Studentantagningsreformen påverkar tid och plats för urvalsprov

Betygsantagningen medför ändringar både i studentantagningen och i urvalsprovens schema våren 2020. Schemat blir stramare och Helsingfors universitets urvalsprov flyttas huvudsakligen till Mässcentrum.

Studentantagningen till de kandidatprogram som hör till den gemensamma ansökan förändras nästa vår när betygsantagningen fullskaligt tas i bruk. Minst 51 procent av de nya studenterna väljs på basis av studentexamensbetyg i merparten av kandidatprogrammen. Procentandelen varierar enligt ansökningsobjekt, och de exakta procentandelarna hittas i Studieinfo.

Antagningen genomförs när resultaten från vårens studentskrivningar är klara. Sökande som inte blir antagna på basis av betyg kan delta i urvalsproven.

Universitetet eftersträvar att betygsantagningens resultat publiceras i Studieinfo före respektive utbildningsprograms urvalsprov, men senast 27.5.2020.

– Tidtabellen är stram, men målet är att de sökande ska få information om resultatet före urvalsprovet. Men de sökande måste förbereda sig på att delta i provet, eftersom de får resultatet från betygsantagningen så sent, berättar Sini Saarenheimo, chef för Helsingfors universitets ansökningsservice.

Urvalsproven har utvecklats så att de nu kräver mindre förberedelser av de sökande. Man använder bland annat materialbaserade prov, där materialet delas ut först när provet skrivs. De flesta proven blir också kortare, 3–4 timmar långa. Till en del av proven måste man fortfarande läsa.

De sökande kan antas från en reservplats på basis av betyg ännu efter att urvalsproven hållits.

Schema och renovering påverkar var urvalsproven ordnas

I och med betygsantagningen hålls en del av urvalsproven senare än tidigare år. Helsingfors universitet ordnar merparten av urvalsproven i Mässcentrum den 18–29 maj 2020.

En del av proven ordnas ändå i universitetets egna lokaler, bland annat merparten av proven för dem som behöver specialarrangemang. Exakt information om tid och plats för proven finns i Studieinfo separat för varje ansökningsobjekt.

Att urvalsproven flyttas till Mässcentrum beror på att universitetets huvudbyggnad och Infocenter Korona renoveras. Tidigare har det också varit möjligt att ordna urvalsprov under en betydligt längre tidsperiod. Utöver det har antalet sökande till populära ansökningsobjekt, som juridik och medicin, ökat under de senaste åren. Betygsantagningen minskar inte märkbart antalet deltagare i urvalsproven för dessa ansökningsobjekt.

Det är lätt att ta sig till Mässcentrum från olika håll i landet, och lokalerna lämpar sig utmärkt för urvalsprov. Under proven är lokalerna reserverade enbart för Helsingfors universitets bruk och inga utomstående kommer att röra sig i dem.

– Provdagen är en mycket viktig dag för dem som skriver provet, och vi vill säkerställa att allt fungerar så bra som möjligt, säger Sini Saarenheimo.

Enligt Saarenheimo eftersträvar universitetet att göra ansökningsprocessen så sökarvänlig som möjligt. Schemat är mycket stramt och begränsas främst av tidpunkten för när studentexamensresultaten är klara. Av skäl som är oberoende av universitetet finns det mycket lite svängrum.

Besked om vilka som blivit antagna ges senast den 8 juli 2020. Från reservplatser kan studenter antas fram till den 31 juli.

Besluten om studentantagningsreformen och bruket av betygsantagning har fattats av undervisnings- och kulturministeriet.

Läs också: Stu­den­tan­tag­ning­en till kan­di­dat­pro­gram re­for­me­ras 2020