Terminsavgifterna för studerande utanför EU/EES blir 13 000–18 000 euro per läsår

Helsingfors universitet har beslutat om terminsavgifter för studerande som kommer från länder utanför EU och EES-området. Avgifterna tas i bruk hösten 2017 och gäller 34 flerspråkiga magisterprogram eller magisterprogram på främmande språk.

Det kommer att finnas två avgiftsklasser. För humanistisk-samhällsvetenskapliga program är avgiften 13 000 euro per läsår och för naturvetenskapliga och livsvetenskapliga (life sciences) program är avgiften 15 000 euro per läsår. I tre program tas det ut en högre avgift på 18 000 euro per läsår.  

Kandidatprogrammen är fortsättningsvis avgiftsfria för alla studerande.

Avgifternas storlek baserar sig på Helsingfors universitets internationella profil och på en jämförelse av motsvarande avgifter som tas ut i andra länder. Man har i synnerhet jämfört med de nordiska universiteten. På avgiften inverkar också kostnaderna för programmet: program med mycket laboratoriearbete är dyrare att förverkliga och driva.

Terminsavgifterna träder i kraft samtidigt med Helsingfors universitets utbildningsreform. Reformen samlar all examensutbildning i kandidat-, magister- och doktorandprogram. Programmens utformning betonar mångvetenskaplighet och kvalitet. Av de framtida magisterprogrammen är mer än hälften sådana där undervisningen sker på ett främmande språk eller på flera språk.

– Helsingfors universitet har som mål att göra sina utbildningar mer internationella och fördubbla andelen internationella magisterstuderande. Vi vill locka begåvade studenter från världens alla hörn till våra högkvalitativa utbildningsprogram, berättar Keijo Hämäläinen, prorektor med ansvar för undervisning och forskning.

Terminsavgifter för studenter som kommer från länder utanför EU/EES-området införs hösten 2017 vid alla finländska universitet i enlighet med en ändring i universitetslagen. Lagen förutsätter att universitetet har ett stipendiesystem till stöd för dem som studerar inom avgiftsbelagda examensprogram. Helsingfors universitet beslutar om detaljerna i stipendiesystemet under läsåret 2016–2017.

Merparten av intäkterna från terminsavgifterna används till att förverkliga och driva de avgiftsbelagda programmen. Avgifterna används också till att finansiera stipendiesystemet och bedriva internationell studentrekrytering.