Artificiell intelligens förändrar undervisningen och studierna – universitetet utfärdar sina första riktlinjer för användningen av

ChatGPT och andra applikationer av artificiell intelligens (AI) avsedda för att producera text kan användas i undervisningen vid Helsingfors universitetet och som stöd för att skriva med vissa begränsningar.

Kan AI användas som hjälp för att skriva en essä? Hur kan AI stödja lärandet? Dessa frågor diskuteras nu när den AI-applikation som introducerades i november – den så kallade stora språkmodellen, ChatGPT – har fått allt fler användare.

Till följd av den ökade populariteten av ChatGPT och andra motsvarande användargränssnitt har det publicerats riktlinjer för användningen av AI i undervisningen och studierna vid Helsingfors universitet. I riktlinjerna behandlas till exempel principer för användningen, fusk och likabehandlingsfrågor.

– De finns redan många teknologier som är nyttiga för studierna men den skaländring som nu pågår är så stor att det finns skäl att beakta den i undervisningen samt när undervisningen planeras och ordnas. Jag hoppas därför att det skulle föras bred diskussion vid utbildningsprogrammen om vilka följder ändringen kan ha för utbildningens innehåll och former, konstaterar universitetets digitaliseringsdirektör Jaakko Kurhila.

Blicken på möjligheterna

Vid Helsingfors universitetet betraktas AI som en möjlighet som erbjuder både lärare och studenter verktyg för att utvecklas i sitt arbete. Kurhila är glad över att möjligheterna att använda textproducerande AI har snabbt blivit föremål för undersökning i universitetsundervisningen.

– I detta skede beror det mycket på lärarens personliga intresse om hen vill testa applikationen i undervisningen eller inte, eftersom den publicerades för bara några månader sedan. Till exempel bland medlemmarna i Lärarakademin vid Helsingfors universitet finns det många som vill gå i bräschen för utvecklingen. Det vore bra om varje vetenskapsområde var vaket.

Stöd för tänkandet, inte en ersättning för det

Den som inte känner till saken kan ha fått uppfattningen att studenterna från och med nu endast måste ge AI några hjälpord och en riktning och snart skrivs en essä eller avhandling ut färdig för att lämnas in.

– Det stämmer inte. På basis av de träningsdata som AI fått förutsäger den statistiskt sannolika ord. Därför producerar den lätt smörja som låter övertygande. AI ansvarar naturligtvis inte heller för den text den producerar. Ansvaret för riktigheten ligger hos personen som använder sig av AI, säger Kurhila.

Professor i datavetenskap Hannu Toivonen betonar att det lönar sig att använda stora språkmodeller för att stödja sitt eget tänkande och utveckla idéer. Att använda AI som en ersättning för tänkande bär inte långt.

– Jag skulle i alla fall inte använda AI för att producera text. Det är inte enbart fråga om behovet att kontrollera fakta, utan om dolda antaganden – hurdana outtalade och kanske rentav helt felaktiga antaganden som ingår i den text som språkmodellen producerar. Det är mycket lättare att skriva grundtexten själv än att gå igenom en text som kanske ser bra ut men som kan innehålla problem som är svåra att märka och få grepp om.

Att använda stora språkmodeller förändrar undervisningen i rätt snabb takt. Till exempel inom datavetenskap har studenterna tidigare fått skriva mognadsprovet under egen tid. Universitetets riktlinjer leder till att mognadsprovet i fortsättningen skrivs vid ett övervakat tentamenstillfälle.

– Som lärare måste vi fundera över hurdana uppgifter vi ger, så att språkmodellerna inte kan missbrukas, och i hurdana situationer vi måste vara flexibla, konstaterar Toivonen.

AI-läskunnighet vid sidan av medieläskunnighet

Möjligheten att använda AI i studierna har svept över läroanstalterna så snabbt under några månader att varken lärare eller studenter har hunnit få någon omfattande utbildning i ämnet. Hannu Toivonen anser att alla vid universitetet borde skaffa sig AI-läskunnighet. I AI-läskunnigheten ingår förståelse av grunderna i AI, dess begränsningar, möjligheter och hot.

– Tidigare har det talats om medieläskunnighet. Nu finns det skäl att å ena sidan lära sig att förhålla sig kritiskt till språkmodeller och de texter som de producerar och å andra sidan lära sig att identifiera fördelarna med dem.

Lärarakademin arbetar med att inrätta en arbetsgrupp för artificiell intelligens i undervisningen som kommer att ledas av universitetslektor Antti Laaksonen från avdelningen för datavetenskap. Universitetets riktlinjer och anvisningar uppdateras allt eftersom erfarenheterna ökar.

 

 

Bekanta dig till AI!

Nätkursen Tekoälyn perusteet är öppen för alla