Rektorns tal inför universitetets årsdag den 25 mars 2022

I sitt årsfesttal lyfte rektorn fram hur viktig den vetenskapligt baserade kunskapen och långsiktiga forskningsfinansieringen är för att vi ska lyckas utveckla ett hållbart samhälle och finna lösningar på vår framtids svåraste utmaningar. Se eller läs hela talet på den här sidan.

Ärade herr kansler, dear excellencies, bästa studenter, anställda och universitetsvänner,

Vi har i vinter drabbats av en stor säkerhetspolitisk kris. Rysslands krigshandlingar i Ukraina har chockerat hela världen och allvarligt skakat det internationella politiska fältet. Våra tankar har övertagits av hotbilder som vi trodde att vi hade lämnat bakom oss långt borta på förra årtusendet.

Också coronapandemin, som är inne på sitt tredje år, har förändrat samhällen, grupper och individer. På grund av coronatiden har vår framtidshorisont blivit kortare. Vi har levt ett par veckor åt gången och hållit ett öga på de föränderliga begränsningarna och tidsfristerna. Vi har varit tvungna att på ett ögonblick anpassa oss till begränsningar som påverkar det grundläggande i vårt liv för att kunna skydda varandras hälsa.

Coronakrisen slutar inte på samma sätt som den började, nästan över en natt. Också kriget i Ukraina började på ett ögonblick med en enorm kraft, och det kommer att kasta sin skugga över flera år. Vi står nu inför en ny situation och förbereder oss för det ett steg i taget.

***

Bästa publik!

Samhället behöver en tillförlitlig, stadig grund att bygga livet på. Vi behöver både intellektets och hjärtats bildning. Med forskningens och undervisningens kraft arbetar vi vid universitetet ansvarsfullt och etiskt för att ta fram kunskap för samhället och för hela världens bästa.

Forskningskunskap handlar om frågor. Varför splittras våra samhällen? Vad är det som ligger bakom att kriget bröt ut? Hur ser arbetslivet ut efter pandemin? Vad är vår plats i universum? Vi bygger upp människans existens och liv i världen genom de frågor som vetenskapen utforskar.

Forskningsrön skapar lösningar. Vi har färska erfarenheter av snabbt utvecklade coronavacciner och kan nu bättre identifiera nya virus. Vi har tagit steg mot utsläppssnål energiproduktion tack vare att forskarna har lyckats producera mer fusionsenergi än någonsin tidigare. Vi kan skapa fred när vi förstår hur bubblorna i sociala medier och informationspåverkan påverkar oss.

Forskningsbaserad kunskap skapar förståelse om vad som har hänt oss. Vi ser på nutiden i relation till händelser i historien och kan på så sätt bättre se orsaker och förutse följder.

Vid Helsingfors universitet skapas forskningskunskap utifrån universitetets värderingar: sanning, frihet, gemenskap och bildning. Vi skapar ett bildningskapital som består av kunskap, men också av inre mognad, etiska värderingar, vidsynthet och tolerans samt livslångt lärande.

Vi arbetar kollektivt, och vi bemöter varandra likvärdigt och med respekt. Vi stöder och främjar öppenhet, att göra saker tillsammans. Gemenskap utvecklas ur demokratiska möjligheter att påverka. Vi vill öka förståelsen om varandra och om samhället.

Forskningsbaserad kunskap öppnar också utsikter och ger redskap för hur vi kan agera just nu. Bilden av förlusten av den biologiska mångfalden och klimatförändringen blir allt skarpare, och

således vet vi allt bättre vad vi måste göra för att vår planet också framöver kan vara livsduglig för människan.

***

Om vi inte ändrar kurs, kommer minst en tredjedel av jordens natur enligt forskarnas uppskattningar att ha förstörts före år 2050. Klimatet blir nu varmare i snabbare takt än vad som tidigare uppskattades. Vi kan inte längre vänta en enda stund med att lösa dessa globala förändringar.

Hållbarhet är ett av de fyra valen i Helsingfors universitets strategi: vi är en föregångare inom ansvar och hållbarhet. Denna vecka publicerade vi universitetets hållbarhets- och ansvarsprogram fram till år 2024. Till de centrala utmaningar som vår omfattande mångvetenskapliga forskningskunskap kan bidra till att lösa hör att stävja klimatförändringen, bibehålla naturens mångfald, använda naturresurserna på ett hållbart sätt samt trygga hälsa och välfärd.

I höstas bildades Hållbarhetsfonden vid Helsingfors universitet. Syftet med fonden är att stödja hållbarhetsforskningen och undervisningen vid universitetet samt den samhälleliga påverkan och därigenom främja en hållbar välfärd i samhället. Via fonden kan alla universitetets vänner ge en gåva till hållbarhetsforskning.

Den första donationen till Hållbarhetsfonden kom från vår förra rektor, professorn i stadsekologi Jari Niemelä. Jag vill tacka Niemelä för ett långsiktigt och helhjärtat arbete för universitetet. Låt oss tillsammans fortsätta arbetet för en hållbar framtid.

***

De senaste åren har vi sett oroande hot mot finansieringen av forskning. Om några veckor inleder regeringen sina förhandlingar om budgetramarna där både Finlands Akademis finansiering och forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen i sin helhet kommer att behandlas. Jag har stark tilltro till budskapet om att det inte ska skäras i Akademins finansiering. Genom satsningar på vetenskap och på innovationer som bygger på toppforskning kan Finland nå sitt mål om att forsknings- och utvecklingsinvesteringarna ska vara fyra procent av BNP före 2030.

Vi har bara åtta år på oss att nå målet. Därför måste vi agera nu. Den nuvarande regeringen kan fatta avgörande beslut under vårens ramförhandlingar och i budgetmanglingen i höst. Följande regering måste ta emot stafettpinnen och fortsätta i rätt riktning genast efter riksdagsvalet nästa år.

Ett fungerande forsknings-, utvecklings- och innovationssystem kan inte skapas utan universitet. Denna kunskap kan vi inte köpa någon annanstans. Forskningskunskapens betydelse som grund för samhällets livskraft är ovärderlig. Endast med hjälp av den senaste forskningskunskapen och

den kompetens som den ger kan vi ta fram banbrytande uppfinningar och utbilda människor som kan förändra världen.

Beslutsfattarna och forskarsamhället har ett gemensamt ansvar i att sörja för kompetensen i vårt samhälle. Vi vill skapa välfärd i Finland på ett hållbart sätt. En långsiktig och tryggad forskningsfinansiering är nyckeln till det. Vi vill fortsätta det arbete för samhället som har fortgått i århundraden.

***

Bästa publik!

Universitetet är inte en separat enhet utan en oskiljaktig del av samhället, staden och vår gemensamma livskrets. Vi är starkt närvarande i hela Finland. Vi medverkar i universitetscentren i Seinäjoki, S:t Michel och Lahtis. Vi har också sju forskningsstationer: den nordligaste i Kilpisjärvi och den sydligaste i Hangö.

I Helsingfors är naturligtvis vårt inflytande störst. Campusen i Gumtäkt, Vik, Mejlans och centrum, vetenskapen och universitetsstuderandena har en enorm betydelse för Helsingfors samt för dess invånare och beslutsfattande.

Samarbetet mellan staden och universitetet syns konkret till exempel i utvecklingen av skolorna och utbildningen. Helsingfors naturvetenskapsgymnasium flyttar snart till Campus Gumtäkt. Gymnasieundervisningen kan lätt berikas med de senaste vetenskapliga rönen, och som en del av gymnasiestudierna kan man enkelt genomföra också universitetskurser om man så önskar.

Samarbetet mellan Campus Mejlans och universitetet bidrar till stadsinvånarnas välfärd. Hälso- och sjukvården gynnas av den medicinska forskningen vid campus och av universitetssjukhusets akademiska gemenskap. Vid Campus Vik bygger universitetet och staden tillsammans upp ett innovationscenter där man söker lösningar på världens hållbarhetsproblem – till exempel kring den nuvarande matproduktionen – genom samarbete mellan forskningen, undervisningen och företagen.

Och i takt med att pandemin lättar sitt grepp kan stadens invånare återigen njuta av Tankehörnans programutbud också på plats på Centrumcampus. En levande stad byggs också upp av studenter. För dem ska Helsingfors vara världens bästa studiestad.

Universitetets forskare, studenter och alumner är till stor nytta och glädje för staden, och Helsingfors erbjuder ett bra hem för universitetet och dess studenter och anställda.

***

Bästa publik,

Vi firar för närvarande universitetets födelsedagsvecka, som kulminerar i denna årsdag. Under veckan har vi firat vetenskap och forskning tillsammans med studenter, anställda, alumner, samarbetspartner, donatorer och andra universitetets vänner.

Vi har sett vilken betydelse gemenskap har. Vi har glatt oss åt stora och små bedrifter, delat känslor och minnen och lyft fram många röster i vår gemenskap.

Vi har också stöttat varandra i sorg och kris. Vi har varit en del av en enorm global rörelse som har fört samman människor på ett sätt som saknar motstycke för att bekämpa krig och stödja dem som lider av nöd.

Vi förbereder oss också tillsammans för en framtid i en förändrad värld. Vid Helsingfors universitet har vi bidragit till att bygga upp en bättre värld varje dag i 382 år. Vårt universitet har varit en av det finländska samhällets stöttepelare mitt i stora historiska omvälvningar.

Det är det fortfarande i dag. Med hjälp av forskningsbaserad kunskap bygger vi upp ett hållbart samhälle och löser en del av de viktigaste frågorna för vår framtid.

Jag önskar alla en glad årsdag!