Öppna universitetet – en ny och alternativ väg till universitetet

I framtiden kommer det att finnas flera vägar till universitetet vid sidan om urvalsproven. Öppna universitetet vill erbjuda en väg.

Universiteten överväger för närvarande nya sätt att välja studerande och söker alternativ till urvalsproven. Målet är att studenterna komma igång med studierna snabbare när de inte längre behöver förbereda sig för urvalsproven och mellanåren minskar. Undervisnings- och kulturministeriet har bestämt att det också i fortsättningar ska finnas flera vägar som leder till högskolestudier.

Öppna universitetet vill erbjuda ett alternativ till betygsantagningen och samtidigt en ny led till universitetet.

– Via öppna universitetsleden får man genuint motiverade studerande. De vet att de har valt rätt och de har också bevisat att de har det som krävs för studierna, säger Jaakko Kurhila som är direktör för Öppna universitetet.

"Via öppna universitetsleden får man genuint motiverade studerande."

När man redan är bekant med ämnet när man kommer till universitetet, minskar antagligen också bytena från ett utbildningsprogram till ett annat. Situationen är optimal både för studenten och universitetet.

I praktiken betyder öppna universitetsleden att man kan få rätt att studera vid universitet på grundval av studier vid öppna universitetet. Studierna kan också direkt inkluderas i en examen och de bidrar därför konkret till snabbare utexaminering.

Modell från mooc-kurs i datavetenskap

Öppna universitetsleden är inte ny, den har funnits redan tidigare. Men fakulteterna har tillämpat stränga antagningskriterier: De studerande måste vanligtvis ha genomfört grund- och ämnesstudierna i sitt ämne, grundstudierna i ett biämne och ytterligare de allmänna studierna och språkstudierna som hört till examen. I praktiken har bara en handfull studerande per år antagits till universitetet via den öppna universitetsleden.

"De nya kriterierna och förfarandena måste planeras och finslipas." 

Förutom att utnyttjas effektivare, borde öppna universitetsleden i framtiden vara bättre pedagogiskt genomtänkt, anser Kurhila. Studierna borde dessutom gå att genomföra inom en kortare tid än för närvarande.

– Utbildningsprogrammen bestämmer hur de utformar antagningen av studerande. Vilka kunskaper och färdigheter vill utbildningsprogrammen att deras nya studerande ska ha? De nya kriterierna och förfarandena måste planeras och finslipas. 

Jaakko Kurhila har tidigare jobbat med utvecklingen av en öppen webbkurs eller mooc i datavetenskap som redan länge har varit en av antagningslederna till ämnet datavetenskap. I praktiken visar de studerande sin skicklighet, ihärdighet och lämplighet för studierna med mooc-kursen. Alla får studiepoäng för kursen i Öppna universitetet, och de som klarar sig bäst får studierätt vid universitetet. Vid sidan om mooc har det funnits andra vägar, bl.a. de traditionella urvalsproven. Ämnesenheten har varit nöjda med antagningsförfarandena.

Öppna universitetet en samhällspåverkare

Tack vare den öppna universitetsundervisningen har universitetsstudier varit tillgängliga för alla i 40 år! Öppna universitetsundervisningen började 1977 då man ville öka jämlikheten inom utbildningen från grundskolan till högskoleutbildning i det finländska samhället.

Öppna universitetets betydelse både för samhället och de enskilda studerandenas utbildningsvägar har varit stor också senare. Behovet av livslångt lärande har ytterligare befästs och kompetensutveckling är viktigt i alla branscher och alla skeden av karriären.

Till en början riktade sig Öppna universitetet endast till vuxenstuderande. För närvarande är den förhållandevis största gruppen studerande under 24 år som använder en del av sitt mellanår för studier som förbereder för universitetets urvalsprov. De aktuella diskussionerna om urvalsproven och alternativa antagningsleder anknyter också direkt till Öppna universitetet och Öppna universitetets betydelse för de yngre åldersklasserna.

Under fyra årtionden har Öppna universitetet ackumulerat erfarenheter och synpunkter på universitetsstudier. Öppna universitetets styrkor anses också i synnerhet vara flexibiliteten och förmågan att utnyttja digitaliseringen i pedagogiken på ett förnuftigt sätt. Öppna universitet har också tagit det digitala språnget långt tidigare än universitetet.