Helsingfors universitet gör betydande satsningar på innovationsverksamhet och företagande

Investeringar i miljonklass höjer verksamheten till en ny nivå och stöder Finlands FUI-mål. Campusens egna innovationsplattformar, företagsinkubatorer och företagarkursen för studerande gör universitetsstuderandenas kompetens ännu bättre tillgänglig för samhället.

Helsingfors universitet förnyar sin verksamhet genom att satsa över 4 miljoner euro på innovationer, företagande och företagssamarbete. 

– Målet är att i fortsättningen vara företagens främsta partner inom våra egna forskningsområden, producera allt fler vetenskapsbaserade innovationer på campusen och förse studerandena med framtidens arbetslivsfärdigheter, berättar prorektor Paula Eerola, som ansvarar för innovationer och företagssamarbete. 

För att uppnå målen har universitetet inrättat en verksamhet som ansvarar för studerande-, undervisnings-, forsknings- och innovationssamarbetet mellan samarbetspartnerna och universitetet och som stöder innovation och företagande inom universitetet. Det nya Inno-teamet leds av Taina Kyllönen, kommunikations- och samhällsrelationsdirektör. 

– Tillsammans med vårt kommersialiseringsbolag HIS och företagarsamfundet Think Company sammanställer vi alla universitetets tjänster för innovationer och företagssamarbete till en smidig helhet, vilket hjälper till att göra forskningsbaserade uppfinningar tillgängliga i allt större utsträckning för samhället, sammanfattar Kyllönen. 

En innovationsplattform till varje campus   

Alla fyra campus vid Helsingfors universitet får innovationsplattformar som grundar sig på campusens egna forskningsområden före 2024. Universitetet satsar 2 miljoner euro på plattformarna, och finansiärer från hemlandet och EU efterlyses också.

Man påskyndar uppkomsten av universitetsbaserade företag på campusen: 6–8 veckor långa förinkubatorprogram och företagsinkubatorer kör igång på alla campus. De byggs upp i samarbete med Helsingfors stad.  

I de satsningar som Helsingfors universitet gjort ingår bland annat proof of concept-finansieringen på 0,5 miljoner euro. Mer avancerade företagsteam kan ansöka om finansieringen för att finslipa sina idéer i de egentliga inkubatorprogrammen, som man strävar till antingen direkt eller efter förinkubatorn.

Forskare och studerande står i centrum när man utvecklar innovationsekosystemet på vart och ett av campusen och skräddarsyr det i enlighet med campusets forskningsprofil. I början av 2022 börjar också prodekaner som ansvarar för innovationsverksamheten på flera av fakulteten vid Helsingfors universitet. 

Bland annat lovande team från företagarsamfundet Think Company tar sikte på inkubatorerna.  

– Under de senaste åren har studerandena varit intresserade av att utveckla företagsidéer som särskilt gäller miljö, jämställdhet och mat. Målet är att företagarvägen i fortsättningen ska vara ett giltigt alternativ för alla studerande som är intresserade av den, säger samfundets verkställande direktör Rosa Salmivuori

Innovationsekosystemen möjliggör också ett mångsidigt företagssamarbete, genom vilket man ämnar öka finansieringen av universitetet till 30 miljoner euro. 

HIS:s serviceutbud utvecklas  

Universitetets egna kommersialiseringsbolag HIS, som hjälper spinout-företag såsom Nanoform ut på marknaden, har även i fortsättningen en viktig roll i innovationsverksamheten. Verkställande direktör Jari Strandman berättar att HIS samtidigt med andra satsningar kommer att stärka sina tjänster som stöder utvecklingen av affärsverksamheten. 

– För att vi så bra som möjligt ska kunna stödja forskarteamen, håller vi på att anställa sex nya personer, vi växer alltså med över 30 procent. Det växande serviceutbudet och campusinkubatorerna skapar också en allt större efterfrågan på vår finansierings- och kommersialiseringskompetens, konstaterar Strandman.  

Medel för framtidens arbetsliv för studerande 

I anknytning till HELSEED-programmet som stöder studerandeföretagande använder universitetet 1,5 miljoner euro. Marko Berg ansvarar för HELSEED-fondens verksamhet och med hjälp av fonden hjälper man lovande startup-företag att komma igång med affärsverksamheten. 

Dessutom har öppna universitetets utbud kompletterats med en företagarkurs som leds av universitetets placeringsdirektör och docent Anders Ekholm. På kursen kan de studerande till exempel öva på att utarbeta affärsplaner och förhandla om placeringar. 

– Vi vill erbjuda studerandena en alternativ karriärväg och arbetslivsfärdigheter, även om de aldrig skulle bli företagare, berättar Ekholm. 

Med hjälp av de nya satsningarna kan Helsingfors universitet genomföra sin strategi och bära sitt samhällsansvar ännu bättre än tidigare. När forskningsresultaten snabbt blir tillgängliga för företag och andra aktörer ökar vetenskapens genomslagskraft. Forskningsbaserade innovationer spelar också en viktig roll när Finland vill höja FUI-finansieringen till 4 procent av bruttonationalprodukten.

Förutom vetenskapens genomslagskraft stärker satsningarna universitetets självförsörjning, då vinsterna från de nya spinout-bolagen kan allokeras tillbaka till forskning och undervisning. Helsingfors universitets nya investeringar möjliggörs av Mobidiag-handeln under det innevarande året. 

Företagssamarbete, medelsanskaffning och all annan verksamhet bedrivs enligt noggranna etiska principer.

Smidiga tjänster utlovas för såväl forskare som samarbetspartner
 • Helsingfors universitet har under hösten 2021 grundat ett Inno-team, som samlar ihop tjänsteverksamheterna för innovationer, företagande och företagssamarbete. Taina Kyllönen är teamets ledare.  
   
 • Målsättningen är att alla campus skulle ha omfattande, välutformade och lättillgängliga tjänster som stöd för ekosystemen före 2024. 
   
 • Reformen tjänar såväl forskare, studerande, företagare som andra partner till universitetet. Samarbetet i företags- och innovationsärenden är allt enklare. 
   
 • Teamet leds av universitetets kommunikations- och samhällsrelationsdirektör Taina Kyllönen. Pia Dolivo ansvarar för företagssamarbetet och Irina Blomqvist för innovations- och företagartjänsterna. 
   
 • Helsingfors universitets kommersialiseringstjänster HIS och Think Company deltar intensivt i utvecklingen av tjänsterna på alla fyra campus. De är också med i ledningsgruppen som styr verksamheten.