Lär dig straffrätt genom en öppen nätkurs

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet erbjuder nu alla som är intresserade en möjlighet att lära sig grunderna i straffrätt genom en öppen nätkurs. MOOC-kursen i straffrätt ingår i Öppna universitetets kursutbud.

Straffrätten är det rättsområde som nästan alla människor har en åsikt om och synen på brott och straff diskuteras ofta livligt – eller för att citera professor Pekka Koskinen (1943–2011): straffrätten är det område inom juridiken som treans spårvagn diskuterar flytande om. Tyvärr berörs de flesta av oss också konkret av straffrätten, för många råkar exempelvis ut för ett brott i något skede av sitt liv.

Trots att de flesta av oss känner till straffrättens grunder, som att åldersgränsen för straffrättsligt ansvar börjar vid 15 år, är det få som exempelvis vet hur tillräknelighet bedöms eller hur straffen fastställs. Brott och straff är ständigt på tapeten i medierna men fallen som behandlas i offentligheten är ofta exceptionella eller sällsynt grova, vilket kan bidra till att förvränga bilden av straffrätt.

– Straffen och det straffrättsliga ansvaret gäller också mer allmänna och lindrigare brott. Det är lätt hänt att man gör generaliseringar utgående från de exceptionella fallen vilket kan leda till felaktiga uppfattningar om straffrätten i allmänhet, säger doktoranden Esko Yli-Hemminki.

Yli-Hemminki har ansvarat för utvecklingen av kursen i samarbete med Sakari Melander, professor i straffrätt. Dan Frände som är professor i straff- och processrätt har i sin tur ansvarat för att översätta kursmaterialet till svenska. Kursen kan alltså genomföras både på svenska och på finska och med undantag för en engelskspråkig video finns allt kursmaterial tillgängligt på svenska.

MOOC-kursen (Massive Open Online Course) i straffrätt är en öppen nätkurs som vem som helst kan genomföra självständigt när som helst på webben. Kursen riktar sig till alla som är intresserade av straffrätt och kursen förutsätter inte tidigare studier inom straffrätt eller juridik. Den är veterligen den första öppna nätkursen i straffrätt ordnad av ett finskt universitet.

En försmak av urvalsprovet

Kursdeltagarna lär sig grunderna i straffrätt och i synnerhet hur straffansvaret utformas. Detta omfattar förutsättningarna för det straffrättsliga ansvarets utformning, omständigheter som eliminerar ansvar, grunderna för straffbarheten av försök och förberedelse samt medverkansläran.

– Jag tycker att alla har nytta av att känna till de grundläggande straffrättsliga begreppen. Till exempel uppsåt är ett straffrättsligt begrepp som har en annan innebörd än i vardagsspråket. Genom att känna till begreppen är det enklare att förstå hur det straffrättsliga ansvaret utformas. Det samma gäller utmätningen av straff. Redan genom att känna till de grundläggande begreppen är det lättare att förstå diskussionen som förs kring straffrätt, säger Yli-Hemminki.

Kursmaterialet består av texter, videoinspelningar samt flervalsuppgifter som deltagarna utför självständigt. Kursens omfattning är två studiepoäng. Kurstexterna bygger på Sakari Melanders bok Rikosoikeuden peruskysymyksiä som var en av böckerna i urvalsprovet 2015. Nivån på kursen motsvarar alltså urvalslitteraturen och kursens flervalsuppgifter har förverkligats på samma vis som flervalsuppgifterna i urvalsprovet.

– Genom att avlägga kursen får man åtminstone en försmak av hur det är att studera inför urvalsprovet.

Kursen ingår också i Juridiska fakultetens examensfordringar för ämnesstudierna i straffrätt och avlades av den första gruppen studerande  i januari. Utgående från deras respons gjordes ännu vissa justeringar i kursinnehållet innan kursen öppnades för allmänheten.

Efter kursen kan deltagarna ännu fördjupa sina kunskaper i straffrätt genom att skriva en straffrättslig essä om ett ämne som bestämts på förhand. Den här kursen kommer att lanseras som en del av Öppna universitetets utbud från och med sommaren 2021.

Öppna universitetet i ett nötskal
  • Helsingfors universitets Öppna universitet ger alla en möjlighet till universitetsstudier.
  • Det finns inga krav på grundutbildning eller åldersgränser för att studera på Öppna universitetet.
  • Kurser ordnas året runt.
  • Dina studieprestationer registreras i Helsingfors universitets studieregister.
  • Studieavgiften är 15 euro per studiepoäng (sp). Ett studieavsnitt på fem studiepoäng kostar alltså 75 euro. I alla öppna webbkurser, dvs. MOOC-kurserna, är deltagandet ändå avgiftsfritt. Öppna universitetets studieavgift betalas först när den studerande vill få en prestationsanteckning för kursen (studiepoäng) i Helsingfors universitets studieprestationsregister. En del av MOOC-kurserna är helt avgiftsfria.