Utbildning ska ses som en strategiskt sett allt viktigare uppgift vid universitetet

En utvärderingsgrupp såg över alla 130 utbildningsprogram vid Helsingfors universitet, hittade elva utvecklingsobjekt och gav 39 rekommendationer om åtgärder.

Alla kandidat-, magister och doktorandprogram vid Helsingfors universitet utvärderades under läsåret 2023–2024. För översynen ansvarade en utvärderingsgrupp, vars ordförande var Helsingfors universitets kansler Kaarle Hämeri. De utbildningsprogram som inrättades år 2017 utvärderades för första gången i detta sammanhang. 

Utvärderingsgruppen konstaterar i sin rapport att utbildning är en strategiskt mycket viktig framgångsfaktor för Helsingfors universitet. Universitetet kan förbättra utbildningens resultat och kvalitet genom att stärka utbildningsprogrammens anseende och åtgärda de strukturella problemen i hanteringen av utbildningsprogrammens resurser. Det är av central betydelse hur universitetet lyckas planera sina undervisningsresurser och stärka sitt samarbete. 

I rapporten konstateras det att utbildning ska ses som en strategiskt sett allt viktigare uppgift vid universitetet. Att leda ett utbildningsprogram är ett krävande ledningsuppdrag i en matrisbaserad struktur. Förväntningarna på ledaren är höga men ledarens makt är jämförelsevis liten, särskilt i fråga om resursanvändningen. 

– Det går att finna en lösning på obalansen mellan programmens makt och ansvar, om universitetet så vill. Om vi lyckas lösa den här frågan har det en stor inverkan på universitetets framgång både nationellt och i den internationella konkurrensen om de bästa förmågorna, understryker kansler Kaarle Hämeri

Utbildningen fungerar väl

Utvärderingsgruppens allmänna omdöme är att utbildningen överlag är välfungerande, trots att utbildningsprogrammen exempelvis har sinsemellan olika dragningskraft, söktryck, examensvolym och sysselsättningsutsikter. 

Det går att påverka utdragna studietider med hjälp av studiehandledning, genom att utveckla undervisningens kvalitet samt genom att stödja studenternas välbefinnande och förmåga till reglering av lärandet. Utvärderingsgruppen uppmuntrar universitetet att satsa på det här. 

– Det är också viktigt att tillgodogöra sig informationen från studentresponsen och inrikta universitetets egen universitetspedagogiska forskning på utvecklingsobjekt inom utbildningen. Målsättningen främjas av att hinder för smidiga studier undanröjs och av att det finns effektiva mekanismer för färdigställande av examensarbeten, säger doktoranden Jenna Sorjonen som är studentrepresentant i utvärderingsgruppen. 

Inom doktorsutbildningen är det viktigaste utvecklingsobjektet att doktorsexamina avläggs inom målsatt tid och att kraven för examen anpassas till det förestående pilotprojektet inom doktorsutbildning.

Fastställandet och tillämpningen av kriterierna för inrättande, sammanslagning och nedläggning av utbildningsprogram stöder hanteringen av universitetets utbildningsportfölj. 

Elva utvecklingsobjekt, 39 åtgärder

Utvärderingsgruppen föreslår sju utvecklingsobjekt för universitetets kandidat- och magisterprogram och fyra utvecklingsobjekt för doktorandprogrammen. Utvecklingsobjekten omfattar sammanlagt 39 åtgärder. 

Ansvaret för utvecklingsarbetet fördelar sig mellan utbildningsprogrammen, avdelningarna, vetenskapsområdesenheterna, fakulteterna och universitetets ledning. Eftersom utvecklingsobjekten betonas i olika grad vid de olika utbildningsprogrammen och fakulteterna är utbildningsprogrammens egen analys av åtgärderna och hur de ska implementeras viktig.

– Väsentligt är att utvecklingsobjekten prioriteras och schemaläggs i samarbete vid universitetet, preciserar Kaarle Hämeri.

Läs mer om utvärderingsgruppens utvecklingsförslag (pdf på finska) (pdf på engelska)

Bakgrundsinformation om översynen och årsuppföljningen

Årsuppföljningen och översynen är de två centrala förfarandena i kvalitetsledningen av universitetets utbildningsprogram. Översynen genomfördes nu för första gången sedan utbildningsprogrammen inrättades år 2017. I utvärderingsprocessen deltog alla 130 utbildningsprogram på kandidat-, magister- och doktorsnivå. 

Årsuppföljningen av utbildningsprogrammen har genomförts sedan år 2019. Årsuppföljningens material används i översynen, som är tänkt att genomföras systematiskt ungefär vart tredje år.

För den aktuella översynen gjorde utbildningsprogrammens ledningsgrupper egna självvärderingar hösten 2023, och därefter gjorde fakulteterna motsvarande självvärderingar utifrån utbildningsprogrammens utvärderingar. Vårterminen 2024 gjorde följande organ en självvärdering på universitetsnivå: Utbildningsrådet utvärderade kandidat- och magisterprogrammens ändamålsenlighet, och forskarskolans direktion och Vetenskapliga rådet utvärderade tillsammans doktorandprogrammens ändamålsenlighet.

Sammansättningen av utvärderingsgruppen för översynen

Kansler Kaarle Hämeri, Helsingfors universitet, ordförande

Professor Johanna Björkroth, Helsingfors universitet

Ledande forskaröverlärare Liisa Postareff, Hämeen ammattikorkeakoulu

Doktorand Jenna Sorjonen, Helsingfors universitet

Vicerektor Petri Suomala, Aalto-universitetet

Direktör Jussi Välimaa, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylä universitet

 

Utvärderingsgruppens sekreterare: projektchefen för översynen, sakkunnig Päivi Aronen