Tuija Brax direktör för Rättsstatscentrum

Tuija Brax har utnämnts till direktör för det nyligen grundade Rättsstatscentrum vid Helsingfors universitet. Genom Rättsstatscentrum ska Finland stödja utvecklingsländers rättsstatsutveckling.

Under de senaste åren har rättsstatsutvecklingen försvagats betydligt på olika håll i världen. Insatserna för att främja och stärka rättsstatens principer blir allt viktigare. Finland hör till de starkaste rättsstaterna i världen, och det finns en stor internationell efterfrågan på vår kompetens.

Rättsstatscentrum har inrättats som ett samarbete mellan utrikesministeriet och Helsingfors universitet, och centrumet samlar finländska toppkrafter och experter inom rättsstatsområdet. Centrumet ska samarbeta med utvecklingsländer i syfte att bygga upp och stärka rättsstatens grunder, utveckla rättsstatsinstitutionernas kapacitet och stärka lagstiftningen. Med centrumet kan också forskningen och undervisningen i rättsstatsfrågor stärkas.

– Finland och finländska experter har exceptionellt mycket att bidra med i det internationella rättsstatsarbetet. Vi besitter såväl akademiskt högklassig som resultatrik och pragmatisk kunskap om ledning av rättsstater, och vi har en brett omfattad historisk erfarenhet att ett grundläggande förtroende för rättsstaten föder ett samhälle med en hög grad av tillit och bildning. ”Land skall med lag byggas” har hört till vår nordiska rättshistoria ända sedan medeltiden. Rättsstatscentrum för utvecklingen vidare och har en ytterst viktig och aktuell roll, säger Tuija Brax.

Tuija Brax har mångsidig erfarenhet av juridik både som riksdagsledamot och justitieminister. Under sin tid som justitieminister ansvarade hon bl.a. för beredningen av grundlagen, valfinansieringslagen och beredskapslagen. Som riksdagsledamot har hon varit ordförande för riksdagens lagutskott och revisionsutskott, och hon har varit medlem av grundlagsutskottet under tre perioder. Brax kommer till Rättsstatscentrum från uppdraget som generalsekreterare för Finlands Hjärtförbund. Hon tillträder posten 9.8.2021.

Rättsstatscentrum verkar i anslutning till Helsingfors universitets juridiska fakultet. Centrumet inleder sin verksamhet sommaren 2021. Verksamheten finansieras med utrikesministeriets medel för utvecklingssamarbete. Centrumet kan också skaffa annan finansiering och på så sätt utvidga sin verksamhet till andra än utvecklingsländer.

Mer om Rättsstatscentrum:

https://www2.helsinki.fi/sv/aktuellt/hallbarhet/utrikesministeriet-och-…

Ytterligare information:

Tuija Brax
tfn +358 50 511 3115

Dekan Pia Letto-Vanamo
Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet
tfn +358 29412 3336