Alf Norkko fortsätter när donationsprofessuren i Östersjöforskning förlängs 

Syftet med professuren i Östersjöforskning på Tvärminne zoologiska station är att skapa en helhetsbild av Östersjöns ekosystem och dess framtidsfaktorer. Professuren finansieras av Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse och Helsingfors universitet.  

Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse och Helsingfors universitet förlänger den till lika delar finansierade professuren i Östersjöforskning till utgången av 2026. Alf Norkko, som innehaft professuren sedan 2012, fortsätter i sitt uppdrag. Professuren i Östersjöforskning är placerad på Tvärminne zoologiska station i Hangö. Stationen hör till Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. 

Samarbetet mellan Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse och Helsingfors universitet har pågått sedan stiftelsen inledde sin verksamhet för 50 år sedan. 

– Vi stöder miljöforskning och har valt Tvärminne som samarbetspartner på basis av stationens långsiktiga och framgångsrika forskning. Vårt stöd var blygsamt under de första verksamhetsåren, men an eftersom våra tillgångar har ökat har vi under de senaste åren kunnat höja stödet till ungefär 600 000 euro per år. En del av stödet har redan i tjugo års tid gått till finansieringen av professuren – till en början med en mindre andel och från och med 2017 så att stiftelsen finansierar hälften av professorns lön, berättar Ole Johansson, ordförande för stiftelsens styrelse. 

Alf Norkko vill lyfta fram betydelsen av Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse för all forskning i Tvärminne. 

– Stiftelsens långa engagemang har varit avgörande för universitetets Östersjöforskning och för Tvärminnestationens existens. Det oegennyttiga arbete som stiftelsens ansvarspersoner gör för Östersjön och dess ekosystem visar på ett starkt engagemang för att hitta lösningar på de problem som våra marina ekosystem lider av. Framför allt är stiftelsens strategiska stöd för just grundforskning exceptionell, konstaterar Alf Norkko. 

I framkant när det gäller biodiversitet och klimatfrågor 

– Tvärminnestationens läge vid Östersjön är det bästa möjliga för sådan forskning som förser samhället med data och kunskap om hur vår värld förändras just nu. Nästa år har det gått 120 år sedan forskarna vid stationen började samla in värdefulla data om förändringar i den marina miljön. Med hjälp av de här långa tidsserierna och den Nottbeckska stiftelsens stöd kan vi fördjupa oss i problemen och börja åtgärda dem, förklarar Alf Norkko. 

Beträffande samarbetsprojekt på Tvärminnestationen tar han särskilt upp spetsprojektet Baltic Bridge. Som namnet antyder ska projektet fungera som en förenande bro mellan Östersjöforskningen vid Helsingfors universitet och Stockholms universitets Östersjöcentrum.  

Baltic Bridge utgör grunden för Centrum för kustekosystem- och klimatforskning (CoastClim, dvs. Centre for Coastal Ecosystem and Climate Change Research), som byggs upp som bäst och som utöver havsforskning även inbegriper atmosfärsvetenskaper.  

– CoastClim har som mål att föra samman olika vetenskapsområden och ska producera ny kunskap om kustekosystemets och biodiversitetens betydelse för klimatförändringen. 

Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse deltar också i uppbyggnaden av CoastClim. 

– Vårt nära och långsiktiga samarbete har gjort det möjligt för stiftelsen att stödja aktuella forskningsprojekt och på så sätt bidra till att de kan inledas. Stiftelsen har till exempel från första början stött grundandet av CoastClim och möjliggjort att fem doktorander har kunnat anställas. Projektet har senare fått stöd av flera andra betydande aktörer, klargör Ole Johansson. 

Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse har donerat medel till Helsingfors universitet för den femåriga professuren vid Tvärminne zoologiska station under 2002–2006, 2007–2011 och 2012–2016. Stiftelsen ingick ett nytt avtal med universitetet i september 2016 om gemensam finansiering av professuren i Östersjöforskning de följande fem åren. Förlängningen till 2026 slogs fast i slutet av 2021. Stiftelsen finansierar också en tenure track-professur sedan 2018 med fokus på forskning om Östersjöns funktionella biodiversitet.  

 

 

Mera information:

Ole Johansson, Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse