Helsingfors universitet har tagit i bruk det nya studieförvaltningssystemet Sisu

Övergången gick enligt planerna, men till en början kan det förekomma brister i de överflyttade uppgifterna.

Helsingfors universitets nya studieförvaltningssystem Sisu är nu klart att användas av studenterna, lärarna och förvaltningen.

Sisu är ett mycket omfattande huvudsystem för studierna som är länkat till tiotals andra system och stöder ett stort antal processer inom studier och undervisning. I Sisu kan studenten bland annat göra en studieplan, anmäla sig till kurser, kontrollera sina kursvitsord och lämna in en begäran om examensbevis.

Ibruktagandet av Sisu var ett stort och krävande projekt som man förberedde sig för under en lång tid. Det var nödvändigt att avstå från det gamla Oodi-systemet, eftersom det har nått slutet av sin livscykel och systemets underhåll upphör i slutet av 2021. Till Sisu överfördes bland annat omkring 10 miljoner studieprestationer, 2,3 miljoner studierätter och 450 000 personers uppgifter.

– Med bytet säkerställde vi förvaltningen av uppgifterna om studierna, som är en kritisk funktion för universitetets grundläggande verksamhet, preciserar chefen för enheten Undervisnings- och lärmiljöer Kati Kettunen.

Utvecklingen av Sisu fortsätter

För närvarande är de nödvändiga funktioner som behövdes för att frigöra sig från Oodi färdiga i Sisu. Uppgifterna som överförts från WebOodi till Sisu kan se bristfälliga eller konstiga ut jämfört med tidigare. Det lönar sig inte att bli orolig. Inga uppgifter har raderats och situationen åtgärdas under de närmaste veckorna. Sisu är uppbyggt enligt en annan logik än Oodi, så det kommer att ta tid att lära sig hur systemet fungerar.

– När det är fråga om så här stora systembyten blir det alltid kvar något att åtgärda senare. Om ärendet inte är brådskande kan det löna sig att vänta till hösten. Om en student står inför utexaminering och uppgifterna ser bristfälliga eller märkliga ut lönar det sig att genast kontakta Studentservicen. Servicen väntas bli hårt belastad, men studenter som ska utexamineras har prioritet i ärendehanteringen, upplyser Kettunen.

Nu när Sisu är huvudsystemet för studier är det lättare att vidareutveckla systemet och utnyttja det i större skala. Ett centralt utvecklingsmål i nästa skede är att öka systemets tillgänglighet. Du kan läsa mer om Sisus tillgänglighet i vår tidigare nyhet.

Bakgrund

Sisu är ett studieförvaltningssystem som är gemensamt för studenterna, lärarna och studieförvaltningen. Helsingfors universitet äger tillsammans med sex andra högskolor Funidata Oy, som utvecklar Sisu utgående från respons och användarerfarenheter från ägarhögskolorna. Funidata utvecklar Sisu med beaktande av behoven vid samtliga sju högskolor.

Studieförvaltningssystemet Sisu togs i bruk vid Helsingfors universitet 31.5.2021. Det gamla systemet, Oodi, har nått slutet av sin livscykel och systemets underhåll upphör i slutet av 2021.

Sisu har tagits i bruk redan tidigare vid Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet och Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT. Efter Helsingfors universitet tas Sisu i bruk vid Aalto-universitetet och Hanken.

Sisu möjliggör ett smidigare undervisningssamarbete, först inom universitetet och senare även mellan de olika högskolorna som använder Sisu. När man förenhetligar studieförvaltningens processer och terminologi blir det i fortsättningen lättare för studenten att via sin egen studieplan hitta och identifiera kurser som kan genomföras vid ett annat utbildningsprogram eller universitet.

Vid Helsingfors universitet överförs från det tidigare studieförvaltningssystemet Oodi ca 10 miljoner studieprestationer, 2,3 miljoner studierätter och 450 000 personuppgifter.

Varje högskola har i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 utarbetat ett tillgänglighetsutlåtande för Sisu, som innehåller information om utmaningar i samband med tillgängligheten och en tidsplan för åtgärdande av problem. Av Helsingfors universitets tillgänglighetsutlåtande för Sisu framgår allvarliga tillgänglighetsproblem, exempelvis att alla funktioner inte kan användas med kortkommandon, eller att användningen av systemet med hjälp av skärmläsare är svår och inkonsekvent. Tillgänglighetsproblemen åtgärdas kontinuerligt.

STUDENT, gör så här om du behöver hjälp med att använda Sisu
  1. Läs först Sisu-instruktionerna
  2. Kolla om din fråga redan har besvarats
  3. Om uppgifterna som överförts från WebOodi verkar bristfälliga: kolla om ditt problem redan har lösts. Vårens studieprestationer förs in i Sisu ännu under hela juni månad.
  4. Vänd dig till Sisu-tutorerna. Tutorerna har jour 31.5–4.6 kl.10–16 och i början av nästa läsår har de jour på vardagarna 16.8–10.9.2021.
  5. Du kan också kontakta Studentservicen, men var beredd på att det kan dröja att få svar. Om du ska utexamineras och ditt ärende är brådskande ska du ange det i meddelandets rubrikfält. Om ärendet inte är brådskande kan det löna sig att vänta till hösten för att undvika långa köer.
  6. Vid tillgänglighetsproblem ska du kontakta serviceadressen för specialarrangemang
  7. För doktorander finns det egna anvisningar.
  8. Studerande vid Öppna universitetet hittar information här