Korrigering av felet i urvalsprovet i juridik – De som redan har informerats om att de beviljats en studieplats behåller studieplatsen

De universitet som deltar i den gemensamma antagningen inom området juridik har beslutat om hur felet i uträkningen av poängen i urvalsprovets andra skede korrigeras.

Felet korrigeras genom att antagningsbeslutet rättas. Situationen kräver inga åtgärder av de sökande. Antagningsresultaten kommer inte att synas i Studieinfo medan korrigeringen görs. Det slutliga antagningsbeslutet syns i Studieinfo senast onsdag den 15 juli.

De som redan har informerats om att de beviljats en studieplats behåller studieplatsen.

Korrigeringen av felet leder till att det till varje ansökningsmål i den gemensamma antagningen antas fler nya studerande än planerat. Poänggränserna för ansökningsmålen kommer att ändras i och med korrigeringen.

De sökande hade i den automatiska optiska granskningen av provsvaren fått minuspoäng för de uppgifter där de hade kryssat för svarsalternativet ”ei vastausta” (Jag svarar inte på frågan).

De sökande som antagits på basis av betyg eller de som sökt in till Helsingfors universitets svenskspråkiga ansökningsmål påverkas inte av felet. 

I den gemensamma antagningen inom området juridik deltar Helsingfors, Lapplands, Östra Finlands och Åbo universitet.

Ytterligare information:

Till sökande: studera@helsinki.fi

Till media: Ordförande för urvalsprovsnämnden i den gemensamma antagningen inom området juridik, professor Antti Aine, tfn 050 4139351.

Läs också:

Fel i ut­räk­ning­en av po­äng­en i ur­vals­pro­vet i ju­ri­dik kor­ri­ge­ras – gäl­ler inte det svensk­språ­ki­ga an­sök­nings­må­let