Helsingfors universitets operativa resultat 2023 var 16 miljoner euro på minus

Medelsanskaffningen och intäkterna från placeringar och finansiering gjorde totalresultatet positivt. Universitetet ökar utdelningen av avkastningen till universitetets grundläggande uppgifter under de följande fem åren.

Helsingfors universitets operativa resultat, d.v.s. resultatet utan placerings- och medelsanskaffningsverksamheten, visade efter skatt ett underskott på 16 miljoner euro för året 2023.

Medelsanskaffnings-, placerings- och finansieringsverksamheten inbringade ett överskott på 72 miljoner euro, vilket ledde till att totalresultatet visade ett överskott på 57 miljoner euro. Placerings- och finansieringsverksamhetens resultat omfattar 58 miljoner euro värdeförändringar på placeringarna.

Basfinansieringen ökade med 20 miljoner euro, främst på grund av universitetsindexet och dess retroaktiva justering från 2022.

Helsingfors universitets andel av finansieringen utifrån Undervisnings- och kulturministeriet finansieringsmodell för universitet minskade något. Under de kommande tre åren kommer Helsingfors universitets basfinansiering enligt universitetets egna beräkningar att årligen minska med 10 miljoner euro. 

Helsingfors universitets operativa resultat efter skatt 2010–2023, miljoner euro

Rekordbelopp för den externa finansieringen

Utöver basfinansieringen skaffar universitetet extern finansiering från olika källor. Den externa finansieringen gjorde igen ett rekordår. Den externa finansieringen uppgick till 340 miljoner euro, av vilket 253 miljoner euro var forskningsfinansiering. Cirka hälften av forskningsfinansieringen utgörs av finansiering från Finlands Akademi, sammanlagt 127 miljoner euro.

 

 

Kostnaderna för el sjönk, värmekostnaderna steg 

Universitetets operativa kostnader ökade med sammanlagt 6 procent. Personalkostnaderna ökade med 25 miljoner euro, hyreskostnaderna med 9 miljoner euro och övriga kostnader med 6 miljoner euro. 

Den stora ökningen av elkostnaderna vände och kostnaderna var 1,5 miljoner euro mindre än år 2022, men samtidigt steg uppvärmningskostnaderna. År 2022 steg el- och uppvärmningskostnaderna med 9 miljoner euro och uppgick totalt till 20 miljoner euro. År 2023 var det totala beloppet 19 miljoner euro.

Resekostnaderna ökade med över 3 miljoner euro och återgick nästan till nivån före pandemin.

Ett bra år för placeringsverksamheten

Avkastningen på Helsingfors universitets värdepappersportfölj var +13,5 procent år 2023. Avkastningen kom främst från de ansvarsfulla globala aktieindexfonderna. Portföljens värde var 672 miljoner euro vid utgången av året. Helsingfors universitets placeringsstrategi bygger på akademisk forskning, och dess hörnstenar är diversifiering, låga kostnader och att stävja klimatförändringen. Den genomsnittliga årsavkastningen på Helsingfors universitets värdepappersportfölj har varit +11,6 procent från ingången av år 2019.

Helsingfors universitets styrelse har beslutat att öka utdelningen av avkastningen från placeringsverksamheten till universitetets grundläggande uppgifter med högst cirka 10 miljoner euro per år under perioden 2024–2028. Den extra utdelningen riktas till stöd för forskningen. 

Helsingfors universitets bokslut för år 2023 fastställdes av styrelsen den 17 april 2024.

För mera information kontakta universitetets kvestor Marjo Berglund: marjo.berglund@helsinki.fi, tfn 0294122213.

Nyckeltal 2023

Personal

8 574 anställda i december

7 673 årsverken, varav 4 328 undervisnings- och forskningspersonal 

1 600 årsverken för internationell personal, varav 1 329 undervisnings- och forskningspersonal

30 %, andelen internationella anställda bland undervisnings- och forskningspersonalen
 

Studier

31 706 examensstuderande

2 572 internationella examensstuderande

5 840 examina

72 % andelen grundexamina slutförda inom målsatt tid eller inom ett år från den målsatta tiden 

27 290 sökande i huvudantagningen

4 173 nya studerande i den gemensamma ansökan och i antagningen till de internationella magisterprogrammen 
 

Forskning

12 040 publikationer, varav 75 % referentgranskade

253 miljoner euro forskningsfinansiering

7 flaggskepp för forskning vid Helsingfors universitet, i Finland finns sammanlagt 14 flaggskepp

16 spetsforskningsenheter vid Helsingfors universitet, i Finland finns sammanlagt 23 spetsforskningsenheter

5 innehavare av hederstiteln akademiker vid Helsingfors universitet

10 forskare från Helsingfors universitet på listan Highly Cited Researchers
 

Genomslagskraft                       

1 % Helsingfors universitet behöll sin position bland den bästa procenten av världens universitet i universitetsrankningarna

internationella strategiska partner

101 uppfinningsanmälningar

61 patentansökningar

53 215 registrerade alumner

3,84/5: rekord i användarnöjdhet på webbplatsen Helsinki.fi 

14 orter där universitetet har verksamhet