Lärarna förmedlar den senaste klimatforskningen till omvärlden

Hur berättar man om klimatförändringen för sina elever? I början av augusti kom 30 lärare från över 20 olika länder till en veckas sommarskola på Hyytiälä forststation för att bekanta sig med den senaste forskningen om klimatförändringen och hur man kan behandla klimatförändringen i undervisning. Emma Santarcangelo från Italien var en av dem.

Läraren Emma Santarcangelo hade tur, för hon var en av de mer än 100 sökande på nätkursen Lärarnas forum för klimatförändring (Teachers’ Climate Change Forum) vid Helsingfors universitet som valdes till kontaktundervisningsperioden i Hyytiälä. Hon undervisar i modersmål, historia och geografi på högstadiet i Benevento i Italien.

På nätkursen Lärarnas forum för klimatförändring lär deltagarna sig att behandla klimatförändringen i undervisningen på ett mångsidigt och meningsfullt sätt ur olika vetenskapsområdens synvinklar. Santarcangelo berättade att den viktigaste lärdomen från kurserna var tillägnandet av vetenskapligt tänkande.

Av de metoder som hon lärde sig på kursen ska hon ta med sig bland annat drama och rollspel. Under kursen insåg hon också vikten av att ständigt anpassa det egna undervisningssättet utgående från den återkoppling man får.

Helhetssyn på klimatförändringen

På kursen blev Santarcangelo medveten om hur klimatförändringen kommer att påverka migrationen. I sommarskolan fick hon bekanta sig med centret för atmosfärvetenskaper INAR, som mäter halterna av aerosolpartiklar och växthusgaser och hur de varierar i atmosfären i Hyytiälä.

– Det var intressant att inse hur de problem som orsakas av klimatförändringen splittras upp i så många olika perspektiv och då är det extremt svårt att få en helhetsbild. Faror inom en sektor syns inte i en annan. Vi behöver en global helhetsuppfattning och etik, konstaterar Santarcangelo.

Akademiprofessor Markku Kulmala var en av de forskare som deltagarna fick lära känna. I sin presentation betonade Kulmala hur stor betydelse lärare och utbildning har i kampen mot klimatförändringen.

Till sin egen skola ska Santarcangelo ta med sig en handbok som berättar om klimatförändringen med hjälp av övningar och visualiseringar som anknyter till varje läroämne.

Självförmågan på prov

Finland erbjuder inte utan orsak lärare klimatförändringsutbildning, eftersom vi har goda möjligheter att vara ett ledande land inom forskning i både klimatförändring och vetenskapsfostran.

På kursen i Hyytiälä utvecklades också vetenskapsfostran vidare. Forskningsobjektet var särskilt lärarnas självförmåga, som studerades genom intervjuer och mätningar. Resultaten kommer att publiceras internationellt. Klimatförändringen är ett känsloladdat ämne, och när man undervisar om klimatförändringen måste man ta hänsyn till elevernas föreställningar och attityder.

– Många lärare känner sig osäkra på sin förmåga att berätta om klimatförändringen, säger kursens ledare, professor Maija Aksela från Helsingfors universitet.

Det är givande att komma till insikt och man lär sig genom att dela

Läraren Emma Santarcangelo tycker att det mest utmanande i vetenskapsfostran för både lärare och elever är att lära sig genom att göra, men samtidigt är det också det mest givande. Elevens insikt när hen med sina egna ögon ser hur det som har studerats blir verklighet, och att få se detta, är värt all ansträngning.

Ett av mottona på kursen var ”learning by sharing” dvs. att lära sig genom att dela. Målet är att skapa ett internationellt nätverk för undervisning i klimatförändringen. Åtminstone fortsätter lärargemenskapen från sommarkursen med representanter från olika utbildningsstadier och ämnen att dela sina erfarenheter i en gemensam Facebook-grupp som grundades på lärarnas önskan.

Aksela berättar att den första nätkursen och sommarskolan om klimatförändringen för lärare lyckades så bra att avsikten är att kursen och sommarlägret ska anordnas årligen, om det finns resurser.

Mer information

Kursbeskrivning

Direktör, professor Maija Aksela, LUMA-center Finland / Helsingfors universitet, tfn 050 514 1450, maija.aksela@helsinki.fi

Också följande personer medverkade i att anordna kursen: forskardoktorer Mikko Äijälä och Laura Riuttanen från Centret för atmosfärvetenskaper INAR, koordinator för vetenskapsfostran i fysik Tapio Rasa, koordinator för vetenskapsfostran inom humaniora Laura Ihalainen, koordinator för vetenskapsfostran i kemi Oona Kiviluoto, allmän koordinator Topias Ikävalko och doktorand Jaana Herranen från Helsingfors universitet.

 

Lärarna i Hyytiälä sommarskola samlade på sig rejält med information om klimatförändringen och hur man undervisar i den. Emma Santarcangelo med ljust hår i andra raden till höger.

Lärarna fick också bekanta sig med Hyytiäläs utrustning som mäter bl.a. halt och variation av aerosolpartiklar och växthusgaser.