Vicerektorerna för utbildning drog upp riktlinjer för utvecklingen av urvalsproven och poängsättningen i betygsurvalet

Universitetens vicerektorer för utbildning har kommit överens om att inleda ett för universiteten gemensamt utvecklingsprojekt för antagningen av studerande: urvalsproven ska digitaliseras, utvecklas innehållsmässigt och mängden urvalsprov kommer att minska avsevärt.

Universiteten har tillsammans identifierat utvecklingsbehoven som har framkommit särskilt som en följd av urvalen under undantagstiden. Universiteten kommer att föra en diskussion om utvecklingsarbetet under hösten.

Man har gemensamt identifierat att man behöver minska mängden prov, eftersom det nuvarande systemet är för betungande för både de sökande och också universiteten. I flera av urvalsproven mäts samma kunskaper och färdigheter, så genom att kombinera urvalsproven förenklar man urvalsprocessen ur de sökandes synvinkel och ur synvinkeln för de som gör upp proven och organisatörerna. Urvalsprovens roll som en del av antagningen av studerande har också förändrats i och med att ungefär hälften av de nya studerandena väljs på basis av betygsurvalet. Dessutom gör minskningen av mängden urvalsprov och digitaliseringen av dem att granskningen av proven går snabbare, vilket innebär att urvalsproven kan ordnas senare än i nuläget. Då skulle det bli kvar mer tid mellan urvalsproven och det att resultaten av betygsurvalet fås, och de som godkänts i betygsurvalet behöver då inte förbereda sig för urvalsprov.

Fram till år 2025 kommer flera branscher att ha gemensamma digitala prov som innehåller branschspecifika delar. Samarbetet kring urvalsprovet kommer att utökas redan fram till år 2023. För närvarande har universiteten många fungerande samarbeten kring gemensamma antagningar och urvalsprov, och man kommer i regel att använda sig av den goda praxisen från dem i utvecklingen av urvalsproven inom alla områden.

Med högskolornas gemensamma projekt Digivisio 2030 skapas ett ekosystem för lärande som även omfattar tjänster för att söka sig till studier. Under hösten kommer man att planera hur utvecklingen av urvalsproven kan kopplas till Digivisio-projektet.

Proven kommer att genomföras digitalt i flera gemensamma antagningar redan 2022

De medicinska områdenas gemensamma antagning där biomedicin, biokemi och molekylärbiovetenskaper ingår, samt den gemensamma antagningen i psykologi och logopedi genomförs för första gången digitalt våren 2022. Också det pedagogiska området, biologin och miljövetenskapen, farmacin, geografin, skogsvetenskapen och datavetenskapen genomför sina prov digitalt på samma sätt som förra våren. Om genomförandesättet för de gemensamma antagningarna och universitetens egna ansökningsobjekt ändras ska de meddelas om före årets slut.

Giltighetstiden för kriterierna för betygsurvalet har förlängts till 2025

Under sitt möte i augusti beslutade universitetens vicerektorer för utbildning att giltighetstiden för poängsättningsmodellen för betygsurvalet förlängs med ett år, varvid de också gäller i valen våren 2025. Vicerektorerna anser att det är viktigt att man får tillförlitlig information om de nuvarande kriteriernas inverkan på betygsurvalet innan man gör eventuella ändringar i kriterierna. Uppgifterna om kriteriernas inverkan började samlas in först 2021, eftersom undantagstiden som coronaviruset orsakade påverkade hur man genomförde betygsurvalen 2020. I en del av ansökningsobjekten utökades kvoterna för betygsurvalet avsevärt och därför beskriver uppgifterna inte normalläget. Dessutom utreds hur betygsurvalet eventuellt påverkar gymnasieelevernas ämnesval.

Mer information:

Petri Suomala, Ordförande för mötena mellan vicerektorerna för utbildning

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf

tfn 040 591 8044

Läs mer:

Projekt Digivisio 2030