Helsinki University Press första verksamhetsår blev framgångsrikt – publikationerna fick över 12 000 visningar

Helsingfors universitets öppna och internationella vetenskapsförlag inledde sin publiceringsverksamhet i fjol. Utifrån den nyss publicerade årsrapporten gick det första verksamhetsåret förträffligt väl. Förlagets publikationer eller delar av publikationerna visades över 12 000 gånger, och de nådde läsare världen över.

Helsinki University Press (HUP), som står under Helsingfors universitets bibliotek, är ett vetenskapsförlag inriktat på öppen publicering. Dess första verksamhetsår lyckades väl.

Förlaget gav ut sex böcker under 2020, varav en ingick i Statsvetenskapliga föreningens bokserie Pro et Contra. Books from the Finnish Political Science Association. Dessutom publicerade HUP tre internationella vetenskapliga tidskrifter med egna redaktioner utanför förlaget. År 2020 publicerades totalt 44 referentgranskade artiklar i dessa tidskrifter.

HUP:s mål, publikationer och resultat specificeras mer detaljerat i förlagets färska årsrapport på engelska.

HUP:s publikationer når en global läsarkrets – också i utvecklingsländer

Förlagets syfte är att forskningskunskap som tagits fram med offentliga medel ska göras tillgänglig för en så bred läsarkrets som möjligt. Därför är det huvudsakliga publiceringsspråket engelska, och alla publikationer är fritt tillgängliga på internet.

Under sitt första verksamhetsår uppnådde förlaget en synnerligen internationell publik: under 2020 laddades HUP:s publikationer eller delar av publikationerna ner eller visades närmare 12 500 gånger i över 130 länder och vid över 1 500 universitet eller institutioner. Även om publikationerna mest lästes i det globala nord, nådde HUP:s böcker många läsare också i det globala syd.

– Att publikationerna hittat ut i olika delar av världen gläder oss enormt eftersom förlaget alltsedan starten velat att forskningskunskapen ska bli tillgänglig även för universitet och beslutsfattare i utvecklingsländerna, konstaterar HUP:s förlagschef Leena Kaakinen.

Kaakinen är också nöjd över mångfalden av teman och innehållets kvalitet i de böcker och tidskrifter som getts ut under det första verksamhetsåret. Ett flertal områden av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning företräds i publikationerna, och såväl referentgranskningen som redaktionsarbetet har skötts omsorgsfullt.

Utgångspunkten vid HUP har sedan starten varit att publicera internationellt högklassig forskningslitteratur. Utifrån responsen på publikationerna har det ambitiösa målet uppnåtts väl, och publikationerna har blivit en del av den aktuella vetenskapliga diskussionen – under 2020 publicerades sju recensioner av förlagets första böcker i såväl finländska som internationella vetenskapliga tidskrifter.

En god grund inför det nya publiceringsåret

Enligt förlagschefen Kaakinen skapar framgångarna under det första året goda förutsättningar för förlagets framtid.

– Vår publiceringsprocess och våra innehållsliga betoningar har visat sig fungera väl, och jag tror att vi förmår betjäna såväl en bred läsarkrets som de forskare som publicerar sig på förlaget. Ett av våra mål har naturligtvis också varit att skapa ett förlag som både skribenter och läsare litar på och som det är lätt för forskare att vända sig till, säger Kaakinen.

För närvarande är redan sju böcker i olika skeden av publiceringsprocessen vid HUP. Förlagets publiceringsvolym förväntas öka 2021. Dessutom blir det ett intressant år med tanke på innehållet i publikationerna.

– Vi står inför ett mångsidigt utbud av vetenskapliga publikationer som bland annat dryftar militarism och fosterländskhet i Ryssland, anpassning till klimatförändringen, militär historia samt Nokia och dess inflytande på det finländska samhället, utlovar Kaakinen.

HUP:s första publikation 2021 är den internationellt kända Kant-forskaren Kenneth R. Westphals verk  Kant’s Transcendental Deduction of the Categories: Critical Re-Examination, Elucidation and Corroboration.

Läs mer i Helsinki University Press årsrapport 2020 på engelska.

 

Mer information:

Anna-Mari Vesterinen, kommunikations- och redaktionschef, Helsinki University Press

Tfn +358 50 406 2824

anna-mari.vesterinen@helsinki.fi