Gumtäkt påskyndar kommersialiseringen av sina uppfinningar – även internationella storbolag och deras laboratorier välkomnas

Naturvetarna har mycket att ge till exempel i fråga om klimatlösningar samt utvecklingen av människonära AI och mediciner, anser Kai Nordlund, nytillträdd prorektor. Gumtäkt ska nu få en egen innovationsplattform, och förädlingen av idéer stöds också i nya företagsinkubatorer.

Mätare, slangar och annan laboratorieutrustning fångar uppmärksamheten när man tittar in genom arbetsrummens fönster i Kumpula Business Lab. Den trånga korridoren leder till ett flertal företag, som använder apparaterna och lokalerna vid aavdelningen för kemi för att utveckla sina egna produkter.

”Businesslaboratoriet” har till exempel hyrts ut till GlucoModicum, ett spinout-bolag vid universitetet som planerar en ny apparat som mäter diabetikers blodsockernivå. Ett annat företag som hyrt in sig i lokalerna är Karsa, som specialiserat sig på molekylär detektion. Målet är att få mer liknande verksamhet till Campus Gumtäkt i framtiden.

– Vi skulle gärna se fler företag med forskningslaboratorier här, summerar prorektor Kai Nordlund, som ännu i början av året var dekanus för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Campus Gumtäkt arbetar målmedvetet för att påskynda kommersialiseringen av uppfinningar och utöka samarbetet med företag. I början av februari grundades en egen innovationsplattform på campus, och även forskare och studenter utlovas nytt stöd för att de ska kunna förädla sina idéer.

Företagens närvaro på campus möjliggör smidigt samarbete

Planen för de närmaste åren är att öka campusets globala synlighet och knyta kontakter med sådana internationella storbolag som skulle kunna inrätta egna forskningslaboratorier i Gumtäkt. Campuset har till exempel länge samarbetat med Nokia och Metsä Group.

ASM International som har ett eget laboratorium i Gumtäkt undertecknade nyss ett samarbetsavtal med universitetet om att grunda en spetsenhet inom atomlagerdeponering. Den här revolutionerande tekniken har sina rötter i 70-talets Finland.

– Nuförtiden används den vid produktionen av vartenda ett datorchip, berättar Nordlund.

När företagets och forskarnas arbetslokaler ligger nära varandra överförs resultaten från grundforskningen snabbt från ett laboratorium till ett annat. Samarbetet med näringslivet kan också hjälpa forskarna att finslipa sina egna innovationer. Till exempel är det ofta industrins behov som avgör vad som är högaktuellt inom materialforskningen, berättar Nordlund.

– Inom industrin är man mycket bättre på att bedöma vad som verkligen har kommersiell potential.

Just nu kartlägger universitetet hur man kan ordna mer utrymme för startupföretag och globala företag på campuset. Rummen i Kumpula Business Lab, som grundades 2015, är redan i full användning.

Ny innovationsplattform stöder forskning inom alla områden

En innovationsplattorm som universitetet för närvarande bygger tillsammans med Helsingfors stad, Meteorologiska institutet och näringslivet ska förbättra förutsättningarna för att ta fram innovationer i Gumtäkt. Sasu Tarkoma, dekanus för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, är ordförande för projektets ledningsgrupp.

En utredning som gjordes i fjol om innovationsmiljön visade enligt Nordlund att forskarna i Gumtäkt behöver mer stöd för att kunna komma igång med sina företagsidéer. Helsingfors stad och universitet ska nu starta förinkubator- och inkubatorprogram på alla campus som en del av de omfattande investeringarna. Nordlund tror att det finns en stor efterfrågan på de nya företagsinkubatorerna i Gumtäkt.

– Det vi redan vet är att det finns både idéer och intresserade.

Lovande uppfinningar kan förväntas bland annat inom klimatforskning, artificiell intelligens och medicinsk kemi, men idéer som ska kommersialiseras kan uppstå inom vilket område som helst. Partikeldetektorer som utvecklats av fysiker kan till exempel tillämpas inom säkerhetsteknologin för att hitta farliga ämnen, beskriver Nordlund. Innovationsplattformen byggs för hela campusgemenskapen.

– Ingen lämnas utanför.

Utvecklingen av innovations- och företagartjänsterna stöds av universitetets Inno-team, som grundades i höstas. Nordlund säger att innovationstjänsterna i Gumtäkt åtminstone till en början kommer att placeras i närheten av företagarnätverket Think Companys verksamhetsställe. Även inkubatorernas personal kommer att finnas på samma ställe, där de hjälper forskarna och studenterna i kommersialiseringen.

– Personalen har sakkunskap om hur man startar ett företag och hur man får finansiering i initialskedet.

Lovande företagsidéer att vänta varje år från campuset

Innovationsverksamheten i Gumtäkt stöds av att campusets forskare medverkar i EUROfusion (Europas ledande konsortium inom fusionsforskning), Cern (forskningscentret för partikelfysik) och ESA (Europeiska rymdorganisationen). ICOS, som undersöker växthusgaser, och ACTRIS, som undersöker mikropartiklar, är i sin tur viktiga nätverk inom klimatområdet.

Nordlund ser en stor potential i till exempel sådana teknologier som ska att ta upp kol från luften. Ett hinder enligt honom är att de utsläppsminskande innovationerna är dyra, och även Gumtäkts forskare söker lösningar på det här problemet.

– En betydande innovation på det området skulle kunna bli något verkligen stort.

Förhoppningen är att Gumtäkts innovationsplattform senast 2024 ska fungera med full effekt och ge upphov till företag och patent i jämnt takt. På årsnivå skulle 5–10 lovande idéer kunna ta fart från campuset, uppskattar Nordlund. Gumtäkts starka närvaro på fjolårets Slush vittnade om positiva utsikter för innovationsverksamheten.

– Där presenterades över fem idéer från vårt campus.