Studerande lyfter fram ork, studiefärdigheter och inlärningssvårigheter i samtal med studiehandledarna

I synnerhet efter pandemitiden behöver studerande mer individuell handledning, personligt bemötande och stöd för välbefinnandet. Det krävs långsiktig finansiering för stödjandet av studenternas välbefinnande.

Helsingfors universitet har svarat på studenternas ökade stödbehov genom att utöka stödformerna och rekrytera sex studiehandledare. Studiehandledarna erbjuder studenterna möjlighet att komma och diskutera studierelaterade frågor med låg tröskel.

– Vanliga teman i vägledningen är studiefärdigheter, inlärningssvårigheter, tankar på att byta studieinriktning, avhandlingar, ork, koncentration och motivation, berättar Sanna Siirilä, teamledare för studiehandledarna.

Studenterna har snabbt hittat till studiehandledarnas tjänster. Under höstterminen 2022 hölls nästan 600 möten och andra träffar mellan studerande och handledare. Omkring 400 av dessa var individuell handledning. Till verksamheten hör också exempelvis ledda studiestunder, workshoppar och grupper som stöder studiefärdigheterna.

– Vi har nästan utan undantag fått positiv feedback på vår individuella vägledning. Studenterna säger att de har blivit hörda, att de har hittat rätt riktning för sina studier och att de har fått användbara verktyg till stöd för sina studier, sammanfattar Siirilä.

Studenter som behövde stöd nåddes per sms

Om studierna har blivit fördröjda eller avbrutits kan den studerandes tröskel för att söka hjälp vara hög, och det kan vara svårt att nå den studerande genom allmän kommunikation. Universitetet beslöt att testa om mer riktade kontakter skulle fungera.

– Studiehandledarna skickade sms till de grupper av studerande som valts ut av utbildningsprogrammen, där de erbjöd möjlighet att träffas och diskutera. Målet var att identifiera studerande som kanske behöver stöd för att komma vidare i sina studier och sänka tröskeln för att be om hjälp, berättar Mari Räsänen, projektledare för utvecklingsprojektet för handledning och välbefinnande bland studerande. Pilotprojektet samordnades av utvecklingsprojektet.

Tolv utbildningsprogram från sju fakulteter deltog i pilotprojektet. Man försökte identifiera studerande som kanske behövde stöd i första hand genom uppgifter om studiernas framskridande. Fler än 500 meddelanden skickades, varav drygt 100 besvarades. En del av svaren ledde till ett möte med en studiehandledare, och en del studerande hänvisades till exempelvis studierådgivare.

– De flesta av de studerande som svarade på sms:et var positiva till det. Tanken är att riktade erbjudanden om stöd kan bli en del av studiehandledningen, säger Räsänen.

Tjänsterna som stöder studenternas välbefinnande och kontinuiteten i utvecklingen av verksamheten måste tryggas

Det mest långsiktiga sättet att förbättra de studerandes välbefinnande är att förebygga problem. God och lättillgänglig handledning gör studierna smidigare och stöder välbefinnandet. Därför måste handledningen som helhet utvecklas och förtydligas.

Handledningen utvecklas och välbefinnandetjänsterna för studerande görs mer mångsidiga genom ett separat projekt vid Helsingfors universitet. Utvecklingsprojektet för handledning och välbefinnande bland studerande genomförs med finansiering från undervisnings- och kulturministeriet samt med universitetets egen strategiska välfärdspeng.

– De tjänster som möjliggjorts genom finansieringen har tillgodosett studenternas behov mycket väl. Utan fortsatt finansiering eller mer permanenta satsningar måste man till exempel skära ner på studiehandledarnas tjänster när projektet avslutas i slutet av 2023, poängterar Laura Teinilä, chef för serviceområdet handledning, karriär och välbefinnande.

Behovet av handledning och stöd för välbefinnandet minskar inte på något sätt, och därför behöver man kunna bevara utbudet av tjänster.

– Välmåendetjänsterna för studerande och kontinuiteten i utvecklingen av verksamheten måste tryggas. Man måste satsa på utveckling av handledningen och studieförmågan genom fortsatt finansiering av studenternas välbefinnande. Högskolornas arbete måste stödjas genom att säkerställa tillräckliga resurser för rådgivnings- och handledningstjänster samt utbildningens och studiernas kvalitet, fortsätter Teinilä.

Läs mer

Vetenskap och utbildning är byggstenar för vår välfärd

Vetenskap och utbildning är byggstenar för vår välfärd. Det är en ödesfråga för framtiden hur vi satsar på dem. Läs mer om hur vetenskap och utbildning påverkar samhället och bekanta dig med våra mål för regeringsprogrammet 2023–2027. #Siksitiede