UniHow erbjuder forskningsbaserade verktyg för utvärdering av undervisningens kvalitet

UniHow är ett system utvecklat vid Centret för universitetspedagogik (HYPE) med start 2005, som omfattar fyra sammanlänkade utvecklingsverktyg för studier och undervisning: HowULearn-enkäten som utvecklades först och verktygen HowUStudy för kursrespons, HowUTeach för självutvärdering av undervisning och enkäten HowULearnPhD för forskarstudenter, som bygger på enkäten.

Målet är att skapa ett enhetligt verktyg för kvalitetsmätning

Bakom utvecklingen av UniHow-systemet och HowULearn-enkäten ligger enligt universitetslektor och docent Anna Parpala en strävan efter att ta fram ett enhetligt verktyg för mätning av undervisningens kvalitet:

– Där man tidigare samlade in kursrespons separat och förvarade den i fakultets skåp, tog vi itu med att fundera ut ett nytt sätt samla in respons: Hur kunde man samla in respons så att den är till nytta för så många studenter och lärare som möjligt? Det var klart för oss från första början att studenterna bör få någonting i gengäld för att uppmuntra dem att ge respons, säger Parpala.

Bygger på universitetspedagogisk forskning

Ett system skapades med en gedigen grund i universitetspedagogisk forskning:

– Istället för enskilda påståenden utgår enkäten från mätare för god undervisning, i vars operationalisering man beaktat deras validitet och reliabilitet. Detta innebär att enkäterna mer exakt mäter de faktorer som man önskar mäta och att de dessutom även kan användas som grund för svarsrespons till studenter. Dessutom är det möjligt att vid behov kritiskt utvärdera enskilda påståenden, preciserar Parpala.

Utöver undersökningsmätarna har HYPE och studiepsykologer noga funderat ut svarsresponsen som erbjuds studenterna och som utgår från forskning om lärande och välmående. Till stöd för forskningsbaserad verksamhet kan data från enkäten användas som forskningsmaterial för närmare analyser.

Studenterna har nytta av svarsresponsen

HowULearn-enkäten är ett dubbelriktat reflektions- och responssystem som avviker från traditionell enkelriktad respons: Efter att ha fyllt i enkäten får studenten svarsrespons på sina egna svar. Med hjälp av svarsresponsen kan studenten jämföra sina egna resultat i enkätens olika delområden med de övriga deltagarnas resultat på gruppnivå och få specificerade tips utgående från de egna svaren.

– Svarsresponsen är i första hand ett reflektionsverktyg som studenten kan använda för att fundera på om handlingssätten är resultatet av medvetna val eller inte, säger Parpala.

Enkäten har gjorts till en del av studierna vid olika fakulteter

På Campus Vik har HowULearn-enkäten redan länge varit en del av undervisningen. Enligt universitetslektor i pedagogik Henna Asikainen påverkades etableringen av enkäten i synnerhet av att den gjordes till en del av studierna så att enkäten fylls i i samband med kursen. Dessutom har man på campus ordnat separata responstillfällen, med vars hjälp intresset för responsen har ökat.

Asikainen strävar efter att framhäva värdet hos enkätens svarsrespons för att motivera studenterna att delta:

– Jag har poängterat för studenterna att många av dem senare till och med skulle vara beredda att betala pengar för att få så här detaljerad respons om sitt eget lärande, säger Asikainen.

Vid Statsvetenskapliga fakulteten håller man ännu på att implementera enkäten i praktiken. Tredje årets studerande vid Statsvetenskapliga fakulteten Linnéa Partanen har fyllt i HowULearn-enkäten som en del av sina studier två gånger under det första året.

– Jag läste även igenom min egen svarsrespons, som väl motsvarade mina tidigare uppfattningar om mitt eget lärande. Vid en jämförelse av resultaten med andra deltagare framgick exempelvis att studenterna inom mitt eget vetenskapsområde betonar väldigt olika faktorer i sitt lärande, säger Partanen.

Hon har även kunnat ta del av enkätresultaten i rollen som studentmedlem i sitt eget utbildningsprogram, men säger att man inte i övrigt har gått igenom resultaten gemensamt med studenterna. Partanen anser dock att en gemensam genomgång av responsen enligt samma modell som på Campus Vik vore nyttig.

"Jag har poängterat för studenterna att många av dem senare till och med skulle vara beredda att betala pengar för att få så här detaljerad respons om sitt eget lärande."

Information till utbildningsprogrammet för utveckling av undervisningen

Enligt Asikainen har etableringen av enkäten även gett utbildningsprogrammen viktig information om studenterna:

– Utgående från enkäten har man exempelvis kunnat se att planmässiga studiefärdigheter, som är viktiga för framgångsrika studier, varierar stort mellan studenter: en del av studenterna är mycket metodiska, andra inte alls, förklarar Asikainen.

Även för hela UniHow-datasystemets del har man under de senaste åren fokuserat på att stödja utbildningsprogrammen i att till fullo dra nytta av systemet. Samtidigt som utbildningsprogrammen önskar få tillgång till så färdiga data som möjligt ur systemet, har den information som erbjuds utmanat traditionella uppfattningar om respons: istället för enbart medelvärden erbjuds forskningsbaserad kunskap om de fenomen som enkäten mäter.

Hur ser framtiden ut?

Utöver att programmet ständigt utvecklas internt har det även väckt intresse vid andra högskolor. Aalto-universitetet har genomfört HowULearn-enkäten sedan 2017 som en del av sitt eget system. I ett nytt pilotsamarbete tar Aalto-universitetet i bruk UniHow-systemet som en del av sin egen verksamhet och rapporterar om resultaten till Helsingfors universitet för fortsatt utveckling.

– Målet för samarbetet är att lära oss om hur UniHow lämpar sig för och kan användas som system i en undervisningsmiljö som är uppbyggd på ett annat sätt och samtidigt skapa ett närmare och mer omfattande samarbete inom utveckling av undervisningskvalitet, säger Anu Ritola, ansvarig sakkunnig för pilotprojektet.

Läs mer

UniHow-systemet och HowULearn-enkäten i Instruktioner för studerande

Presentation av HowULearn-enkäten

UniHow-systemets webbplats

Centret för universitetspedagogik (HYPE)