Resultatet av Helsingfors universitets placeringsverksamhet fortsätter att överskrida målen trots ett instabilt år

Helsingfors universitets värdepappersplaceringar har under åren 2019–2022 i genomsnitt gett över 11 procent per år i avkastning, även om resultatet för år 2022 låg över 15 procent på minus. I sin placeringsverksamhet följer universitetet en strategi som grundar sig på finansvetenskap och främjande av hållbar utveckling

Utvecklingen på den internationella kapitalmarknaden gjorde att avkastningen på värdepappersplaceringarna låg 15,67 procent på minus år 2022, samtidigt som jämförelseindexet avkastade -12,90 procent. Skillnaden kan i första hand förklaras av att bolag som producerar fossila bränslen uteslöts från placeringsportföljen och av att marknadsvärdet på börsnoterade spinoutföretag halverades. Det faktum att förlusten på noterade skuldebrev var en procentenhet lägre än indexet bidrog till att förbättra den relativa avkastningen. Avkastningen av placeringsverksamheten var år 2022 i linje med avkastningen hos andra investerare med motsvarande investeringsstrategi.

– År 2022 representerade en marknadsrisk, eller närmare bestämt en systematisk risk, där vi kan förvänta oss avkastning på lång sikt. Finansvetenskapen påvisar att den förväntade avkastningen står i proportion till denna systematiska risk som inte kan minskas genom ytterligare diversifiering av placeringarna, konstaterar Helsingfors universitets placeringsdirektör Anders Ekholm.

Helsingfors universitets värdepappersplaceringar har under åren 2019–2022 i genomsnitt gett 11,14 procent i avkastning per år, vilket klart överstiger det långsiktiga målet med en realiserad avkastning på fyra procent. Jämförelseindexet har under samma tidsperiod i genomsnitt avkastat 7,40 procent per år, vilket innebär att skillnaden i genomsnitt är 3,74 procentenheter per år. Utfallet för en fyra års period är emellertid för kort för att dra statistiskt signifikanta slutsatser om avkastningarnas nivåer eller skillnader.

– Även om vår placeringsverksamhet hittills har gett en avsevärt större avkastning än vad vi förväntade oss när vi införde den nuvarande strategin år 2019 kan vi ännu inte dra några särskilt tillförlitliga slutsatser. För att kunna göra tillförlitliga härledningar behöver vi information om avkastningen under en period på ungefär tio år, och tidsperioden får gärna innehålla marknadsutvecklingar både i uppåt- och nedåtgående riktningar. Över 90 procent av våra placeringar är noterade på börsen, vilket bidrar till att öka avkastningens tillförlitlighet eftersom osäkerheten angående värderingen av dessa värdepapper är relativt liten, säger Ekholm.

Helsingfors universitet fortsätter sin långsiktiga placeringsverksamhet genom att följa en placeringsstrategi som bygger på finansvetenskap och främjande av hållbar utveckling oberoende av kortvariga variationer på värdepappersmarknaden. Exempelvis bidrog uteslutandet av bolag som producerar fossila bränslen till att sänka AKTIEplaceringarnas koldioxidavtryck enligt TCFD till ungefär hälften av det motsvarande referensindexet.

Mer information