Finansiering på 22 M euro av Helsingfors universitets forskarskola och vetenskapsstiftelse för nya avlönade doktorandanstäl

I år får 128 doktorander en avlönad anställning som doktorand med hjälp av finansiering. Antalet inkomna ansökningar var totalt 1 350.  

Helsingfors universitet och dess forskarskola finansierar årligen över hundra avlönade doktorandanställningar. I år får totalt 128 doktorander en sådan så kallad löneplats vid universitetet.  

Forskarskolan anvisade 108 av platserna till att beviljas av Helsingfors universitets doktorandprogram. Bland dem fanns också en doktorandplats för historieforskning som inrättats till professor Matti Klinges ära.  

Temat gemensam hälsa intresserade, även vetenskapsstiftelsens doktorandplatser utlystes 

Forskarskolan finansierar årligen ett tiotal avlönade platser för doktorander som riktar sig till ett särskilt valt strategiskt tema. År 2023 var temat mångvetenskaplig forskning som gäller gemensam hälsa (One Health).  

De sökande hade möjlighet att söka även till dessa platser i samband med den vanliga ansökan. Antalet ansökningar till de tio platserna som hade utlysts var totalt 281, så ungefär 3,5 procent av ansökningarna godkändes.  

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse som grundades 1990 beviljar doktorandplatser vartannat år. Ansökan till vetenskapsstiftelsens doktorandplatser ordnades i samband med ansökan till forskarskolan. I år beviljade vetenskapsstiftelsens styrelse tio doktorandplatser. 

Det totala antalet ansökningar har ökat kraftigt 

Totalt uppgick antalet ansökningar till den vanliga ansökan, den strategiska temaansökan och vetenskapsstiftelsens ansökan till 1 350, vilket är en ökning på nästan 40 procent jämfört med 2022. Nästan 60 procent av ansökningarna gjordes av internationella sökande, och hälften av de sökande hade avlagt magisterexamen i Finland.  

Av alla beviljade platser gick 40 procent till internationella sökande. Nästan 70 procent av de sökande som beviljades finansiering har avlagt magisterexamen i Finland. 

– Även om det slutliga antalet ansökningar var en smärre överraskning, var det ingen överraskning att mängden ansökningar har ökat. Efterfrågan på finansiering har ökat stadigt samtidigt som antalet ansökningar till doktorandstudier har ökat. Helsingfors universitets och forskarskolans mål är att under denna strategiperiod årligen öka antalet löneplatser för doktorander, säger forskarskolans direktör Minna Palander-Collin

_____________________ 

Ansökningstiden till avlönade anställningar för doktorander var 29.8–14.9. 2023 Doktorandplatserna beviljas i regel för en fyraårsperiod. Löneplatserna möjliggör koncentration på doktorsavhandlingen och studierna. Doktorandprogrammen bedömer självständigt de inkomna ansökningarna, deras vetenskapliga nivå och forskningens genomförbarhet.  

Forskarutbildningen är en viktig del av Helsingfors universitets verksamhet och strategi. Vid Helsingfors universitet bedrivs både högklassig grundforskning och fördomsfri tillämpad forskning.  

Helsingfors universitet och dess forskarskola har förbundit sig att utveckla och stödja karriärutvecklingen hos unga forskare. Som en del av detta arbete finansierar forskarskolan årligen mer än hundra doktorandanställningar.  Helsingfors universitet har som mål att årligen öka antalet avlönade doktorandanställningar.