Rekordantal sökande till Helsingfors universitet

Närmare 29 000 sökte till Helsingfors universitet i den gemensamma ansökan som gick ut den 28 mars. Antalet sökande ökade med 25 procent från föregående år. Ökningen beror främst på att ansökningsobjekten som hör till de gemensamma antagningarna har ökat. Att betygsantagning används också i de nya programmen verkar också ha varit av betydelse.

Antalet sökande var 28 787 (2017: 23 174), varav 27 745 personer sökte till kandidatprogrammen (2017: 22 120) och 1 328 till magisterprogrammen (2017: 1 284). Samtidigt utgick även ansökningstiden för den öppna universitetsleden som inte hör till den gemensamma ansökan. Via öppna universitetsleden ansökte 146 personer.

Ansökningarna ökade märkbart från föregående år. Ökningen beror delvis på att både de medicinska områdena och det juridiska området övergick till gemensam antagning. Till exempel inom den gemensamma antagningen i medicin är det nu möjligt att ansöka till flera universitet med samma urvalsprov. Tidigare var det inte möjligt att samtidigt ansöka till mer än en medicinsk fakultet.

Sökande och nybörjarplatser enligt ansökningsobjekt
Närmare statistik om bland annat könsfördelning, språkfördelning, antalet förstagångssökande och primära sökande sammanfattas enligt ansökningsobjekt nästa vecka och informationen publiceras på samma webbsida.

Betygsantagning blir vanligare

Antalet studenter som antas på basis av betyg ökar i år. Utöver de ansökningsobjekt där betygsantagning redan är etablerad praxis används betygsantagning för första gången vid Teologiska fakulteten samt inom kandidatprogrammen i livsmedelsvetenskaper samt miljö- och livsmedelsekonomi vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. För de svenskspråkiga studieinriktningarna inom kandidatprogrammet i pedagogik är det första skedet av urvalet också en betygsantagning.

Antalet sökande ökade något inom de utbildningsprogram som tog betygsantagningen i bruk för första gången.

Utbildningsprogrammen reformerades hösten 2017

Under år 2017 genomfördes en betydande utbildningsreform vid Helsingfors universitet. Innehållet i utbildningsprogrammen sågs över och en stor del av universitetets examina blev mångvetenskapliga. Studenterna söker nu till breda kandidatprogram i stället för specifika huvudämnen. Det finns inte längre huvud- och biämnen.

Utbildningsreformen medförde också att studenten inte i kandidatskedet måste förbinda sig till ett vetenskapsområde, utan specialiseringen sker i ett senare skede av studierna. Man kan från ett kandidatprogram söka sig till fler magisterprogram än tidigare. Detta gör en mer individuell studiegång möjlig.

I samband med att uppgifterna kontrolleras kan antalet sökande komma att preciseras.

Ytterligare information ges av

Sini Saarenheimo, chef för Ansökningsservicen, sini.saarenheimo@helsinki.fi, tfn 050 448 0840