Mångsidigt erfaren kvartett leder juridiska fakulteten

Juridiska fakultetens nya dekanat har inlett sitt arbete vid årsskiftet under ledning av Johanna Niemi.
Dekanus, professor Johanna Niemi

Fakultetens nya dekanus Johanna Niemi bär helhetsansvaret för fakultetens verksamhet. Dessutom ansvarar hon för ekonomin, jämställdhetsfrågor, internationella ärenden och tvåspråkighetsfrågor. Niemi som jobbat i Sverige nämner att hon gärna talar svenska.

Niemi har specialiserat sig i processrätt. Förutom rättsprocesser har hon också forskat i människorättsfrågor och kvinnors rättigheter, särskilt under de fem år som hon innehade Minna Canth –akademiprofessuren.

Niemi har avlagt alla sina akademiska examina och jobbat på alla akademiska nivåer vid Helsingfors universitet. Utanför hemuniversitetet har hon vidgat sina vyer med jobb vid Umeå universitet och Lunds universitet, vid Rättspolitiska forskningsinstitutet och senast vid Åbo universitet. Niemis långa och mångsidiga karriär ger henne en stark grund att stå på i jobbet som dekanus.

­– Jag inspireras av att jag kan bygga på min mångsidiga universitetserfarenhet. Jag ser det som mitt jobb att stöda personalen i undervisningen och forskningen. Dessutom är jag en lösningsorienterad person och jag vill stöda mina kolleger i att hitta lösningar för olika utvecklingsbehov.

Niemi anser att saker och ting skötts bra vid fakulteten: i forskningen har man uppnått betydande resultat, man har varit framgångsrik i att söka finansiering och även administrationen och ledningen har utvecklats. Också undervisningen håller en hög nivå och Niemi inspireras fortsättningsvis av att utveckla den.

– I fjolårets utvärdering av det juridiska utbildningsområdet konstaterades att det är viktigt att bevara en bred juristutbildning med fokus på juridisk allmänbildning, och att man lyckats med det. Däremot kunde de för arbetslivet viktiga samarbets-, grupparbets- och ledarskapsfärdigheterna stärkas. Jag ser inte att dessa skulle utesluta varandra utan en bra undervisning stärker både det juridiska kunnandet och arbetslivskompetensen.

Prodekanus, professor Jaakko Husa

Jaakko Husa som är professor i rätt och globalisering ansvarar för forskarutbildningen och forskningsärenden i dekanatet.

Som forskare är Husa speciellt intresserad av rättskulturer, juridikens språk, rättshistoria och frågor med anknytning till rättsstaten. Husa har en mycket mångsidig bakgrund och har innehaft professurer inom olika rättsområden vid Vasa universitet, Östra Finlands universitet och Lapplands universitet. Det nya uppdraget bidrar till att ytterligare utvidga hans perspektiv på universitetsvärlden.

– Jag ville få en bättre uppfattning om forskningen vid Helsingfors universitet och uppdraget som prodekanus med ansvar för forskningen ger utmärkta möjligheter till det. Jag ansåg också att min erfarenhet kan vara till nytta för fakulteten. Jag hoppas få lära mig nytt trots att jag inte är så förtjust i att delta i möten.

Husa vill vara en brobyggare mellan olika inriktningar inom juridiken.

– I juridiken finns det kanske en lite väl tydlig uppdelning i en traditionell rättsvetenskap och en nyare, mer internationellt inriktad syn på forskningen. Jag vill bidra till att sudda ut gränsen så att de nyare inriktningarna och de gedigna traditionerna skulle stöda varandra i stället för att kämpa emot varandra.

Prodekanus, professor Juha Raitio

Professorn i europarätt, Juha Raitio, ansvarar för samhällelig växelverkan och kommunikation. Raitio forskar i frågor som berör EU-lagstiftning och leder för tillfället ett forskningsprojekt som granskar rättsstatsutvecklingen i Finland och EU.

Raitio har tidigare erfarenhet som gör honom lämplig för uppdraget, han har bland i annat i egenskap av ordförande för Föreningen för Europarätt varit med om att arrangera finansiering för europarättsföreningarna FIDE:s kongress som ordnas vid Helsingfors universitet 2027.

– Alumnverksamheten och att bistå dekanus i att skaffa donationer är centralt i mitt uppdrag. Till alumnverksamheten hör bland annat att ordna olika alumnevenemang. Jag ansvarar också för fakultetens externa kommunikation i samarbete med dekanus.

Raitio har tidigare varit medlem i kommittén för kommunikation och samhällsrelationer och såg det därför som naturligt att söka uppdraget. Han har ett par konkreta idéer om hur fakultetens samhälleliga växelverkan kunde utvecklas.

– I alumnverksamheten vill jag främja fakultetens kontakter till de stora advokatbyråerna. Jag ska utreda hurdana gemensamma praktiska kurser och övrigt samarbete som vi skulle kunna utveckla. Dessutom vill jag utveckla gymnasiesamarbetet. I kommunikationen vill jag fortsätta med vår effektiva kommunikation i de sociala medierna.

Prodekanus, äldre universitetslektor Jaana Norio

Jaana Norio som är äldre universitetslektor i handelsrätt ansvarar för undervisningsfrågor i dekanatet. Norio undervisar konsumenträtt och har i sin forskning fokuserat på försäkringsrätt. Norio ledde utbildningsprogrammet för rättsnotarie under perioden 1.3.2020–31.12.2021, så uppdraget som prodekanus kan ses som en naturlig fortsättning på det.

– Som ledare för utbildningsprogrammet fick jag en mångsidig inblick i undervisningens vardag och utmaningar både ur lärarnas och ur de studerandes synvinkel. Jag fick också sätta mig in i planerandet och organiserandet samt det praktiska genomförandet av utbildningen.

Norio säger att det inte är motiverat med några större reformer efter utbildningsreformen Stora hjulet utan i nuläget räcker det med mindre justeringar och en ständig kvalitetskontroll. Den kanske största prioriteten är att utveckla den digitala undervisningen.

­ – Det digitala har fått en stor roll i undervisningen under coronatiden. När vi fått återvända till Porthania måste vi överväga hur närundervisningen och de digitala undervisningsmöjligheterna kan kombineras till en högklassig och pedagogiskt ändamålsenlig helhet.

Norio är involverad i att utveckla den digitala undervisningen också på universitetsnivå som medlem i styrgruppen för digital utveckling.

Att utveckla det kontinuerliga lärandet och att integrera hållbarhetstemat i alla examina är andra väsentliga frågor under mandatperioden.