Rektor Johan Bärlunds tal vid inskriptionen 30.8.2021

Rektor Johan Bärlunds tal vid Svenska social- och kommunalhögskolans inskription den 30.8.2021.

Bästa studenter, lärare och annan personal vid Svenska social- och kommunalhögskolan! Dear exchange students! Mina damer och herrar!

För ett år sedan konstaterade jag att inte ens brinnande krig tidigare hade hindrat högskolan från att hålla en inskription med publik.  Min innerliga förhoppning var då att vi om ett år, alltså nu, skulle ha kunnat återgå till normala förhållanden i fråga om vår egen inskription, som ju följer en tradition allt sedan högskolan grundades 1943.

Under denna vår tror jag att vi var många som tänkte att vi under sommaren och hösten nu äntligen skulle kunna återgå till aningen mer normala former i vår verksamhet. Men där blev vi besvikna! Trots att vaccineringarna har framskridit så att över 70 % av befolkningen fått minst en dos vaccin, är smittläget fortfarande allvarligt. Vår traditionella planeringsdag i torsdags blev vi tvungna att hålla på distans, visserligen med en välkommen promenad under regntunga skyar. Vi som deltog i promenaden insåg hur viktig den sociala dimensionen är i vår arbetsgemenskap. Det dåliga smittläget har ändå tvingat oss att hålla inskriptionen på distans och därför står jag nu och håller detta inskriptionstal i en så gott som tom festsal på högskolan.

Trots att vi säkert är många som är besvikna på att vi fortfarande blir tvungna att leva med restriktioner i början av detta nya läsår, finns det ändå många tecken på att vi om någon månad vågar återgå till mera normala former av verksamhet. Så fort en tillräckligt stor andel av våra studenter har fått bägge doserna vaccin, kan vi lätta på restriktionerna eller med andra ord ta in fler studenter i våra salar, minska på avståndet mellan oss i vårt umgänge och sluta bära munskydd. Vaccineringarna är alltså den väg som gör det möjligt att öppna upp verksamheten på universitetet.

Vi lärare är väl medvetna om att det finns ett inte helt obetydligt antal studenter som mått dåligt av distansundervisningen och särskilt av att de normala studentikosa aktiviteterna har uteblivit. Det är särskilt de studenter som nu inleder sitt tredje studieår och vilkas studier under ett och ett halvt års tid har påverkats av coronarestriktionerna, som enligt färska enkäter har upplevt det sämsta välmåendet i studierna och vardagen. Detta är viktig information för oss på högskolan och en klar signal om att högskolans utrymmen så fort som möjligt igen ska bli en trevlig samlingsplats för studenter, lärare och annan personal.

Bästa åhörare!

Ett nytt läsår står inför dörren. Soc&kom tar igen emot ett stort antal nya studenter. Enligt färsk statistik från årets studentantagning inleder 87 studenter sina studier i samhällsvetenskaper och 31 studenter i socialt arbete. Dessutom har vi tagit emot 2 personer via öppna universitetsleden till samhällsvetenskaper och ytterligare har vi godkänt en så kallad överflyttare från ett annat lärosäte. Jag vill varmt gratulera alla er nya studenter för att ni lyckats få en studieplats här på Soc&kom. Soc&kom är ju en unik enhet på högskolefältet i Finland. Dels är högskolan en del av Finlands högst rankade universitet, Helsingfors universitet, dels har högskolan egen autonomi innanför universitet. Som en del av universitetet kan högskolan främst liknas vid en fakultet med forskning, undervisning och samhällelig växelverkan som sina huvudsakliga verksamhetsformer. Det är också värt att betona att högskolans undervisnings- och examensspråk enligt universitetslagen är svenska inom det till övriga delar tvåspråkiga Helsingfors universitet.

Det har blivit en standardfras för mig att betona att studier i samhällsvetenskaper är säkert ett val som ni inte kommer att ångra. Det stora intresset för samhällsvetenskaperna avspeglar sig även i att söktrycket till Soc&kom i år har hållit sig på samma goda nivå som för ett år sedan. Jag lyfter gärna fram att det bland er nya studenter finns en del som har finska som modersmål och som helt uppenbart vill förkovra sig i svenska under studietiden. Att ha starka färdigheter i bägge nationalspråken inom området för den egna professionen kommer att utgöra en klar konkurrensfördel för er i framtiden på arbetsmarknaden. Också i övrigt har ni goda möjligheter att under er tid vid högskolan fördjupa era färdigheter i främmande språk. Läs alltså även främmande språk under er studietid!   

I also want to congratulate those of you who are exchange students here at the Swedish School of Social Science at the University of Helsinki. I hope you will find interesting courses at the university despite the difficult times at least in the beginning of the autumn semester due to the pandemic.

Trots det rådande smittläget kommer vi att genomföra undervisningen enligt de planer som utarbetades under våren. Distansundervisning och andra digitala lösningar kommer i stor utsträckning att finnas kvar, men tanken är att undervisning i klass nu kan erbjudas i större utsträckning än under våren. Jag beklagar att ni nya studenter inte alla samtidigt kan samlas här i festsalen till introduktionsvecka, vilket brukar höra till en normal studiestart. Men vi ska ändå göra det bästa av situationen. Även om introduktionsveckans program till stora delar hålls på distans, ska tutorgrupperna kunna träffas normalt och ni ska ha möjligheter att träffa en del av era nya studiekamrater ansikte mot ansikte.

I höst är det inte bara första årets studenter som erbjuds traditionell undervisning i klass. Jag hoppas att alla ni som vill delta i traditionell undervisning hittar åtminstone någon kurs nu under hösten där ni har möjlighet att delta på plats. Den stora utmaningen blir ändå att en hel del av undervisningen går på distans. Ni som bor längre bort kan ha det svårt att den ena stunden befinna er på en föreläsning på campus och strax därefter hemifrån delta i en annan kurs på distans. Det är ändå trevligt att kunna konstatera att högskolan nu ska ha normalt öppet och att självstudieplatserna är i användning.

En del av undervisningen kommer att följa en hybridmodell eller med andra ord att en del av studenterna finns i klassen och en annan del av studenterna följer undervisningen på distans. För lärarna är hybridlösningarna ibland en utmaning, särskilt när våra salar är dåligt lämpade för undervisning där en del av studenterna är på plats och en del är på distans.

I slutet av våren kastade vi på högskolan fram tanken på att någon av våra salar borde utrustas med bättre teknik så att salen vore lämpad för situationer där en del av studenterna är på plats och en del på distans. Dels måste mikrofonerna i salen vara sådana att distansdeltagarna kan höra det som studenterna i salen uttalar sig om, dels ska salen vara utrustad med kameror så att både läraren och studenterna i salen fås med på bild. De som deltar på distans borde i sin tur synas på skärmar i salen. Det finns fina utländska exempel på salar där distansdeltagarana syns på skärmar längst bak i salen, vilket ger intrycket av att de sitter med i salen. Bara vi får en fungerande teknik för hybridundervisningen är det fullt möjligt att den blir ett bestående inslag i vår vardag. En välfungerande teknik kommer att medföra att upplevelsen för den enskilda studenten som deltar på distans kommer att bli allt mer lik den upplevelse som studenterna i klassen får i undervisningssituationen.

Olika digitala lösningar i undervisningen blir nu lättare att genomföra i och med att högskolans audiovisuella studio är helt förnyad. Med generöst stöd både av universitetet och inte minst av  Konstsamfundet har vi nu en audiovisuell studio med nyaste teknik och ny inredning. Den förnyade studion inte bara möjliggör nya pedagogiska inslag i undervisningen i formen av inspelade av poddar, vloggar och föreläsningar, utan kommer att kunna användas för att producera material även för bland annat populärvetenskap, fortbildning och marknadsföring. Det kommer nu att vara lättare för den enskilda forskaren att nå ut till allmänheten med de senaste forskningsrönen via högskolans nya kanal. Vår tanke är att den förnyade studion ska ge en ökad synlighet åt högskolan på många fronter.

Kära åhörare!

Idag är det en självklarhet att en stabil ekonomi är en absolut förutsättning för högskolans framgångsrika verksamhet. För åren 2021-2024 får högskolan öronmärkt finansiering av undervisnings- och kulturministeriet och denna finansiering uppgår år 2022 till 2 782 000 euro. Först för några dagar sedan klarnade det att detta belopp indexjusteras årligen. Dessutom kommer högskolan att få tilläggsfinansiering för att vi 2020-2022 erbjuder åtta extra nybörjarplatser i Helsingfors. Varje extra plats ger högskolan 6 000 euro per plats under tre års tid. Jag vill i detta sammanhang berätta att vi även håller på och planerar en mer permanent socialarbetarutbildning i Vasa, vilken även den skulle ge högskolan nya inkomster. Detta är ett exempel på hur högskolan vill axla sitt ansvar när undervisnings- och kulturministeriet ställer krav på högskolefältet att fler nybörjarplatser erbjuds våra unga.

Glädjande är också nyheten att universitetets ledning har skapat ett finansieringsinstrument genom vilket högskolan äntligen kan få ekonomisk kompensation för sina insatser inom magisterprogrammet i samhällsvetenskaper på statsvetenskapliga fakulteten. Ända sedan våren 2019 har förhandlingar förts med universitetets ledning och fakulteten om hur vi ska får ekonomisk ersättning för högskolans betydande insatser inom magisterprogrammet. Genom denna strategiska finansiering som högskolan nu kommer att få hoppas vi kunna stärka lärarkåren inom de vetenskapsområden som är i behov av ytterligare lärarkrafter på grund av det ökade studentantalet.

En annan glädjande nyhet är även att statsvetenskapliga fakulteten har inrättat en svenskspråkig professur i nationalekonomi vars innehavare framöver ska erbjuda två kurser i ekonomi vid högskolan. Denna professur är delvis en donationsprofessur med stiftelsen Tre smeder och Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse som bidragsgivare. I och med dessa kurser i ekonomi hoppas jag att högskolans utbud av studier nu upplevs som ännu mer relevant än tidigare. Min egen övertygelse har länge varit att kunskaper i ekonomi idag är något viktigt inte bara för samhällsvetare utan även för alla andra studenter på Centrumcampus. Det är bra att minnas att högskolan ännu på 1990-talet kunde erbjuda kurser både i offentlig ekonomi och i nationalekonomi, men till följd av ett stramt ekonomiskt läge slopades dessa inriktningar. Det ekonomiska kunnandet är även viktigt för alla dem som vill skaffa sig lärarbehörighet i samhällslära som andra undervisningsämne. Denna utbildning på kandidatnivå ansvarar ju nämligen högskolan numera för.

Också i år vill jag kort påminna om högskolans följande mål för fundraisingen. Planerna på att samla in pengar för en andra professur i socialt arbete, med särskild inriktning på barn, unga och familjer, får ju ökad aktualitet om högskolan går vidare med sina planer på en socialarbetarutbildning i Vasa. Att nu statsmakten erbjuder motfinansiering borde vara ett utmärkt incentiv för att få donatorerna att intressera sig för att stöda högskolan. En utmaning är dessvärre att universitetet ytterligare sänkt utdelningsprocenten för de insamlade medlen så att man nu med en summa på cirka fem miljoner euro kan få en permanent professur inrättad så att lönen till fullo betalas med avkastningen från de insamlade medlen. Visserligen är även en delfinansiering av en professur ett fullgott sätt att inrätta en professur på. Den resterande delen av lönen tas då från basfinansieringen.

Till följd av pandemin har största delen av mitt tal berört undervisningen. I fråga om forskningen vill jag ändå nämna att högskolan innevarande år har lyckats attrahera mer extern forskningsfinansiering i jämförelse med året innan. Förutom att den externa forskningsfinansieringen är meriterande för den enskilda forskaren, genererar den ett viktigt mervärde åt högskolan i formen av overhead eller med andra ord pengar, men  framför allt synlighet. Målsättningen för högskolan är att den externa finansieringen ska utgöra minst en tredjedel av den totala omsättningen, som nästa år igen borde överstiga 4,5 miljoner euro. 

Bästa vänner, dear friends!

Trots att vi ännu en tid framöver får leva med coronarestriktionerna, hoppas jag att vi alla får ett lyckosamt och framgångsrikt läsår. Jag hoppas att var och en av oss fortsättningsvis orkar vara ansvarfulla i fråga om hälsan. Har vi de minsta symptomen på en luftvägsinfektion eller känner vi oss annars sjuka, stannar vi hemma och kommer inte till högskolan. En god handhygien är fortfarande en dygd och åtminstone i början av hösten bär vi munskydd. På detta sätt skapar vi en så trygg miljö som möjligt för oss alla på högskolan. 

Despite the exceptional time we live in, I hope we all have a successful academic year. This presupposes that we all take the safety regulations seriously. If we have the slightest symptoms of a respiratory infection or if we otherwise feel ill, we stay at home and do not come to the university. Good hand hygiene is still important to remember and we wear masks at least in the beginning of the autumn semester. In this way, we create an environment as safe as possible for all of us at the university.

Jag önskar er alla ett inspirerande, framgångsrikt och framför allt tryggt nytt akademiskt läsår! I wish you all an inspiring, successful and above all safe new academic year!  

Thank you! Tack