Studentföretagare utvecklar en telefonapplikation som hjälper läkare att bedöma cancerpatienters kondition

Evexia tror sig ha kommit på ett sätt som hjälper läkare att fatta bättre vårdbeslut med hjälp av data som samlats in i patientens mobiltelefon. Företagsidén finslipades i HELSEED-programmet som stöder studentföretagare, och universitetets fond stödde teamet med 30 000 euro.

Om allt går enligt planen kan produkten finnas på marknaden redan om ett par år.

Hur kan en läkare bedöma en cancerpatients kondition och utifrån denna fatta de bästa möjliga vårdbesluten? Datateknikstuderande Olli Warro och produktionsekonomistuderande Aleksi Pauna samt deras vänner söker svar på denna fråga. De utvecklar en smidig telefonapplikation, i vilken patienten kan spara uppgifter om sitt mående som stöd för läkarens beslutsfattande.

Trots att planeringen och testningen av produkterna fortfarande pågår, har det redan rymts belönande stunder i de färska företagarnas vardag – till exempel läkarnas förfrågningar om när applikationen blir tillgänglig.

– Det känns som att vi åtminstone hittills har gjort något rätt, berättar Warro.

Den briljanta idén uppstod i en kodningstävling

Allt började med att fem vänner deltog i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts och läkemedelsbolaget MSD:s utmaning vid Ultrahacks kodningsevenemang 2019. Där sökte man digitala metoder för behandling av cancer.

– Vi diskuterade med de andra parterna, och det framgick att det finns ett problem med ECOG-klassificeringen, berättar Pauna.

Klassificeringen beskriver patientens funktionsförmåga och hjälper att avgöra hurdan vård patienten ska få. Läkarens ECOG-bedömning kan förvrängas av åtminstone tre saker: bedömarens och patientens subjektivitet samt patientens varierande kondition. Dessutom har man på mottagningen endast en begränsad tid att göra bedömningen.

Warro, Pauna och deras vänner insåg att problemet kunde lösas med en telefonapplikation. Patienten skulle besvara frågor före mottagningen, med vilka man till exempel skulle kartlägga smärta, sömn och aptit. Applikationen skulle också mäta antalet steg med användarens tillstånd. Till slut skulle läkaren få en sammanfattning av svaren och en prognos över hurdana ECOG-bedömningar kollegerna skulle ge patienten.

HELSEED-programmet ger företagarfärdigheter och juridisk hjälp

Idén var så briljant att den ledde till ett samarbete med HUS och etablering av ett eget företag vid namnet Evexia våren 2020. För att få igång sin startup-karriär beslutade teamet att delta i Helsingfors universitets och studentföretagarsamfundet Think Companys HELSEED-program som stöder nya företagare.

Man får hjälp både med att förtydliga affärsidén och med att upprätta delägaravtal eller förbereda sig på diskussioner med investerare.

– Dessutom får varje team respons på sin affärsplan, berättar Marko Berg, universitetets placeringschef.

Vid sidan om ekonomiska färdigheter behöver en företagare också annan kompetens – såsom förmågan att berätta om sin idé på ett begripligt sätt, säger Rosa Salmivuori, verkställande direktör för Think Company. Redan från början är det viktigt att ta reda på om produkten löser ett sådant problem att någon skulle vara beredd att betala för den.

– Det är bra att testa idén också på annat sätt än genom att fråga kompisarna, säger Salmivuori.

För Evexias team var HELSEED-programmet till nytta i synnerhet i juridiska frågor, såsom upprättandet av avtal. Samarbetet med Helsingfors universitet har fortsatt intensivt också efter att programmet avslutats.

– Vi sparrar minst en gång i kvartalet: var vi står, vilka de största utmaningarna är och hur de kan lösas, berättar Pauna.

Språnget på hälsoteknikmarknaden kräver kapital

Evexias resa i HELSEED-programmet kulminerade i en presentation av affärsidén för en jury med representanter för universitetets ekonomiska ledning och Think Company. Teamet klarade sig utmärkt och fick en startpott på 30 000 euro från Helsingfors universitets fonder.

Investeringen har varit till nytta, eftersom produktutveckling är dyrt inom den starkt reglerade hälsoteknikbranschen. Det krävs många riskanalyser och dokumentation av olika slag.

– Vi behöver inte hela tiden oroa oss över om vi kan göra en viss kontroll. Det påskyndar utvecklingen, säger Warro.

Snart inleds de kliniska studierna, som visar om applikationen är till nytta för patienter och läkare. I bästa fall kan produkten lanseras på marknaden redan om ett par år.

Ett tvärvetenskapligt team är mer än summan av sina delar

Olika vetenskapsområden är kärnan i flera framgångsrika företag – också för Evexia, som består av studerande vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Warro har kompetens inom programvaruproduktion och Pauna inom projektledning. Otto Laitinen behärskar produktdesign, Juuso Kylmäoja datavetenskap och Pietari Kaskela matematik.

– Det är till stor hjälp att vi ser på saker ur olika synvinklar och utmanar varandra, säger Pauna.

Evexias styrka kan också anses vara att teammedlemmarna fortfarande avlägger kurser vid universitetet och tillbringar tid med de nyaste idéerna inom sitt eget område. Warro och Pauna tror att studentföretagare har mycket att ge samhället.

– Vi kan tillämpa det vi lärt oss och medföra nya saker till affärsverksamheten, sammanfattar Warro.

Lisätiedot
FAKTA: Stöd för dem som drömmer om ett eget företag

– I HELSEED-programmet får studerande hjälp med att grunda ett företag från studentföretagarsamfundet Think Companys workshoppar och placeringsproffs vid Helsingfors universitet.

– Till slut presenterar teamen sin affärsplan, och Helsingfors universitets fonder investerar 10 000–50 000 euro i de mest lovande startup-företagen. För tillfället har Evexia och Evergreen Walls, som specialiserat sig på inomhusodling av växter, fått finansiering.

– Programmet startade 2020, då över 20 team deltog. Helsingfors universitet gjorde nyligen en satsning på 1,5 miljoner euro i HELSEED-fonden inför fortsättningen. HELSEED-företagarkursen finns nu också i Öppna universitetets studieutbud.

– De nya företagarna har dessutom tillgång till Think Companys tjänster, såsom campusets samarbetslokaler, idéacceleratorer och annat praktiskt stöd.