Helsingfors universitets operativa resultat för 2022 nio miljoner på minus
Intäkterna från extern finansiering nådde ett rekord på 320 miljoner euro. Resultatet belastades särskilt av kraftigt ökade energikostnader.

Helsingfors universitets operativa resultat 2022, det vill säga resultatet utan placeringarna och medelsanskaffningen, uppvisade ett underskott på 9 miljoner euro. Energikostnaderna ökade med 9 miljoner euro från föregående år och var totalt nästan 20 miljoner euro. Elkostnaderna steg med över 160 procent och uppvärmningskostnaderna med nästan 30 procent.

– Såväl de högre energikostnaderna och lönerna som den höga inflationens inverkan på priserna har lett till ökade kostnader för universitetet. Universitetsindexet justerar läget retroaktivt först från och med år 2024. Vi prognostiserar att vårt resultat kommer att sjunka till minus 20 miljoner euro år 2023, säger universitetets kvestor Marjo Berglund.

Inflationen har fortsatt på hög nivå även under innevarande år. Detta kommer att justeras av universitetsindexet först år 2025. På grund av detta är resultatprognosen även för år 2024 nästan 20 miljoner euro på minus.

Helsingfors universitets operativa resultat 2010–2022 och prognos för 2023–2026

Underskottet av den operativa verksamheten för åren 2010–2022 är totalt -10 miljoner euro. Det operativa resultatet omfattar inte intäkterna från placeringsverksamheten och medelsanskaffningen.

Det operativa resultatet innefattar inte avkastningen från placeringsverksamhet och medelsanskaffning. Medelsanskaffnings-, placerings- och investeringsverksamheten registrerade en förlust på 43 miljoner euro, vilket ledde till att totalresultatet visade ett underskott på 52 miljoner euro. Placerings- och investeringsverksamhetens resultat omfattar de 72 miljoner euro som beror på investeringsinstrumentens värdeförändring. Placeringarna bokförs i bokslutet i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets ekonomiförvaltningskoder i marknadsvärden.

Rekordhög extern finansiering

Basfinansieringen ökade med knappt 8 miljoner euro från år 2021. I fråga om extern finansiering var året som gått ett toppår. Den externa finansieringen ökade för första gången till mer än 300 miljoner euro och uppgick till 320 miljoner euro. De investeringsbidrag som ingår i den kompletterande finansieringen var 3,4 miljoner euro.

Forskningsfinansieringens andel av den externa finansieringen var 239 miljoner euro, varav Finlands Akademis andel var 123 miljoner euro. Finansieringen från Finlands Akademi ökade med 7 miljoner euro jämfört med föregående år. Detta beror till stor del på framgången i finansieringsbesluten för år 2020, då en rekordmängd finansiering beviljades av Finlands Akademi. Ökningen av den finansiering som beviljades av Finlands Akademi anknöt till regeringens tilläggsbudgetar och EU:s återhämtningsfacilitet.

Av de totala kostnaderna var nästan två tredjedelar personalkostnader

Antalet anställda var 8 383 i slutet av december 2022. Av dessa var 4 862 undervisnings- och forskningspersonal. Av de totala kostnaderna var nästan två tredjedelar personalkostnader. En annan betydande kostnadspost är de lokaler som krävs för studier, forskning och universitetets övriga verksamhet.

Avkastningen från Helsingfors universitets placeringsverksamhet sjönk till minus 15 procent

I och med utvecklingen av den internationella kapitalmarknaden sjönk avkastningen på universitetets värdepappersplaceringar till minus 15,67 procent år 2022. Nedgången av marknadsvärdet på värdepappersplaceringar var 109 miljoner euro.

Under den gällande placeringsstrategin åren 2019–2022 har universitetets värdepappersplaceringar i genomsnitt avkastat 11,14 procent per år, vilket klart överstiger det långsiktiga målet på 4 procent för realiserad avkastning.

I sin placeringsverksamhet följer universitetet en strategi som grundar sig på finansvetenskap och främjande av hållbar utveckling. Exempelvis bidrog uteslutandet av bolag som producerar fossila bränslen till att sänka aktieplaceringarnas koldioxidavtryck enligt TCFD till ungefär hälften av jämförelseindexets motsvarande avtryck.