Nästan färdig med studierna? Du hinner ännu utexamineras före övergången till de nya utbildningsprogrammen 2020

Om du studerar enligt de gamla examensfordringarna och dina studier är på slutrakan hinner du fortfarande bli klar innan alla studenter automatiskt överförs till de nya utbildningsprogrammen.

Helsingfors universitet övergick till nya utbildningsprogram 1.8.2017, men studenter kan slutföra sin examen enligt de gamla examensfordringarna under en övergångsperiod som varar fram till 18.12.2020*.

Om du studerar enligt de gamla examensfordringarna och du inte hinner slutföra din examen inom övergångsperioden, överförs du till ett nytt utbildningsprogram. De nya utbildningsprogrammen har strängare regler för när studierna föråldras. Om du inte hinner utexamineras innan övergångsperioden tar slut lönar det sig att övergå till ett nytt utbildningsprogram redan hösten 2019. Du kan också avsäga dig rätten att avlägga examen om du inte tänker slutföra dina studier.

Om din examen är nästan klar, om t.ex. bara kandidat- eller pro gradu-avhandlingen fattas, hinner du fortfarande avlägga examen enligt de gamla examensfordringarna innan övergångsperioden går ut.

Cheferna för studieärenden vid Helsingfors universitet poängterar att det lönar sig att utexamineras nu om man studerar enligt gamla examensfordringar, eftersom man inte till exempel kan inkludera över tio år gamla studier i de nya utbildningsprogrammen. Dessutom ändras läroplanerna och det kan vara svårt att ta reda på gamla kursers motsvarigheter i de nya programmen.

Vill du slutföra din examen innan övergången till de nya utbildningsprogrammen?

Kontakta studentservicen vid din fakultet.

* Vissa enskilda utbildningar kan ha en längre övergångsperiod, t.ex. utbildningsprogrammet i odontologi (fram till 31.12.2020) och linjen för förvaltnings- och organisationsforskning vid ämnet allmän statslära (31.7.2023). Mer information om övergångsperioden finns i din fakultets anvisningar.

Nyttiga länkar för studieplanering