-naturvetenskapliga fakulteten, tilldelades Helsingfors universitets pris för sin doktorsavhandling om ubik datavetenskap Pervasive data science: From data collection to end-user applications.  

Ubik datavetenskap är ett delområde inom datavetenskap. Det här delområdet syftar till att utveckla lösningar på samhällets problem genom att kombinera sakernas internet, ubik informationsteknik och datavetenskap. 

Avhandlingen visar vägen för ett omfattande tillämpning av ubik datavetenskap genom att presentera nya metoder. Den erbjuder även förståelse av hur ubik informationsteknik kan användas för att samla information om olika samhällsfenomen. 

Avhandlingen påvisar hur ubika it-lösningar möjliggör nya typer av applikationer genom att använda befintliga enheters sensor- och beräkningskapacitet. Den bestyrker också de samhälleliga fördelarna med ubik datavetenskap genom att erbjuda nya tillämpningar för att säkerställa en hållbar utveckling. 

Agustin Zuñiga Corrales (född 1982 i Ecuador) avlade kandidatexamen i ingenjörsvetenskap (Informatics and Computing Systems) i Ecuador och avlade specialiseringsexamen i ingenjörsvetenskap (Engineering in Industrial Automation) i Argentina. Innan han doktorerade utexaminerades han till filosofie magister vid Helsingfors universitet. 

Doktorsavhandlingen är av exceptionellt hög kvalitet och är innovativ. Utöver akademiskt genomslag har doktorsavhandlingen samhälleligt och ekonomiskt genomslag och till och med kommersiell potential att tillgodogöra en identifikationsteknik med låga kostnader.