Universitetsstudenter är mer utmattade än vanligt under coronavåren

Det har varit mycket diskussion i medierna om effekterna av distansundervisning i grundskolorna och gymnasierna, men universitetsstudenterna har inte diskuterats. Professorn i pedagogik Katariina Salmela-Aro är med i en internationell undersökning som omfattar 28 länder. Studien undersöker hur studenterna har orkat och motiverat sig själva i det nya, osäkra läget.

Katariina Salmela-Aro  har utfört en enkät bland Helsingfors universitets studenter och jämfört resultaten med hälso- och välfärdsundersökningen av högskolestuderande (KOTT-undersökningen), en tvärsnittsstudie om universitetsstudenters välbefinnande som SHVS utfört vart fjärde år. I Salmela-Aros enkät våren 2020 syns en tydlig topp i fråga om utmattning.

– Enkäten besvarades av 2 500 studenter i olika branscher, berättar Salmela-Aro.

– På basis av resultaten kan vi se fyra profiler bland universitetsstudenterna under coronatiden.

29 % av studenterna är motiverade och engagerade i sina studier, och de känner inte av någon utmattning. Ytterligare 29 % upplever att de mår bra och tycker att studierna är rätt så inspirerande. Däremot är 18 % utmattade av sina distansstudier och 24 % löper risk att bli det.

Utmattningen har ökat i distansstudierna

Enligt Salmela-Aro handlar det om stora siffror jämfört med de tidigare resultaten från 2016. Då var ca 7–10 % av universitetsstudenterna utmattade, nu har andelen fördubblats. Salmela-Aro har också tillgång till SHVS data från 2008 och 2012 (KOTT-undersökningen). Materialet spänner därmed över en period på över tio år.  Andelen utmattade har inte i någon tidigare undersökning varit så markant som nu.

– Det verkar vara så att coronaepidemin polariserar, dvs. en del av högskolestudenterna blir utmattade, och denna andel är nu oroväckande hög, konstaterar Salmela-Aro.

Många saker utgör en utmaning, de psykologiska grundbehoven tillgodoses inte och samhörigheten upplevs som svag.

– Det finns autonomi, men läget kräver en stor självstyrning och det är en utmaning för många. Framtiden är utmanande, och oron för jobb och ekonomi tynger. Dessutom verkar det vara så att de vars egen identitet ännu inte har utformats drabbas i högre grad av utmattning.

Enligt Salmela-Aro skiljer sig de färska resultaten från de tidigare i att det är särskilt de yngre studenterna som är utmattade. Tidigare var unga studenter ivriga och utmattningen ökade först i takt med att studierna fortskred.

Hen tycker att universitetet kunde ha funderat över hur man stärker gemenskapen för studenternas del.

– Nu har det talats mycket om skolorna, men universitetet har glömts bort. Uppfattningen verkar vara att universitetsstudenter är en åldersgrupp som inte påverkas lika mycket av distansundervisning och coronaviruset, men det ser i själva verket ut att vara alldeles tvärtom.

Mer information: 

Katariina Salmela-Aro, tfn 050 415 5283, katariina.salmela-aro@helsinki.fi