Valet av ny rektor för Soc&kom bordlades

Styrelsen för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har bestämt att skjuta upp valet av rektor.

Soc&koms styrelse behandlade valet av rektor för perioden 1.1.2023–31.12.2027 under sitt möte tisdagen den 29.11.2022.

Styrelsen bestämde att bordlägga valet av rektor eftersom det framförts misstankar om jäv i samband med processen. Styrelsen fattade beslutet om bordläggning för att kunna sammanfatta all information som har kommit hittills och som påverkar avgörandet av jävsfrågan. Styrelsen ordnar ett nytt möte så snabbt som möjligt.

Styrelsemötet leddes av Marjaana Seppänen, dekanus för statsvetenskapliga fakulteten.

­– Det kom fram många olika synpunkter under mötet. Diskussionen var livlig men bra, säger Seppänen.

Jobbet som rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan för perioden 1.1.2023–31.12.2027 ledigförklarades på basis av ett styrelsebeslut i juni 2022. I september tillsatte styrelsen en beredningsgrupp i enlighet med högskolans instruktion med uppgift att förbereda valet av rektor och samma månad inleddes rekryteringsprocessen i praktiken. Ansökningstiden gick ut den 10.10.2022.

Under höstens lopp har beredningsgruppen vid flera tillfällen informerat personalen och studenterna om hur processen framskridit:

Den 12.9 informerades personalen om att anställningen som rektor lediganslagits. Den 31.10 informerades personalen om vilka sökande som ska intervjuas. Den 7.11 informerades personalen om vilka kandidater som kallats till ett offentligt hörande och tillfällets tidpunkt. Personalen gavs också möjligheten att på förhand skicka frågor som de ville att skulle tas upp under tillfället.

Hörandet ordnades den 11.11 och personalen och studenterna hade möjligheten att höra kandidaterna på plats eller via en stream på nätet. På ett personalmöte den 18.11 informerades personalen om hur processen fortsätter och att ett extra styrelsemöte för val av rektor hålls den 29.11.

Ytterligare information:

Styrelsemötets ordförande, statsvetenskapliga fakultetens dekanus Marjaana Seppänen
tfn 050-448 9118
marjaana.seppanen@helsinki.fi

Personalchef Hannamari Helander
tfn 050-319 9502
hannamari.helander@helsinki.fi