Totalt 46 tilläggsplatser vid de juridiska fakulteterna

Studentantagningen i den gemensamma antagningen inom området juridik har slutförts. Provpoängen i det andra skedet av den gemensamma antagningen har korrigerats i Studieinfo. De sökandes resultat har korrigerats och publicerats i Studieinfo.

På grund av det fel i uträkningen av poängen i urvalsprovets andra skede som upptäcktes i torsdags antogs 46 fler sökande än planerat till de juridiska fakulteterna. Till Helsingfors universitet antogs 23 extra sökande (av dem 4 till utbildningen i Vasa), 10 till Åbo universitet, 8 till Lapplands universitet och 5 till Östra Finlands universitet.

Till området juridik antogs i vårens gemensamma antagning sammanlagt 384 sökande på basis av urvalsprov och 225 sökande genom betygsantagning.

Till Helsingfors universitet antogs 196 sökande (varav 125 genom urvalsprov). Därtill antogs 33 sökande (varav 22 genom urvalsprov) till Helsingfors universitets enhet i Vasa. Till Lapplands universitet antogs 168 sökande (varav 104 genom urvalsprov), till Åbo universitet 147 sökande (varav 92 genom urvalsprov) och till Östra Finlands universitet 65 sökande (varav 41 genom urvalsprov).

Felet som uppdagades i torsdags handlade om att de sökande i den automatiska optiska granskningen av provsvaren hade fått minuspoäng för de uppgifter där de hade kryssat för svarsalternativet ”ei vastausta” (Jag svarar inte på frågan).

Felet korrigerades genom att rätta antagningsbeslutet. De som redan hade informerats om att de beviljats en studieplats fick behålla studieplatsen. Poänggränserna för ansökningsmålen ändrades i och med korrigeringen. Poänggränserna för ansökningsmålen finns på adressen https://www.oikeustieteet.fi/ (på finska).

I den gemensamma antagningen inom området juridik deltar Helsingfors, Lapplands, Östra Finlands och Åbo universitet.

Yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion:

Till sökande: studera@helsinki.fi
Till media: Ordförande för urvalsprovsnämnden i den gemensamma antagningen inom området juridik, professor Antti Aine, tfn 050 4139351.

Läs ock­så: