Markku Fredman och Hanna Nieminen-Finne nya arbetslivsprofessorer vid Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet har kallat två nya arbetslivsprofessorer. Markku Fredman och Hanna Nieminen-Finne tillträder sina nya uppdrag hösten 2023.

Advokat, docent Markku Fredman tillträder som arbetslivsprofessor i advokaträtt från och med höstterminstarten 2023. Uppdraget är treårigt och på viss tid (40 %). Fredman efterträder advokat Tuomas Lehtinen, som har skött uppdraget sedan januari 2018.

Till arbetslivsprofessorns uppgifter hör att undervisa och leda forskningen inom advokaträtt. Dessutom stöder professuren undervisning i processrätt: vid sidan om traditionella domstolsprocesser har skiljeförfaranden och medling fått en allt större roll och advokatens roll är väsentlig i alla dessa. Även om professuren är placerad vid Helsingfors universitet innefattar uppdraget också en skyldighet att undervisa och leda forskningen inom landets övriga juridiska utbildningsenheter.

JD Markku Fredman har avlagt advokatexamen 1999 och arbetat som advokat sedan dess. Han har verkat som medlem i Advokatförbundets styrelse och delegation samt som ordförande för tre olika expertgrupper. Fredman har undervisat om god advokatsed vid juridiska utbildningsenheter samt vid andra utbildningssammanhang. Fredman har även länge suttit med i ledningsgruppen för Asianajajaoikeuden kilta.

Fredman disputerade 2018 vid Åbo universitet med rubriken Puolustajan rooli, Rikoksesta epäillyn ja syytetyn avustajan roolin kehitys Suomessa 1980-luvulta nykypäivään. Disputationen, precis som många andra av hans publikationer, behandlar advokaträttsliga frågor och frågor som är centrala för advokatens uppdrag och roll. År 2019 beviljades han titeln docent i processrätt vid Helsingfors universitet.

– Markku Fredman har i decenniers lopp drivit advokatverksamhet vid en liten advokatbyrå med fokus på rättegångar, straffrätt, familje- och arvsrätt, grundläggande och mänskliga rättigheter samt förvaltnings- och tjänstemannarätt. Genom att utnämna Fredman kan vi fördjupa insikterna om advokatens mångsidiga roll, säger dekanus Johanna Niemi vid juridiska fakulteten och ordförande Kari Lautjärvi vid Finlands Advokatförbunds stiftelse.

Arbetslivsprofessuren i advokaträtt finansieras av stiftelsen Suomen Asianajajaliiton Säätiö och Finlands Advokatförbund.

Enheten i Vasa får offentligrättsligt kunnande

JD, VH Hanna Nieminen-Finne tillträder som arbetslivsprofessor i juridik den 1 september 2023. Nieminen-Finne kommer att jobba i Vasa och förstärker enheten med sin offentligrättsliga kompetens. Nieminen-Finne arbetar deltid (20 %) och avtalet är femårigt.

Hanna Nieminen-Finne har en lång erfarenhet av förvaltningsrättsliga uppgifter inom domstolsväsendet och kommer efter sommaren att återvända till sin domartjänst vid Vasa förvaltningsdomstol efter att ha jobbat ett par år som specialsakkunnig vid Domstolsverket. Hon disputerade hösten 2020 vid Helsingfors universitet om expertdomare med rubriken Asiantuntija tuomarina: Tekniikan ja luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit ympäristönsuojeluasioissa.

Nieminen-Finne har under flera år arbetat som timlärare vid enheten i Vasa, där hon undervisat i förvaltningsrätt samt förvaltningsprocessrätt. Hon har också föreläst vid Domstolsverket och vid utbildningar organiserade av domarutbildningsnämnden.

Nieminen-Finnes erfarenhet av förvaltningsrättsliga besvärsärenden och domstolsförvaltning i kombination med hennes publikationsverksamhet visar att hennes offentligrättsliga kompetens är betydande. Hon har också haft förtroendeuppdrag inom Förvaltningsrättsdomarna rf, Finlands domareförbund och Juristförbundet.

För den juridiska utbildningen i Vasa är det av stor vikt att samarbeta med domstolarna i regionen. Likaså är den juridiska utbildningen även väsentlig för domstolarna, i och med att utbildningen svarar på domstolarnas behov av arbetskraft. I och med att Nieminen-Finne är flytande på båda språken passar hon perfekt in i den tvåspråkiga profilen vid enheten i Vasa.

– Jag har utnyttjat mitt praktiska kunnande i min forskning och undervisning och det kommer jag att göra i framtiden också. Jag hoppas att jag kan bidra till att bygga kontakter mellan studerandena och arbetslivet samt förstärka den offentliga rättens roll i Vasaenheten, säger Nieminen-Finne.

Universitetets arbetslivsprofessorer är personer som avlagt doktorsexamen och har särskilda framstående meriter och erfarenheter från arbetslivet utanför universitetsvärlden som kan vara till nytta för universitetets verksamhet.

En arbetslivsprofessor anställs alltid på viss tid och arbetar deltid vid sidan av sitt ordinarie arbete. Målet är att arbetslivsprofessorn ska stärka universitetets samverkan med och synlighet i samhället.

Mer information:

Dekanus Johanna Niemi, tfn. 050 406 9586, johanna.niemi@helsinki.fi

Finlands Advokatförbunds stiftelses ordförande Kari Lautjärvi, p. 040 042 5251, kari@lautjarvi.fi

Finlands Advokatförbunds generalsekreterare Niko Jakobsson, p. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi

Arbetslivsprofessor i advokaträtt Markku Fredman, p. 040 046 4094, markku.fredman@fredman-mansson.fi

Arbetslivsprofessor i juridik Hanna Nieminen-Finne, p. 050 581 2969, hanna.nieminenfinne@gmail.com